O25 | MOBILIZAZIOAK – ITAIA

Ehun­da­ka lagun mobi­li­za­tu gara Bil­bon, Iru­ñean eta Donos­tian zain­tza eta gar­bi­ke­ta­ko lan­gi­leon egoe­ra sala­tu eta denon­tza­ko kali­ta­tez­ko lan eta bizi bal­din­tza ber­di­nak iza­tea aldarrikatzeko.

Argi gera­tu da batzuen abe­ras­ta­su­na ber­matze­ko ema­ku­me lan­gi­leon mutu­rre­ko esplo­ta­zioa beha­rrez­koa dela: sol­da­ta baxuak, gehie­giz­ko ratioak, esku­bi­de polit­koen urra­ke­ta, eze­gon­kor­ta­su­na… Hau guz­tia admi­nis­tra­zio publi­koa­ren kon­pli­zi­ta­tea­re­kin gau­zatzen da, beraiek bai­ti­ra enpre­sa hauek kon­tra­ta­tuz haien ete­ki­nak han­ditzen dituztenak.

Sek­to­re­ko lan­gi­leok borro­ka­ra­ko ditu­gun ozto­poen aurrean, beha­rrez­koa da ema­ku­me lan­gi­leon arte­ko bata­su­na indar­tu eta ins­ti­tu­zioe­ta­tik at anto­latzea. Argi utzi nahi dugu zain­tza eta gar­bi­ke­ta sek­to­re­ko lan bal­din­tzak borro­katze­ko dugun kon­pro­mi­soa. Borro­ka horiek denon ongi­za­tea ber­ma­tua iza­te­ko nora­bi­dean kokatzen ditugu.

Zain­tza eta gar­bi­ke­ta­ko lan­gi­leok borrokara!

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *