Era­so faxis­tak erre­fu­xa­tuz buru­tu du pren­tsau­rre­koa Amnis­tia­ren alde­ko mugi­men­duak /​El movi­mien­to pro amnis­tía ha rea­li­za­do una rue­da de pren­sa recha­zan­do los ata­ques fascistas

[eus] Donos­tia­ko Anti­guon geta­tu­ta­koa­ren hari­ra amnis­tia­ren alde­ko mugi­men­duak azal­pe­nak eman nahi izan ditu, ber­tan 80 bat lagun par­te har­tu dute eta ondo­ren­go agi­ria ira­kur­tzeaz gain, kro­no­lo­gia eta amnis­tia­ren alde­ko mili­tan­te bik idatzi­ta­ko gutu­nak ira­ku­rri dira, guz­tiak erre­pro­du­zitzen ditu­gu: Pren­t­sa Oharra:

Gara y la gue­rra cultural

Con­te­ni­do y for­mas de la gue­rra cul­tu­ral (I) Con esta entre­ga con­clui­mos nues­tro plan de crí­ti­ca de la Capi­tal Euro­pea de la Cul­tu­ra 2016, o Donos­tia-16. Des­de oto­ño de 2015 veni­mos ana­li­zan­do este even­to que res­pon­de a una estra­te­gia precisa