[Fotos] Con­tra la Euro­pa del capi­tal, lurra herrien etorkizuna

CONTRA LA EUROPA DEL CAPITAL; LURRA, HERRIEN ETORKIZUNA! La Unión Euro­pea ha orga­ni­za­do los días 15 y 16 de abril en Iru­ñea un semi­na­rio sobre ener­gías reno­va­bles enca­be­za­do por dos cla­ros defen­so­res de la ener­gía nuclear como el minis­tro espa­ñol de Indus­tria, Miguel Sebas­tián, y el comi­sa­rio de Ener­gía de la UE, Günther Öttin­ger. La apues­ta que […]

Llei­da: La CUP fa una cri­da a la par­ti­ci­pa­ció en el seu acte cen­tral per les con­sul­tes del 25A

Un cen­te­nar de llei­da­tans i llei­da­ta­nes van par­ti­ci­par aquest diu­men­ge a l’ac­te cen­tral de cam­pan­ya que la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) de Llei­da pel «Sí» a la con­sul­ta del 25A. Durant la ves­pra­da, van inter­ve­nir com a con­vi­dats l’ex­coor­di­na­dor nacio­nal d’U­nió de Page­sos, Pep Rie­ra, i el pre­si­dent de la Comis­sió de la Dig­ni­tat, Josep Cruan­yes. En les seves intervencions, […]

Acte en memò­ria i des­greu­ge de les víc­ti­mes del fran­quis­me a València

Diu­men­ge 18 d’a­bril de 2010. 12h. Por­ta prin­ci­pal del Cemen­te­ri gene­ral de Valèn­cia. Acte con­tra la deci­sió de PP i PSOE d’instal·lar un monò­lit al cemen­ti­ri que equi­pa­ra els fei­xis­tes i els defen­sors de les lli­ber­tats sobre la fos­sa comu­na del Cemen­ti­ri Gene­ral de Valèn­cia. Mani­fest: No al monò­lit als fei­xis­tes sobre la fos­sa comu­na Han passat […]

Tipi­co­lean­do (IX) – Jon Odriozola

Esta­mos en un bar y en mar­tes y tre­ce). Tip (cama­re­ro): ¿Qué va a ser? Coll (clien­te): ¿No me cono­ce? Tip: Vaga­men­te, ¿no fui­mos novios? Coll: Ah,calle,lo fui­mos, sí, qué tiem­pos. Tip: Así es la vida. Coll: ¡Pero yo le ama­ba! (sollo­za). Tip: Repór­te­se y no me haga reír. Coll: Lagrimeo por vía lacri­mal y vos se ríe, cri­mi­nal. Tip: […]

23 d’abril: Per la Ple­na Inde­pen­dèn­cia: llen­gua, cul­tu­ra, tre­ball. Paï­sos Catalans!

Con­vo­ca­tò­ria del 23 d’abril de 2010 a Bar­ce­lo­na de l‘Esque­rra Inde­pen­den­tis­ta del Bar­ce­lo­nès. Enguany con­vo­quem als actes de la dia­da del 23 d’abril amb el lema: Per la Ple­na Inde­pen­dèn­cia: llen­gua, cul­tu­ra, tre­ball. Paï­sos Cata­lans! 14h. Dinar Popu­lar, al cam­pus del Raval de la Uni­ver­si­tat de Bar­ce­lo­na. 18h. Mani­fes­ta­ció i mos­tra de cul­tu­ra popu­lar. A la Ram­bla de […]