[Fotos]5000 per­so­nas por la inde­pen­den­cia en Iruñea

Mila esker guz­tioi mani­fes­tal­dian par­te har­tu iza­na­ga­tik. Mila esker, Eus­kal Herria­ren bihotza osatzen duzuen guz­tioi. Mila esker, Nafa­rroan, eskuin espai­no­la­ren inpo­si­zioen gai­ne­tik, inde­pen­den­tzia alda­rri­katzen jarraitzen duzuen guztioi.

Hamai­ka dira herri honek buru­ja­betza­ren bidean lanean dara­matzan urteak. 1512. urtean Nafa­rroa armen inda­rraz Gaz­te­la­ren kon­kis­ta­ren ondo­tik ire­ki­ta­ko ildoa ez du eus­kal nor­ta­su­na­ren des­ager­pe­na gau­zatzea lor­tu. Aitzi­tik, mila­ka lagu­nen­tzat men­de luze haue­tan eus­ka­ra­ren herria jarrai­tu du iza­ten aska­ta­su­na­ren hodeiertza.

Infi­ni­dad de ideas e ini­cia­ti­vas se han desa­rro­lla­do para impul­sar el eus­ke­ra y la cul­tu­ra vas­ca y evi­tar ser víc­ti­mas de la impo­si­ción cul­tu­ral. La par­ti­ci­pa­ción direc­ta y el amplio apo­yo de la ciu­da­da­nía han sido siem­pre motor de todas las diná­mi­cas basa­das en el auzolan.

Hamai­ka sen­ti­men sus­per­tu dira den­bo­ra hone­tan. Ametsez bete­ri­ko jar­due­ra opa­roa izan bai­ta eus­kal­du­no­na. Itxa­ro­pe­na izan da eta jarraitzen du iza­ten eus­kal­du­non ezin­bes­te­ko bide lagun. Nafa­rroa­ren etor­ki­zu­na zaz­pi lurral­deen Eus­kal Herrian kokatzen dugu­non­tzat, aber­tza­leon arte­ko akor­dioek dimen­tsio berriak ire­ki ditza­ke­te. Ire­ki behar dituzte.

Infi­ni­dad de razo­nes son las que hemos expues­to ante la socie­dad nava­rra y sus diri­gen­tes. Hemos rei­vin­di­ca­do y mate­ria­li­za­do nues­tro dere­cho a ser eus­kal­du­nes; en el ámbi­to del eus­ke­ra, la edu­ca­ción, la rei­vin­di­ca­ción de un mar­co eco­nó­mi­co nacio­nal, la recu­pe­ra­ción de la memo­ria histórica…

Hamai­ka dira pai­ra­tu­ta­ko ondo­rioak. Gure hiz­kun­tza eta nor­ta­su­na­ren zoko­ratze ins­ti­tu­zio­na­la. Mun­du­ko bes­te edo­zein lurral­de­tan ez beza­la, giza­di osoa­ren onda­sun den aitzi­na­ko kul­tu­ra baten zan­pa­ke­ta. Dis­kri­mi­na­zio iden­ti­ta­rioa. Guz­tia­ren akui­lu Esta­tu Espai­nia­rrak dara­bi­len indar erre­pre­si­boa­ren zurrun­bi­loa izanik.

Infi­ni­dad de deba­tes esté­ri­les son los que hemos vivi­do. El futu­ro de los y las eus­kal­du­nes solo pue­de ser con­ce­bi­do en una Eus­kal Herria inde­pen­dien­te. En tiem­pos difí­ci­les han sur­gi­do algu­nos pro­yec­tos que­rien­do simu­lar ata­jos en el camino, y aun­que en sus dis­cur­sos han habla­do de Eus­kal Herria su prác­ti­ca ha sido otra. Hay quien dice que nues­tro pue­blo ha sobre­vi­vi­do por­que se tra­ta de un pue­blo peque­ño, pero no pode­mos olvi­dar que las ganas de vivir y la fal­ta de resig­na­ción de la pobla­ción eus­kal­dun han sido claves.

Hamai­ka iza­na­ga­tik gau­de hemen. Eus­kal­du­nok, etor­ki­zu­na elka­rren ondoan lanean egi­nen dugu. Elkar lanean erai­ki­ko dugu etor­ki­zu­ne­ko Eus­kal Herria. Elka­rre­kin ire­ki­ko ditu­gu Eus­kal Herri­ko aska­ta­su­na­ren ateak. Elkar lagun­tzan gain­di­tu­ko dugu inpo­si­zioa­ren aroa inde­pen­den­tzia­ren eguz­ki izpiei sar­bi­dea ema­nik. Nafa­rroa­ko eus­kal­du­nok zere­san han­dia dugu horre­tan. Inde­pen­den­tzia­ren alda­rri­ka­pe­na indar­be­rri­tu­rik eta ilu­sioz bete­rik burutzen dugu gaur Iru­ñean. Batzen gai­tue­na lehe­netsi beha­rrean gau­de. Gure herria­ren bizi­rau­pe­na ziur­tatze­ko modu era­gin­ko­rre­na dela­ko. Gure kul­tu­ra, hiz­kun­tza eta bizitze­ko ere­dua­ren alde egi­te­ko modu­rik era­gin­ko­rre­na dela­ko. Inde­pen­den­tzia­ren alde­ko gare­nak bil gaitezen.

Se habla de cam­bio polí­ti­co, pero no deja de ser un recla­mo esté­ril si no se lle­na de con­te­ni­do. Estas últi­mas sema­nas, muchas son las per­so­nas que de sec­to­res diver­sos se nos han acer­ca­do para mos­trar­nos su adhe­sión. Que­re­mos recor­dar a la ciu­da­da­nía de Nafa­rroa en par­ti­cu­lar y a la de toda Eus­kal Herria en gene­ral, que la par­ti­ci­pa­ción direc­ta de la ciu­da­da­nía es la garan­tía para el desa­rro­llo de otro mode­lo. La socie­dad debe ser un actor de pri­mer nivel.

El futu­ro de Eus­kal Herria, nues­tro futu­ro, debe­mos deci­dir­lo noso­tros y noso­tras. Más allá de los intere­ses de los par­ti­dos polí­ti­cos somos los y las ciu­da­da­nas las que debe­mos tomar la palabra.

Gaur, Iru­ñe­ko kalee­tan inde­pen­den­tzia­ren alda­rria ozen entzun da. Gaur, Nafa­rroa­ko inde­pen­den­tis­ta eta ezker­tia­rrok, sek­to­re, ideo­lo­gia eta jato­rri ezber­di­ne­ta­ko eus­kal­du­nok, herri esku­bi­deen alde­ko urrats berri bat eman dugu. Eus­kal Herria bizi­ko bada, eus­ka­ra herri­tar guz­tion hiz­kun­tza izan­go bada, era­ba­kitze­ko esku­bi­dea onar­tu­ko bazai­gu, sek­to­re aber­tza­le ezber­di­ne­ta­ko herri­ta­rrok egi­nen dugun lan komu­na­ga­tik izan­go da. Auzo­la­nean erai­ki deza­gun etorkizuna.

El pano­ra­ma polí­ti­co se está movien­do. La ciu­da­da­nía recla­ma con entu­sias­mo el cam­bio. Cam­bio en las rela­cio­nes de géne­ro y los dere­chos de la mujer. Cam­bio en la esce­na labo­ral, en las rela­cio­nes eco­nó­mi­cas, solu­cio­nes a las con­se­cuen­cias de la cri­sis que los pro­pios diri­gen­tes han crea­do. La socie­dad tam­bién pide cam­bios en el área social, la garan­tía de los dere­chos socia­les. Cam­bio en pará­me­tros cul­tu­ra­les, par­ti­ci­pa­ción popu­lar, res­pe­to y pro­mo­ción de nue­tras cos­tum­bres. Y cómo no, la socie­dad tam­bién recla­ma el cam­bio polí­ti­co, más allá de la mera alternancia.

Las per­so­nas inde­pen­den­tis­tas y de izquier­da pode­mos arti­cu­lar ese mode­lo de cam­bio. El empu­je, ilu­sión y saber hacer de dece­nas de colec­ti­vos popu­la­res, hom­bres y muje­res, inmi­gran­tes, cla­se tra­ba­ja­do­ra, el dina­mis­mo de la juven­tud, todo ello debe ser motor de una enor­me alian­za popu­lar que rege­ne­re la for­ma de vivir y de sen­tir en Navarra.

Hurren­go astee­tan, lan berriak iza­nen ditu­gu egi­te­ko. Nafa­rroa­ko eus­kal­du­nok, denon artean sor­tu behar dugun alda­ke­ta­re­kin zeri­ku­si zuze­na dau­ka­gu. Gure eskue­tan dago etor­ki­zu­ne­ko Nafa­rroa egun­go ilun­ta­su­ne­tik urrun­tzea. Kolo­rez marraz­tu deza­gun etor­ki­zu­na. Nafa­rroa­ko ezku­tuak dituen kate-buruen moduan, eus­kal­du­nak, gure herrial­dean alda­ke­ta alda­rri­katzen duten sek­to­re ezber­di­nen lotu­ra izan behar dugu.

Nafa­rroa­tik Eus­kal Herri­ra bil gaitezen!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *