Orain Ardu­ra | BERRI OTXOAK

Sufri­men­duz bete­ri­ko aste gogo­rrak izan dira: era­ba­te­ko bakar­da­dean hil dira mila­ka seni­de, gure osa­sun-lan­gi­leak jo ta su ibi­li dira lan-bal­din­tza kas­ka­rre­tan, egoitze­ta­ko lan­gi­leek adi­ne­koen
zain­tza ber­matze­ko ahal izan duten guz­tia egin dute, ez da gai­xo guz­tien­tza­ko arnas­gai­lu nahi­ko­rik egon, mili­oi­ka test eta babes-eki­po fal­ta izan dira… Luzea da adi­bi­deen zerren­da. Hain egoe­ra
zai­len aurrean, gaur­koan jen­dar­tea­ren por­ta­era ere­du­ga­rria izan dela azpi­ma­rra­tu nahi dugu, elkar­ta­su­na eta elka­rren­ga­na­ko zain­tza era­ba­te­koak izan diren hamai­ka eki­men aurre­ra era­man
dire­la­ko.

2008an, mun­du mai­la­ko kri­si eko­no­mi­koak espai­niar esta­tuan nagu­si zen adrei­luan oina­rri­tu­ta­ko eko­no­mia espe­ku­la­ti­boa zapuz­tu zuen. Hama­bi urte geroa­go eta osa­sun eta zer­bitzu publi­ko
guz­tie­tan murriz­ke­tak izan dire­la­rik, azken urtee­tan eman den osa­sun-kri­si han­die­ne­ta­ko batek mun­du­ko lehen postue­tan jarri gai­tu Covid-19a­ren heriotza-tasa­ri dago­kio­nez hain zuzen ere. Aldi
berean gai­ne­ra, lan­ga­be­zi-tasa eten­ga­be haz­ten ari da. Gure era­kun­deek ere­dutzat dituz­ten Euro­pa ipa­rral­de­ko herrial­deek aldiz, mila­ka bizitza, mili­oi­ka enple­gu eta enpre­sa txi­ki ez gal­tzea
lor­tu dute, eta ez da kasua­li­ta­te hut­sa izan ber­tan lor­tu iza­na. Ezin­bes­te­koa da adrei­luan eta hor­mi­goian oina­rri­tu­ta­ko ira­ga­ne­ko poli­ti­ka eko­no­mi­koak behe­ra uztea.

Jen­dar­teak berak adie­ra­zi­ko digu jarrai­tu beha­rre­ko nora­bi­dea, kri­si larri hon­tan eran­tzun­ki­zun bikai­na­re­kin ari­tu da eta. Horre­ga­tik, aurrez aurre dugun etor­ki­zun ziur­ga­be hone­tan, era­kun­deei
eskatzen die­gu egoe­rak eskatzen duen mai­lan ego­tea eta ira­ga­ne­ko akatsak ez dai­te­ze­la erre­pi­ka­tu. Gure ingu­ru­ko herrial­de gehie­ne­tan, diru publi­koa­ren kudea­ke­tak nola­bai­te­ko logi­ka
sozia­la izan duen bitar­tean, espai­nia­ko esta­tua aire­por­tuak, auto­bi­deak eta, nola ez, mila­ka mili­oi balio duten abia­du­ra han­di­ko tre­nak iza­teaz harro ager­tu da.

Man­fi­es­tuak Abia­du­ra Han­di­ko Tre­na­ren lanak eta proiek­tuak gel­ditzea eskatzen du, dirua kri­si garai hone­tan pre­mia larria­goe­ta­ra bide­ratze­ko. Zuek ere mani­fes­tua­ri atxi­kitzea pro­po­satzen dizue­gu, tal­de moduan ( herri mugi­men­du­ko tal­dea, kur­tur zein kirol tal­dea ere) zein nor­ba­na­ko moduan ere. Horre­ta­ra­ko hona­ko web­gu­nean aur­ki­tu­ko duzun for­mu­la­rioa bete: https://​orai​nar​du​ra​.word​press​.com/.

Mani­fes­tua


Hoy, tras duras sema­nas de sufri­mien­to, don­de miles de nues­tros fami­lia­res han muer­to en abso­lu­ta sole­dad, don­de nues­tro per­so­nal hos­pi­ta­la­rio se ha deja­do la piel en con­di­cio­nes labo­ra­les pési­mas, don­de el per­so­nal de las resi­den­cias de mayo­res ha hecho lo impo­si­ble para poder cui­dar­las, don­de no ha habi­do res­pi­ra­do­res para todas las per­so­nas enfer­mas, don­de han fal­ta­do millo­nes de test y equi­pos de pro­tec­ción…; que­re­mos resal­tar el ejem­plar com­por­ta­mien­to de la socie­dad ante tan difí­ci­les cir­cuns­tan­cias, con innu­me­ra­bles ini­cia­ti­vas de soli­da­ri­dad y apo­yo mutuo.

En 2008, la cri­sis eco­nó­mi­ca mun­dial dio al tras­te con la eco­no­mía espe­cu­la­ti­va del ladri­llo, pre­do­mi­nan­te en el esta­do espa­ñol. Doce años des­pués, con todos los ser­vi­cios socia­les y de salud
recor­ta­dos, una de las mayo­res cri­sis sani­ta­rias de la his­to­ria recien­te nos ha colo­ca­do a la cabe­za mun­dial en tasa de mor­ta­li­dad por Covid-19 y con una tasa de paro que no para de cre­cer. Esos
paí­ses del nor­te de Euro­pa a los que las ins­ti­tu­cio­nes dicen que­rer pare­cer­se, han logra­do sal­var miles de vidas y millo­nes de empleos y peque­ñas empre­sas, y eso no es casua­li­dad. Resul­ta
impres­cin­di­ble cam­biar y dejar atrás polí­ti­cas eco­nó­mi­cas ancla­das en el pasa­do y basa­das en el ladri­llo y el hormigón.

La socie­dad está actuan­do con gran res­pon­sa­bi­li­dad duran­te esta gra­ve cri­sis y es quien nos mar­ca el rum­bo a seguir. Por eso, ante el futu­ro incier­to que nos espe­ra, pedi­mos a las ins­ti­tu­cio­nes que
estén a la altu­ra de las cir­cuns­tan­cias y no come­tan los erro­res del pasa­do. Cuan­do en la mayo­ría de paí­ses “avan­za­dos” la ges­tión del dine­ro públi­co ha teni­do un cier­to gra­do de lógi­ca social, el esta­do espa­ñol ha segui­do alar­dean­do de aero­puer­tos, auto­vías y como no, de la joya de la coro­na, las mul­ti­mi­llo­na­rias líneas de tren de alta velocidad.

Mani­fies­to

Se tra­ta de un mani­fies­to que pide la para­li­za­ción de las obras y pro­yec­tos del Tren de Alta Velo­ci­dad, y que el dine­ro se des­ti­ne a las nece­si­da­des urgen­tes que exis­ten en estos momen­tos de cri­sis. Os pro­po­ne­mos que voso­tros tam­bién, tan­to a nivel indi­vi­dual como colec­ti­vo (movi­mien­to popu­lar, cul­tu­ral, depor­ti­vo u otro tipo) apo­yéis el mani­fies­to con vues­tra fir­ma relle­nan­do el for­mu­la­rio que encon­tra­reis en esta pági­na web: https://​orai​nar​du​ra​.word​press​.com/.


Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Sour­ce link 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *