Llei­da: La CUP fa una cri­da a la par­ti­ci­pa­ció en el seu acte cen­tral per les con­sul­tes del 25A

Un cen­te­nar de llei­da­tans i llei­da­ta­nes van par­ti­ci­par aquest diu­men­ge a l’ac­te cen­tral de cam­pan­ya que la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) de Llei­da pel «Sí» a la con­sul­ta del 25A. Durant la ves­pra­da, van inter­ve­nir com a con­vi­dats l’ex­coor­di­na­dor nacio­nal d’U­nió de Page­sos, Pep Rie­ra, i el pre­si­dent de la Comis­sió de la Dig­ni­tat, Josep Cruan­yes. En les seves inter­ven­cions, tots dos van ani­mar la ciu­ta­da­nia a par­ti­ci­par en la pro­pe­ra jor­na­da del 25 d’a­bril i van defen­sar la neces­si­tat de cons­truir un país lliu­re i social­ment avançat.

El por­ta­veu de la CUP de Llei­da, Ramon Usall, va clou­re l’ac­te rei­vin­di­cant el marc nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans com a sub­jec­te del dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció de tota la nació cata­la­na, alho­ra que va apos­tar per una Euro­pa del Pobles on els tre­ba­lla­dors i tre­ba­lla­do­res cata­lans hi siguem repre­sen­tats en pri­me­ra per­so­na i sen­se intermediaris.

El mateix Usall va ani­mar els tre­ba­lla­dors i les tre­ba­lla­do­res a votar afir­ma­ti­va­ment per la inde­pen­dèn­cia com a úni­ca garan­tia de super­ació de les polí­ti­ques neo­li­be­rals i pri­va­titza­do­res i com alter­na­ti­va per a la cons­truc­ció d’un estat social­ment just i igualitari.

Així mateix, Usall va cri­dar a votar el dia 25 per ente­rrar defi­ni­ti­va­ment el cicle auto­no­mis­ta i estatutari.

Final­ment, un con­cert del grup «Titot i David Rosell» va clou­re la jor­na­da que supo­sa­va l’i­ni­ci de la cam­pan­ya que la for­ma­ció durà a ter­me durant els pro­pers dies en defen­sa de l’op­ció del Sí en la consulta.

www​.lli​ber​tat​.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *