Ger­ni­kan Pales­ti­na­ren gai­ne­ko hitzal­dian 250 ikas­le (Aska­pe­na)

gernika institutuaAtzo Ger­ni­ka-Lumo­ko ins­ti­tu­tuan 250 ikas­le batu ziren Pales­ti­na­ren gai­ne­ko hitzal­dian, Aska­pe­nak eman zuen, Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­tu­ta, ber­tan Ber­meon bizi den Anwuar pales­ti­na­rrak hitz egin zuen ber­ta­ko egoa­ra­ri buruz, non­dik, zelan, zer­ga­tik eta nor­tzuk diren gataz­ka­ren eran­tzu­leak azal­du zituen, bera jato­rriz Gaza­koa dela kon­tuan edu­ki­rik, ikas­leek ere par­te har­tze­ko auke­ra izan zuten honi gal­de­rak eginez.

Haue­ta­ko entzu­le batek Pales­ti­na­ri lagun­tze­ko modu­rik ego­kie­na zein den gal­de­tu zion eta Anwua­rrek BOI­KO­TA­ren gaia azpi­ma­rra­tu bai­tu, azken finean Pales­ti­na­rren­tzat mun­duan zehar egin dai­te­keen elkar­ta­su­nik hobe­re­na dela­ko eta Aska­pe­na horre­tan lanean ari dela eta zorio­nez gero eta jen­dar­te era­gi­le gehia­go ere bai, bere esa­ne­tan, hori dela eta bes­te alde bate­tik hitzal­dia­ren amaie­ran Mane­xek (Bus­tu­rial­de­ko Aska­pe­na lan tal­de­ko par­tai­de Ber­meo­ta­rra) ISRAEL BOIKOTA egi­tea­ren dina­mi­ka­ren non­dik nora­koak, zer­ga­tia eta garrn­tzia azal­du du, egun­go koiun­tu­ra kon­tuan har­tuz MAYU­MA­NAk Bil­bon egin­go duen ikus­ki­zun sio­nis­ta­ri boi­ko­ta egi­tea­ren mezua zabal­duz ere.

Bus­tu­rial­de­ko Askapena

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *