[Fotos]5000 per­so­nas por la inde­pen­den­cia en Iruñea

Mila esker guz­tioi mani­fes­tal­dian par­te har­tu iza­na­ga­tik. Mila esker, Eus­kal Herria­ren bihotza osatzen duzuen guz­tioi. Mila esker, Nafa­rroan, eskuin espai­no­la­ren inpo­si­zioen gai­ne­tik, inde­pen­den­tzia alda­rri­katzen jarraitzen duzuen guztioi.

Hamai­ka dira herri honek buru­ja­betza­ren bidean lanean dara­matzan urteak. 1512. urtean Nafa­rroa armen inda­rraz Gaz­te­la­ren kon­kis­ta­ren ondo­tik ire­ki­ta­ko ildoa ez du eus­kal nor­ta­su­na­ren des­ager­pe­na gau­zatzea lor­tu. Aitzi­tik, mila­ka lagu­nen­tzat men­de luze haue­tan eus­ka­ra­ren herria jarrai­tu du iza­ten aska­ta­su­na­ren hodeiertza.

Infi­ni­dad de ideas e ini­cia­ti­vas se han desa­rro­lla­do para impul­sar el eus­ke­ra y la cul­tu­ra vas­ca y evi­tar ser víc­ti­mas de la impo­si­ción cul­tu­ral. La par­ti­ci­pa­ción direc­ta y el amplio apo­yo de la ciu­da­da­nía han sido siem­pre motor de todas las diná­mi­cas basa­das en el auzolan.

Hamai­ka sen­ti­men sus­per­tu dira den­bo­ra hone­tan. Ametsez bete­ri­ko jar­due­ra opa­roa izan bai­ta eus­kal­du­no­na. Itxa­ro­pe­na izan da eta jarraitzen du iza­ten eus­kal­du­non ezin­bes­te­ko bide lagun. Nafa­rroa­ren etor­ki­zu­na zaz­pi lurral­deen Eus­kal Herrian kokatzen dugu­non­tzat, aber­tza­leon arte­ko akor­dioek dimen­tsio berriak ire­ki ditza­ke­te. Ire­ki behar dituzte.

Infi­ni­dad de razo­nes son las que hemos expues­to ante la socie­dad nava­rra y sus diri­gen­tes. Hemos rei­vin­di­ca­do y mate­ria­li­za­do nues­tro dere­cho a ser eus­kal­du­nes; en el ámbi­to del eus­ke­ra, la edu­ca­ción, la rei­vin­di­ca­ción de un mar­co eco­nó­mi­co nacio­nal, la recu­pe­ra­ción de la memo­ria histórica…

Hamai­ka dira pai­ra­tu­ta­ko ondo­rioak. Gure hiz­kun­tza eta nor­ta­su­na­ren zoko­ratze ins­ti­tu­zio­na­la. Mun­du­ko bes­te edo­zein lurral­de­tan ez beza­la, giza­di osoa­ren onda­sun den aitzi­na­ko kul­tu­ra baten zan­pa­ke­ta. Dis­kri­mi­na­zio iden­ti­ta­rioa. Guz­tia­ren akui­lu Esta­tu Espai­nia­rrak dara­bi­len indar erre­pre­si­boa­ren zurrun­bi­loa izanik.

Infi­ni­dad de deba­tes esté­ri­les son los que hemos vivi­do. El futu­ro de los y las eus­kal­du­nes solo pue­de ser con­ce­bi­do en una Eus­kal Herria inde­pen­dien­te. En tiem­pos difí­ci­les han sur­gi­do algu­nos pro­yec­tos que­rien­do simu­lar ata­jos en el camino, y aun­que en sus dis­cur­sos han habla­do de Eus­kal Herria su prác­ti­ca ha sido otra. Hay quien dice que nues­tro pue­blo ha sobre­vi­vi­do por­que se tra­ta de un pue­blo peque­ño, pero no pode­mos olvi­dar que las ganas de vivir y la fal­ta de resig­na­ción de la pobla­ción eus­kal­dun han sido claves.

Hamai­ka iza­na­ga­tik gau­de hemen. Eus­kal­du­nok, etor­ki­zu­na elka­rren ondoan lanean egi­nen dugu. Elkar lanean erai­ki­ko dugu etor­ki­zu­ne­ko Eus­kal Herria. Elka­rre­kin ire­ki­ko ditu­gu Eus­kal Herri­ko aska­ta­su­na­ren ateak. Elkar lagun­tzan gain­di­tu­ko dugu inpo­si­zioa­ren aroa inde­pen­den­tzia­ren eguz­ki izpiei sar­bi­dea ema­nik. Nafa­rroa­ko eus­kal­du­nok zere­san han­dia dugu horre­tan. Inde­pen­den­tzia­ren alda­rri­ka­pe­na indar­be­rri­tu­rik eta ilu­sioz bete­rik burutzen dugu gaur Iru­ñean. Batzen gai­tue­na lehe­netsi beha­rrean gau­de. Gure herria­ren bizi­rau­pe­na ziur­tatze­ko modu era­gin­ko­rre­na dela­ko. Gure kul­tu­ra, hiz­kun­tza eta bizitze­ko ere­dua­ren alde egi­te­ko modu­rik era­gin­ko­rre­na dela­ko. Inde­pen­den­tzia­ren alde­ko gare­nak bil gaitezen.

Se habla de cam­bio polí­ti­co, pero no deja de ser un recla­mo esté­ril si no se lle­na de con­te­ni­do. Estas últi­mas sema­nas, muchas son las per­so­nas que de sec­to­res diver­sos se nos han acer­ca­do para mos­trar­nos su adhe­sión. Que­re­mos recor­dar a la ciu­da­da­nía de Nafa­rroa en par­ti­cu­lar y a la de toda Eus­kal Herria en gene­ral, que la par­ti­ci­pa­ción direc­ta de la ciu­da­da­nía es la garan­tía para el desa­rro­llo de otro mode­lo. La socie­dad debe ser un actor de pri­mer nivel.

El futu­ro de Eus­kal Herria, nues­tro futu­ro, debe­mos deci­dir­lo noso­tros y noso­tras. Más allá de los intere­ses de los par­ti­dos polí­ti­cos somos los y las ciu­da­da­nas las que debe­mos tomar la palabra.

Gaur, Iru­ñe­ko kalee­tan inde­pen­den­tzia­ren alda­rria ozen entzun da. Gaur, Nafa­rroa­ko inde­pen­den­tis­ta eta ezker­tia­rrok, sek­to­re, ideo­lo­gia eta jato­rri ezber­di­ne­ta­ko eus­kal­du­nok, herri esku­bi­deen alde­ko urrats berri bat eman dugu. Eus­kal Herria bizi­ko bada, eus­ka­ra herri­tar guz­tion hiz­kun­tza izan­go bada, era­ba­kitze­ko esku­bi­dea onar­tu­ko bazai­gu, sek­to­re aber­tza­le ezber­di­ne­ta­ko herri­ta­rrok egi­nen dugun lan komu­na­ga­tik izan­go da. Auzo­la­nean erai­ki deza­gun etorkizuna.

El pano­ra­ma polí­ti­co se está movien­do. La ciu­da­da­nía recla­ma con entu­sias­mo el cam­bio. Cam­bio en las rela­cio­nes de géne­ro y los dere­chos de la mujer. Cam­bio en la esce­na labo­ral, en las rela­cio­nes eco­nó­mi­cas, solu­cio­nes a las con­se­cuen­cias de la cri­sis que los pro­pios diri­gen­tes han crea­do. La socie­dad tam­bién pide cam­bios en el área social, la garan­tía de los dere­chos socia­les. Cam­bio en pará­me­tros cul­tu­ra­les, par­ti­ci­pa­ción popu­lar, res­pe­to y pro­mo­ción de nue­tras cos­tum­bres. Y cómo no, la socie­dad tam­bién recla­ma el cam­bio polí­ti­co, más allá de la mera alternancia.

Las per­so­nas inde­pen­den­tis­tas y de izquier­da pode­mos arti­cu­lar ese mode­lo de cam­bio. El empu­je, ilu­sión y saber hacer de dece­nas de colec­ti­vos popu­la­res, hom­bres y muje­res, inmi­gran­tes, cla­se tra­ba­ja­do­ra, el dina­mis­mo de la juven­tud, todo ello debe ser motor de una enor­me alian­za popu­lar que rege­ne­re la for­ma de vivir y de sen­tir en Navarra.

Hurren­go astee­tan, lan berriak iza­nen ditu­gu egi­te­ko. Nafa­rroa­ko eus­kal­du­nok, denon artean sor­tu behar dugun alda­ke­ta­re­kin zeri­ku­si zuze­na dau­ka­gu. Gure eskue­tan dago etor­ki­zu­ne­ko Nafa­rroa egun­go ilun­ta­su­ne­tik urrun­tzea. Kolo­rez marraz­tu deza­gun etor­ki­zu­na. Nafa­rroa­ko ezku­tuak dituen kate-buruen moduan, eus­kal­du­nak, gure herrial­dean alda­ke­ta alda­rri­katzen duten sek­to­re ezber­di­nen lotu­ra izan behar dugu.

Nafa­rroa­tik Eus­kal Herri­ra bil gaitezen!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *