Indar­ke­ria matxis­ta­ri aurre egi­te­ko anto­la­tu! – ITAIA

Ema­ku­me lan­gi­leok egu­ne­ro­koan indar­ke­ria for­ma ezber­di­nak
pai­ratzen ditu­gu eta egun­go kri­si tes­tuin­gu­ruan indar­ke­ria are gehia­go
nor­ma­li­zatzen ari da.

Iku­sen­tzu­te­ko pla­ta­for­mak gai­len­du diren garai haue­tan indar­ke­ria for­ma berriak
gara­tu dira, zapal­kun­tza indartuz.

Ins­ti­tu­zioek ara­zo horren aurrean martxan jarri­ta­ko erra­min­tek hutsu­ne
nabar­me­nak iza­teaz gain, argi izan behar dugu ez dute­la ema­ku­me lan­gi­leok
jasa­ten ditu­gun zapal­kun­tza gain­ditze­ko boron­da­te errealik.

Horren aurrean gure kabuz eki­tea bes­te­rik ez dugu.

Hori dela eta, indar­ke­ria matxis­ta borro­katze­ko anto­la­tu behar gara.
Horre­ta­ra­ko eskual­de ezber­di­ne­tan indar­ke­ria matxis­ta­ri aurre egi­te­ko
bitar­te­koak sor­tzea­ri ekin­go dio­gu, ildo hone­tan lan egi­te­ko eta ber­tan par­te
har­tze­ko espa­zio zaba­lak sortuz.

Indar­ke­ria matxis­ta­ri aurre egi­te­ko antolatu! 

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *