Espetxe-onu­rei eta bide­sa­ri poli­ti­koei buruz­ko gau­za gehiago/​Más sobre bene­fi­cios peni­ten­cia­rios y pea­jes políticos

[EUS]

Azken arti­ku­luan, sei egu­ne­ko espetxe-bai­me­na esku­ratzea­rren, ETA­ki­de gisa atxi­lo­tu­ta­ko eus­kal pre­so batek esan eta egin zue­na­ren aipa­me­na (bes­te gau­za batzuen artean) egi­ten genuen. Genioen, era berean, hura eta orain­dik are gau­za gehia­go dire­la gaur egun eus­kal pre­so poli­ti­koei exijitzen zaie­na. Gaur­koan, ordea, txan­po­na­ren bes­te aldea era­kutsi­ko dugu, pre­de­ter­mi­na­zioz ezku­tatzen bada ere, azke­nean aza­le­ra­tu egi­ten dena.

Komu­nak gar­bitze­ko des­ti­noa onar­tzea exiji­tu egin zion kar­tze­la­ko zuzen­da­ritzak eus­kal ema­ku­me pre­so poli­ti­ko bati. Bai­na eus­kal ema­ku­me pre­so poli­ti­koak uko egin zio­nez, hila­be­te batzuk dara­matza iso­la­men­du egoe­ran. Haren eskual­de­ko mili­tan­te­ek oso modu argian uler­tu dute hor plan­te­atzen den kontraesana.

Ale­gia, nola da posi­ble kar­tze­la­riek hala­ko lana inpo­satzea, dago­kion esta­tus poli­ti­koa alda­rri­katzen duen eus­kal ema­ku­me pre­so poli­ti­koa­ren gogoz kon­tra iza­nik? Edo­zein kasu­tan, zer dela eta uzten da baz­ter batean gure pre­soen esta­tus poli­ti­koa­ren alde­ko aldarrikapena?

Hori­xe da, hain zuzen, Sor­tu bidean azal­tzen ez dena. Ber­tan, etsaia­ren ildo poli­ti­koa onar­tzea pro­po­satzen da, inde­pen­den­tzia­ra­ko bidea­re­kin bat egin eta lagun­tza ema­te­ko, horrek dakar­tzan ondo­rioak aipa­tu gabe, eta aurrez aipatzen ez bada, ezku­tatzen dela esan nahi du.

Hots, baten batzuek sines­ta­ra­zi nahi digu­te Eus­kal Herria­ren ara­zoak kon­pon­tze­ko pana­zea aur­ki­tu dute­la, eta zer­tan datza hala­ko kon­tua? bada, esku har­tze­ko ildo «era­gin­ko­rrak» eta alde­ba­ka­rre­koak garatzean. Era berean, borro­ka eza era­gin­ko­rra dela sar­tu nahi digu­te gure odo­lean. Bai­na inozoe­nek ere ondo daki­te borro­ka­rik gabe men­de­ta­su­na dagoe­la. Hau da, etsaia­ren exijen­tziak onar­tzea arna­sa har­tu ahal iza­te­ko, bes­te­rik ez. Alde­ba­kar­ta­su­nak erren­di­zioa­re­kin zeri­ku­si han­dia du, alde­ba­ka­rre­ko erren­di­zio­ra­ko hau­tua egi­ten bai­tut, hain zuzen ere.

Alde­ba­kar­ta­su­na erren­di­zio hut­sa dela jabe­tu da jen­de anda­na, horre­ta­ra, hala­koa iku­si­ta­koan, alde­bi­ko­ta­su­na esta­tuen arte­ko afe­ra dela solik argu­diatzen dute, eta lasai baino lasaia­go gel­ditzen dira. Gezu­rre­tan segitzen dute eta edo­zein zen­tzu­ga­be­ke­ria esa­teak balio du. Hala­ber, ume­ke­ria da esa­tea gataz­ka batean alde­bi­ko­ta­su­na esta­tuen arte­ko afe­ra dela soi­lik, arra­zoi asko dire­la medio: poli­ti­koak, eko­no­mi­koak, mili­ta­rrak eta abarrak.

Gure men­de­ta­sun mai­la egiaz­tatze­ko asmo­tan, lan des­tino zehatz bat onar­tzea exijitzen digu­ten beza­la­xe, bes­te­la­ko umi­lia­zio uga­riz gain, geuk egin­da­koa deli­tu gisa onar­tze­ra behar­tu­ko gai­tuz­te, bai eta, geu­re jarre­ra poli­ti­koak ere.

Azken kon­tu hori ez da gauer­di­ko ahun­tza­ren eztu­la, gai garran­tzitsuak eta larriak dakar­tza­la­ko bere­kin. Izan ere, bal­din eta neuk egin­da­koa deli­tu gisa onar­tzen badut, guri eza­rri­ta­ko kon­de­nak onar­tzea ere esan nahi du eta, horren­bes­tez, poli­zia­ren eta epaien aurrean egin­da­ko dekla­ra­zioen aitor­pe­na egi­ten dugu. Dan­tza hone­tan etsaia dugu musi­ka eta letra­ren egi­lea, eta gau­za guz­tien aitor­pe­na egi­te­ra derri­gor­tzen gai­tu, hasie­ra­tik amaie­ra arte.

Kon­tua ez da horre­ta­ra mugatzen. Bada, atxi­lo­tua­ren gogoa maku­rra­raz­te­ko asmo­tan, pre­sioa­ren, tra­tu txa­rren edo tor­tu­ra­ren bidez, biga­rren eta hiru­ga­rren per­tso­nen ingu­ruan ate­ra­ta­ko dekla­ra­zioak (ize­nak eta aba­rrak) eta sala­ke­tak balioz­ko bihur­tzen dira. Haien bidea­ri argi ber­dea ema­nez gero, bes­te batzuk kon­de­natzen ari gare­la onar­tzen dugu, gure bene­ta­ko nahia ez bada ere. Tor­tu­ratzen gai­tuz­te, ize­nak bortxaz ate­ratzen diz­ki­gu­te edo, bes­te­la, asma­tu egi­ten dituz­te eta, edo­no­la ere, hala­koak onar­tuz gero, bes­te batzuk kon­de­natzen ari gara. Ez dugu hala­ko­rik egin nahi, bai­na hori­xe da bidea onar­tzeak dakar­ki­gun ondo­rioa. Nahi­koa izan­go dute hala­ko «dela­zioa­re­kin» (nahi gabe egin­da­koa) edo gau­za gehia­go exiji­tu­ko ote dute?

Esta­tu faxis­tek mutu­rre­ko kru­del­ke­ria dara­bil­te, eta era­ba­te­ko men­de­ta­sun pean jarri nahi dituz­te haien etsaiak. Beraz, borro­ka­tu nahi duten belau­nal­di berriek jakin beza­te sufri­men­du han­dia jasan behar­ko dute­la. Men egi­ten due­nak bere burua desegi­ten bai­tu nola­bait, eutsi egi­ten dio­nak, aldiz, sufri­tu egi­ten baitu.

Har­ta­ra, borro­ka izan da eus­kal herri lan­gi­le gisa bizi­rik irau­te­ko ele­men­tu nagu­sia. Aurre­ra beti!

Jon Iurre­ba­so Atutxa, ETA­ko eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia

2017ko urria­ren 30ean

[ES]

En nues­tro últi­mo artícu­lo des­cri­bi­mos lo que un pre­so vas­co, encar­ce­la­do en cali­dad de miem­bro de ETA, dijo e hizo (entre otras cosas) para con­se­guir 6 días de per­mi­so peni­ten­cia­rio. Y decía­mos que eso y más les exi­gen hoy en día a los pre­sos polí­ti­cos vas­cos. Hoy pon­dre­mos la otra cara de la mone­da que se ocul­ta con pre­de­ter­mi­na­ción pero que final­men­te sale a la luz.

La direc­ción de la cár­cel le exi­ge a una pre­sa polí­ti­ca vas­ca que acep­te el des­tino de lim­piar los váte­res. La pre­sa polí­ti­ca vas­ca se nie­ga y esta se encuen­tra en ais­la­mien­to des­de hace meses. Los y las mili­tan­tes pro amnis­tía de su comar­ca entien­den lúci­da­men­te la con­tra­dic­ción que se plantea.

Esto es ¿cómo es posi­ble que una pre­sa polí­ti­ca vas­ca, que rei­vin­di­ca el esta­tus polí­ti­co corres­pon­dien­te a su con­di­ción, sea con­mi­na­da por par­te de los car­ce­le­ros a rea­li­zar un tra­ba­jo que volun­ta­ria­men­te recha­za? En todo caso ¿a cuen­ta de qué se deja de rei­vin­di­car el reco­no­ci­mien­to del esta­tus polí­ti­co para nues­tros prisioneros?

Pre­ci­sa­men­te eso es lo que no expli­ca la vía Sor­tu. Se plan­tea acep­tar la vía polí­ti­ca del enemi­go con el obje­to de acom­pa­ñar y con­tri­buir en el camino hacia la inde­pen­den­cia. Pero no se dice lo que ello supo­ne. Y si no se dice pre­me­di­ta­da­men­te, eso quie­re decir que se oculta.

Es decir, hay quie­nes pre­ten­den hacer­nos creer que han des­cu­bier­to la pana­cea para solu­cio­nar los pro­ble­mas de Eus­kal Herria. Y este cuen­to con­sis­te en desa­rro­llar líneas de inter­ven­ción «efec­ti­vas» y uni­la­te­ra­les. Pre­ten­den meter­nos en la san­gre que lo efec­ti­vo es no luchar. Y los más incau­tos saben que sin lucha no hay otra cosa que la sumi­sión. Admi­tir lo que el enemi­go nos exi­ge para poder res­pi­rar, no más. Y lo uni­la­te­ral tie­ne que ver con la ren­di­ción. Efec­ti­va­men­te, uni­la­te­ral­men­te tomo la ini­cia­ti­va de rendirme.

Des­pués de ver que hay una masa de gen­te que se ha dado cuen­ta de que lo de la uni­la­te­ra­li­dad no es más que una sim­ple ren­di­ción, argu­men­tan que real­men­te la bila­te­ra­li­dad solo se pue­de dar entre esta­dos. Y se que­dan tan pan­chos. Siguen min­tien­do y vale decir cual­quier insen­sa­tez. Tam­bién es cosa de pár­vu­los el hecho de afir­mar que no exis­te bila­te­ra­li­dad en un con­flic­to si no es entre esta­dos por muchas razo­nes de índo­le polí­ti­co, eco­nó­mi­co, mili­tar, etc.

Lo mis­mo que nos exi­gen acep­tar un des­tino de tra­ba­jo para com­pro­bar nues­tra sumi­sión, nos obli­ga­rán, entre otro mon­tón de humi­lla­cio­nes, a acep­tar como deli­tos nues­tras pro­pias accio­nes y posi­cio­nes políticas.

Esta últi­ma cues­tión no es banal. No lo es por­que con­lle­va o supo­ne cues­tio­nes impor­tan­tes y gra­ves. Si acep­to que las accio­nes que he come­ti­do son deli­tos, esto supo­ne que acep­ta­mos las con­de­nas que nos han impues­to y por lo tan­to reco­no­ce­mos nues­tras decla­ra­cio­nes poli­cia­les y judi­cia­les. En este bai­le la músi­ca y la letra la pone el enemi­go. Y éste obli­ga a que reco­noz­ca­mos todo, des­de el prin­ci­pio has­ta el final.

Y la cosa no aca­ba ahí. Por­que decla­ra­cio­nes (nom­bres, etc.) y acu­sa­cio­nes sobre segun­dos y ter­ce­ros arran­ca­das some­tien­do la volun­tad del dete­ni­do bajo la pre­sión, mal­tra­to o tor­tu­ra, cobran vali­dez. Si acep­ta­mos su vía acep­ta­mos que noso­tros mis­mos esta­mos con­de­nan­do a otros sin real­men­te pre­ten­der­lo. Nos tor­tu­ran, nos arran­can nom­bres o se los inven­tan y, en cual­quier caso, si lo acep­ta­mos esta­mos con­de­nan­do a otros. No lo pre­ten­de­mos pero eso es lo que supo­ne acep­tar esa vía. ¿Les bas­ta­rá esa «dela­ción» no pre­ten­di­da o exi­gi­rán más?

Los esta­dos fas­cis­tas son crue­les has­ta el extre­mo. Pre­ten­den lle­var a sus enemi­gos a la total sumi­sión. Que sepan las nue­vas gene­ra­cio­nes que si quie­ren luchar van a sufrir y mucho pues el que se some­te se auto­des­tru­ye de algu­na mane­ra. Y el que resis­te sufre.

Es así, luchan­do, como hemos lle­ga­do a sobre­vi­vir como pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co. Aurre­ra beti!

Jon Iurre­ba­so Atutxa, expre­so polí­ti­co vas­co de ETA

30 de octu­bre de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *