18 inpu­tatu mun­taia poli­zial berri batean

Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lak 15 per­tso­na dekla­ratze­ra dei­tu ditu aza­roa­ren 17 eta 18rako, Ibai Agi­na­ga pre­so ohia­ren ongie­to­rrian par­te har­tzea lepo­ra­tu­ta. Abuz­tuan bes­te hiru per­tso­na dei­tu zituz­ten arra­zoi ber­be­ra­ga­tik. Per­tso­na haue­ta­tik bi gure anto­la­kun­de­ko kide dira.

Tin­kok elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die kal­te­tu­ta­ko per­tso­na guz­tiei, eta erre­pre­sioa­ri aurre egi­te­ko meka­nis­moak sor­tzea­ren beha­rra azpi­ma­rra­tu nahi du.

Zen­tzu horre­tan, Tin­kok auzi­pe­ra­tuen sala­ke­ta-eki­me­na txa­lotzen eta babes­ten du, izan ere esku­bi­de poli­ti­koen defen­tsan jarri dute indarra.

Auzi­pe­ra­tuek adie­ra­zi duten beza­la, erre­pre­sioak hel­bu­ru kolek­ti­boak ditu eta, ondo­rioz, modu kolek­ti­boan egin behar­ko dio­gu aurre.

Beran­go­ko auziak hain­bat anto­la­kun­de poli­ti­ko jar­tzen ditu, jo-pun­tuan, haien artean Tin­ko. Mehatxu honen aurrean, gure mili­tan­te­ek erre­pre­sioa­ren aur­ka eta amnis­tia osoa­ren alde lanean jarraitze­ko kon­pro­mi­soa berres­ten dute.

Azke­ne­nik, bat egi­ten dugu auzi­pe­ra­tuen eki­me­na­re­kin eta egi­ten dituz­ten deial­die­tan par­te har­tze­ko gon­bi­tea luzatzen dugu. Hona hemen auzi­pe­ra­tuen testua:

Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lak 15 per­tso­na dei­tu gai­tu dekla­ratze­ra aza­roa­ren 17 eta 18an, Ibai Agi­na­ga­ren ongie­to­rrian par­te har­tu dugu­la­koan. Abuz­tua­ren 22an bes­te hiru per­tso­na joan behar izan ziren sal­bues­pen epai­te­gi­ra arra­zoi berberagatik.

Ala­bai­na, suma­rio honen non­dik nora­koak nor­ba­na­koen aur­ka­ko era­so judi­zial bat baino askoz ere urru­na­go doaz. Ertzain­tza­ren, Poli­zia Espai­nia­rra­ren eta, batez ere, Guar­dia Zibi­la­ren txos­te­ne­tan, mili­tan­tzia eta anto­la­kun­de poli­ti­ko ezber­di­nen aur­ka­ko jazar­pe­na antze­man daiteke.

Jarrai­pe­nak eta anto­la­kun­de poli­ti­koen gai­ne­ko kon­tro­la age­rian gel­ditzen dira aipa­tu­ta­ko txos­te­ne­tan, eta hauek legez kan­po uzte­ko makro­su­ma­rio baten sorre­ra­ren aztar­nak ere.

Beraz, esku­bi­de oina­rriz­koe­nak dira jokoan dau­de­nak, hala nola bil­tze­ko, anto­latze­ko, adie­raz­pe­na­ra­ko eta mobi­li­zatze­ko esku­bi­deak. Erre­pre­sioak ez du hel­bu­ru indi­bi­dua­la, kolek­ti­boa bai­zik, eta nahi­ta nahiez honi eman beha­rre­ko eran­tzu­na ere kolek­ti­boa izan behar­ko da.

Dekla­ratze­ra dei­tuak izan gare­nok, aska­ta­sun poli­ti­koa­ren defen­t­sa egi­tea­ren beha­rra azpi­ma­rra­tu nahi dugu. Hor­taz, eus­kal lan­gi­le kla­sea­ri martxan jarri­ko ditu­gun sala­ke­ta dina­mi­ke­tan par­te har­tze­ko gon­bi­tea luza­tu nahi ditugu.

Tes­tu hone­kin bate­ra, Larun­ba­tean, Aza­roak 19, 12:00etan Beran­gon egin­go den pren­t­sa-aurre­ko masi­boa­re­ki­ko atxi­ki­pe­nak bilatzen gabil­tza, nor­ba­na­koe­nak, kirol tal­deak, musi­ka tal­deak, kul­tur elkar­teak, era­gi­leak, etb.enak…
ERREPRESIORIK EZ!!!

Atxi­ki­pe­nak: berangokoinputatuak@​gmail.​com

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *