Plen­tzi­ko Ezker Aber­tza­leak era­so homo­fo­bi­koen aurka

Plen­tzia­ko Ezker Aber­tza­leak bere elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die A. de P. B. herri­ko lagu­na­ri eta E. C. Z.-i, pasa­den osti­ra­lean era­so homo­fo­bo baten bik­ti­ma izan zire­nak. Gure elkar­ta­su­na eta gure babe­sa Plentziatik!

EHGA­Men blo­gean azal­tzen denez, «Joan den osti­ra­lean, hilak 20, gauean, Bil­bo­ko Pelo­ta kalean, elka­rri laz­ta­nak egi­ten ari ziren bi gizon era­so homo­fo­bo baten bik­ti­ma izan ziren. Izan ere, bes­te gizon batek era­so egin zien cut­ter bate­kin, aur­pe­gian eba­ki larriak egi­nez. Ondo­rioz, Gurutze­ta­ko Ospi­ta­le­ra era­man zituz­ten, eta ber­tan jos­tu­ra-pun­tu uga­ri eman behar izan zizkieten.

Eus­kal Herrian era­so homo­fo­bo eta sexis­tak ez dira gau­za berria. Hala eta guz­tiz ere, azken urteo­etan ‑hila­be­teo­tan ere esan genezake‑, era­so hauek nola uga­ri­tuz joan diren ikus­tea kez­katze­ko modu­koa da.

Itxu­ra fal­tsuek ez gaitza­te­la engai­na, ezta homo­fo­bia aka­tu dugu­la pen­tsa­ra­zi ere. Egia da zen­bait gau­za hobe­ra alda­tu dire­la, batez ere lega­ri dago­kio­nez, bai­na gay, les­bia­na eta transua­le­ki­ko dis­kri­mi­na­zioak dirau eta modu asko­tan aza­le­ratzen da; bai­ta ere lehen­go egu­nean ger­ta­tu­ri­koa beza­la­ko era­so zuze­nen bidez. Gure gizar­tea­ren sek­to­re batzue­tan orain­dik nagu­si den homo­bo­bia honek ez du lagun­tzen bizitza-esti­lo eta desio dife­ren­teak dituz­te­nen arte­ko elkar­bi­zitza. Batzuen iritziz, gai­ne­ra, bate­re gozoa ez den errea­li­ta­te hone­tan, eran­gin han­di­koak izan dira: alde bate­tik gure herria­ren egoe­ra sozio­po­li­ti­ko­tik era­to­rria den faxis­moa­ren harro­puz­tea, eta, bes­te alde­tik, hain­bat mota­ta­ko fana­tis­mo erli­jio­soa­ren areagotzea.

Zoritxa­rrez, hau beza­la­ko kon­tzen­tra­zioak ere ia aste­ro­ko erru­ti­na bihur­tzen ari dira. Behean sinatzen dugun elkar­teok segitzen dugu tin­ko hola­ko jarre­ra delik­ti­boen kon­tra­ko kon­pro­mi­soan; batez ere oina­rriz­ko giza esku­bi­de baten aur­ka­ko era­soa ere badi­re­la­ko: geu­re sexua­li­ta­tea eta geu­re afk­ti­bi­ta­tea aska­ta­su­nean bizi ahal iza­te­ko esku­bi­dea, hain zuzen. Hau dena, gizar­te jus­tua­go eta ber­din­tzai­lea­go baten alde­ko borro­ka­ren tes­tuin­gu­ruan kokatzen dugu.»

ERASO HOMOFOBOAK SALATZEKO, ELKARRETARATZEA BURUTUKO DA BILBON DATORREN ASTELEHENEAN, HILAK 30, ARRATSALDEKO 20:00ETAN ARRIAGA PLAZAN.

Ezker Aber­tza­lea

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *