Acte en memò­ria i des­greu­ge de les víc­ti­mes del fran­quis­me a València

Diu­men­ge 18 d’a­bril de 2010. 12h. Por­ta prin­ci­pal del Cemen­te­ri gene­ral de València.

Acte con­tra la deci­sió de PP i PSOE d’instal·lar un monò­lit al cemen­ti­ri que equi­pa­ra els fei­xis­tes i els defen­sors de les lli­ber­tats sobre la fos­sa comu­na del Cemen­ti­ri Gene­ral de València.

Mani­fest: No al monò­lit als fei­xis­tes sobre la fos­sa comuna

Han pas­sat 35 anys des de la mort del geno­ci­da Fran­cis­co Fran­co, però mal­grat tant de temps trans­co­rre­gut, l’es­tat espan­yol d’a­ques­ta demo­crà­cia for­mal, mai no ha assu­mit la seua res­pon­sa­bi­li­tat de cer­car i recu­pe­rar les des­pu­lles de les víc­ti­mes del geno­ci­di, de reha­bi­li­tar-les jurí­di­ca­ment i de jut­jar els res­pon­sa­bles i col·laboradors d’a­que­lla terri­ble repres­sió que cau­sà cen­te­nars de milers de morts, com així denun­cia, fins i tot, Amnis­tia Internacional.

Però no es con­for­men a man­te­nir aques­ta situa­ció igno­mi­nio­sa. Enguany, mal­grat l’o­po­si­ció de tan­tes per­so­nes i enti­tats, hem hagut d’as­sis­tir, per la força del poder i de l’es­tat, i en el súm­mum de l’es­car­ni, insult i man­ca de res­pec­te a la memò­ria de les víc­ti­mes, a la instal·lació en aques­ta fos­sa comu­na de la Sec­ció 7a Dre­ta, d’un monò­lit als fei­xis­tes sabent que sota aques­ta terra foren sote­rra­des milers de les seues víc­ti­mes. Amb el seu lema «en memò­ria dels que dona­ren la vida per l’Es­pan­ya que creien millor» posen en un mateix pla les víc­ti­mes i els seus botxins, els cri­mi­nals defen­sors del fei­xis­me i del tota­li­ta­ris­me i els que cai­gue­ren defen­sant la lli­ber­tat, el bé comú i la lega­li­tat constitucional.

Aquest fet abo­mi­na­ble ha sigut pos­si­ble grà­cies a la legis­la­ció que patim a l’es­tat espan­yol, que per­met fer apo­lo­gia del fei­xis­me, cosa que no suc­ceeix als paï­sos d’es­truc­tu­ra demo­crà­ti­ca, on fets com la instal·lació
d’a­quest monò­lit supo­sa penes de pre­só per als que direc­ta­ment o indi­rec­ta hi han estat implicats.

És per això que els i les sig­nants d’a­quest mani­fest exigim:

  • Que es res­pec­ten les lleis inter­na­cio­nals que cri­mi­na­litzen l’a­po­lo­gia del fei­xis­me i que es reti­re imme­dia­ta­ment el monòlit.
  • Que no s’in­sul­te ni s’o­fen­ga la memò­ria de les víc­ti­mes, i que es con­ser­ve l’es­pai d’a­ques­ta fos­sa per­què el dia en què can­vien les con­di­cions polí­ti­ques i judi­cials de l’es­tat espan­yol, es puga inves­ti­gar i conèi­xer el ver­ta­der abast de la repres­sió fran­quis­ta a València.
  • Que s’anul·len la Llei d’Am­nis­tia de 1977 i la de la Memò­ria His­tò­ri­ca de 2007, per ser lleis de punt final, que a més de no reha­bi­li­tar les víc­ti­mes, pro­te­gei­xen els geno­ci­des i estan ser­vint per­què la pràc­ti­ca tota­li­tat de la judi­ca­tu­ra espan­yo­la arxi­ve les denún­cies per a inves­ti­gar els crims fran­quis­tes i con­dem­nar els culpables.
  • Que l’es­tat espan­yol assu­mis­ca el seu deu­re d’exhu­mar les fos­ses comu­nes judi­cial­ment (i no trans­fe­ris­ca la seua res­pon­sa­bi­li­tat als fami­liars d’a­fec­tats i a les asso­cia­cions) i d’in­ves­ti­gar els crims del franquisme.

Veri­tat, Jus­tí­cia i Reparació 

www​.enda​vant​.org

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *