Espetxe-onu­rei eta bide­sa­ri poli­ti­koei buruz­ko gau­za gehiago/​Más sobre bene­fi­cios peni­ten­cia­rios y pea­jes políticos

[EUS]

Azken arti­ku­luan, sei egu­ne­ko espetxe-bai­me­na esku­ratzea­rren, ETA­ki­de gisa atxi­lo­tu­ta­ko eus­kal pre­so batek esan eta egin zue­na­ren aipa­me­na (bes­te gau­za batzuen artean) egi­ten genuen. Genioen, era berean, hura eta orain­dik are gau­za gehia­go dire­la gaur egun eus­kal pre­so poli­ti­koei exijitzen zaie­na. Gaur­koan, ordea, txan­po­na­ren bes­te aldea era­kutsi­ko dugu, pre­de­ter­mi­na­zioz ezku­tatzen bada ere, azke­nean aza­le­ra­tu egi­ten dena.

Komu­nak gar­bitze­ko des­ti­noa onar­tzea exiji­tu egin zion kar­tze­la­ko zuzen­da­ritzak eus­kal ema­ku­me pre­so poli­ti­ko bati. Bai­na eus­kal ema­ku­me pre­so poli­ti­koak uko egin zio­nez, hila­be­te batzuk dara­matza iso­la­men­du egoe­ran. Haren eskual­de­ko mili­tan­te­ek oso modu argian uler­tu dute hor plan­te­atzen den kontraesana.

Ale­gia, nola da posi­ble kar­tze­la­riek hala­ko lana inpo­satzea, dago­kion esta­tus poli­ti­koa alda­rri­katzen duen eus­kal ema­ku­me pre­so poli­ti­koa­ren gogoz kon­tra iza­nik? Edo­zein kasu­tan, zer dela eta uzten da baz­ter batean gure pre­soen esta­tus poli­ti­koa­ren alde­ko aldarrikapena?

Hori­xe da, hain zuzen, Sor­tu bidean azal­tzen ez dena. Ber­tan, etsaia­ren ildo poli­ti­koa onar­tzea pro­po­satzen da, inde­pen­den­tzia­ra­ko bidea­re­kin bat egin eta lagun­tza ema­te­ko, horrek dakar­tzan ondo­rioak aipa­tu gabe, eta aurrez aipatzen ez bada, ezku­tatzen dela esan nahi du.

Hots, baten batzuek sines­ta­ra­zi nahi digu­te Eus­kal Herria­ren ara­zoak kon­pon­tze­ko pana­zea aur­ki­tu dute­la, eta zer­tan datza hala­ko kon­tua? bada, esku har­tze­ko ildo «era­gin­ko­rrak» eta alde­ba­ka­rre­koak garatzean. Era berean, borro­ka eza era­gin­ko­rra dela sar­tu nahi digu­te gure odo­lean. Bai­na inozoe­nek ere ondo daki­te borro­ka­rik gabe men­de­ta­su­na dagoe­la. Hau da, etsaia­ren exijen­tziak onar­tzea arna­sa har­tu ahal iza­te­ko, bes­te­rik ez. Alde­ba­kar­ta­su­nak erren­di­zioa­re­kin zeri­ku­si han­dia du, alde­ba­ka­rre­ko erren­di­zio­ra­ko hau­tua egi­ten bai­tut, hain zuzen ere.

Alde­ba­kar­ta­su­na erren­di­zio hut­sa dela jabe­tu da jen­de anda­na, horre­ta­ra, hala­koa iku­si­ta­koan, alde­bi­ko­ta­su­na esta­tuen arte­ko afe­ra dela solik argu­diatzen dute, eta lasai baino lasaia­go gel­ditzen dira. Gezu­rre­tan segitzen dute eta edo­zein zen­tzu­ga­be­ke­ria esa­teak balio du. Hala­ber, ume­ke­ria da esa­tea gataz­ka batean alde­bi­ko­ta­su­na esta­tuen arte­ko afe­ra dela soi­lik, arra­zoi asko dire­la medio: poli­ti­koak, eko­no­mi­koak, mili­ta­rrak eta abarrak.

Gure men­de­ta­sun mai­la egiaz­tatze­ko asmo­tan, lan des­tino zehatz bat onar­tzea exijitzen digu­ten beza­la­xe, bes­te­la­ko umi­lia­zio uga­riz gain, geuk egin­da­koa deli­tu gisa onar­tze­ra behar­tu­ko gai­tuz­te, bai eta, geu­re jarre­ra poli­ti­koak ere.

Azken kon­tu hori ez da gauer­di­ko ahun­tza­ren eztu­la, gai garran­tzitsuak eta larriak dakar­tza­la­ko bere­kin. Izan ere, bal­din eta neuk egin­da­koa deli­tu gisa onar­tzen badut, guri eza­rri­ta­ko kon­de­nak onar­tzea ere esan nahi du eta, horren­bes­tez, poli­zia­ren eta epaien aurrean egin­da­ko dekla­ra­zioen aitor­pe­na egi­ten dugu. Dan­tza hone­tan etsaia dugu musi­ka eta letra­ren egi­lea, eta gau­za guz­tien aitor­pe­na egi­te­ra derri­gor­tzen gai­tu, hasie­ra­tik amaie­ra arte.

Kon­tua ez da horre­ta­ra mugatzen. Bada, atxi­lo­tua­ren gogoa maku­rra­raz­te­ko asmo­tan, pre­sioa­ren, tra­tu txa­rren edo tor­tu­ra­ren bidez, biga­rren eta hiru­ga­rren per­tso­nen ingu­ruan ate­ra­ta­ko dekla­ra­zioak (ize­nak eta aba­rrak) eta sala­ke­tak balioz­ko bihur­tzen dira. Haien bidea­ri argi ber­dea ema­nez gero, bes­te batzuk kon­de­natzen ari gare­la onar­tzen dugu, gure bene­ta­ko nahia ez bada ere. Tor­tu­ratzen gai­tuz­te, ize­nak bortxaz ate­ratzen diz­ki­gu­te edo, bes­te­la, asma­tu egi­ten dituz­te eta, edo­no­la ere, hala­koak onar­tuz gero, bes­te batzuk kon­de­natzen ari gara. Ez dugu hala­ko­rik egin nahi, bai­na hori­xe da bidea onar­tzeak dakar­ki­gun ondo­rioa. Nahi­koa izan­go dute hala­ko «dela­zioa­re­kin» (nahi gabe egin­da­koa) edo gau­za gehia­go exiji­tu­ko ote dute?

Esta­tu faxis­tek mutu­rre­ko kru­del­ke­ria dara­bil­te, eta era­ba­te­ko men­de­ta­sun pean jarri nahi dituz­te haien etsaiak. Beraz, borro­ka­tu nahi duten belau­nal­di berriek jakin beza­te sufri­men­du han­dia jasan behar­ko dute­la. Men egi­ten due­nak bere burua desegi­ten bai­tu nola­bait, eutsi egi­ten dio­nak, aldiz, sufri­tu egi­ten baitu.

Har­ta­ra, borro­ka izan da eus­kal herri lan­gi­le gisa bizi­rik irau­te­ko ele­men­tu nagu­sia. Aurre­ra beti!

Jon Iurre­ba­so Atutxa, ETA­ko eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia

2017ko urria­ren 30ean

[ES]

En nues­tro últi­mo artícu­lo des­cri­bi­mos lo que un pre­so vas­co, encar­ce­la­do en cali­dad de miem­bro de ETA, dijo e hizo (entre otras cosas) para con­se­guir 6 días de per­mi­so peni­ten­cia­rio. Y decía­mos que eso y más les exi­gen hoy en día a los pre­sos polí­ti­cos vas­cos. Hoy pon­dre­mos la otra cara de la mone­da que se ocul­ta con pre­de­ter­mi­na­ción pero que final­men­te sale a la luz.

La direc­ción de la cár­cel le exi­ge a una pre­sa polí­ti­ca vas­ca que acep­te el des­tino de lim­piar los váte­res. La pre­sa polí­ti­ca vas­ca se nie­ga y esta se encuen­tra en ais­la­mien­to des­de hace meses. Los y las mili­tan­tes pro amnis­tía de su comar­ca entien­den lúci­da­men­te la con­tra­dic­ción que se plantea.

Esto es ¿cómo es posi­ble que una pre­sa polí­ti­ca vas­ca, que rei­vin­di­ca el esta­tus polí­ti­co corres­pon­dien­te a su con­di­ción, sea con­mi­na­da por par­te de los car­ce­le­ros a rea­li­zar un tra­ba­jo que volun­ta­ria­men­te recha­za? En todo caso ¿a cuen­ta de qué se deja de rei­vin­di­car el reco­no­ci­mien­to del esta­tus polí­ti­co para nues­tros prisioneros?

Pre­ci­sa­men­te eso es lo que no expli­ca la vía Sor­tu. Se plan­tea acep­tar la vía polí­ti­ca del enemi­go con el obje­to de acom­pa­ñar y con­tri­buir en el camino hacia la inde­pen­den­cia. Pero no se dice lo que ello supo­ne. Y si no se dice pre­me­di­ta­da­men­te, eso quie­re decir que se oculta.

Es decir, hay quie­nes pre­ten­den hacer­nos creer que han des­cu­bier­to la pana­cea para solu­cio­nar los pro­ble­mas de Eus­kal Herria. Y este cuen­to con­sis­te en desa­rro­llar líneas de inter­ven­ción «efec­ti­vas» y uni­la­te­ra­les. Pre­ten­den meter­nos en la san­gre que lo efec­ti­vo es no luchar. Y los más incau­tos saben que sin lucha no hay otra cosa que la sumi­sión. Admi­tir lo que el enemi­go nos exi­ge para poder res­pi­rar, no más. Y lo uni­la­te­ral tie­ne que ver con la ren­di­ción. Efec­ti­va­men­te, uni­la­te­ral­men­te tomo la ini­cia­ti­va de rendirme.

Des­pués de ver que hay una masa de gen­te que se ha dado cuen­ta de que lo de la uni­la­te­ra­li­dad no es más que una sim­ple ren­di­ción, argu­men­tan que real­men­te la bila­te­ra­li­dad solo se pue­de dar entre esta­dos. Y se que­dan tan pan­chos. Siguen min­tien­do y vale decir cual­quier insen­sa­tez. Tam­bién es cosa de pár­vu­los el hecho de afir­mar que no exis­te bila­te­ra­li­dad en un con­flic­to si no es entre esta­dos por muchas razo­nes de índo­le polí­ti­co, eco­nó­mi­co, mili­tar, etc.

Lo mis­mo que nos exi­gen acep­tar un des­tino de tra­ba­jo para com­pro­bar nues­tra sumi­sión, nos obli­ga­rán, entre otro mon­tón de humi­lla­cio­nes, a acep­tar como deli­tos nues­tras pro­pias accio­nes y posi­cio­nes políticas.

Esta últi­ma cues­tión no es banal. No lo es por­que con­lle­va o supo­ne cues­tio­nes impor­tan­tes y gra­ves. Si acep­to que las accio­nes que he come­ti­do son deli­tos, esto supo­ne que acep­ta­mos las con­de­nas que nos han impues­to y por lo tan­to reco­no­ce­mos nues­tras decla­ra­cio­nes poli­cia­les y judi­cia­les. En este bai­le la músi­ca y la letra la pone el enemi­go. Y éste obli­ga a que reco­noz­ca­mos todo, des­de el prin­ci­pio has­ta el final.

Y la cosa no aca­ba ahí. Por­que decla­ra­cio­nes (nom­bres, etc.) y acu­sa­cio­nes sobre segun­dos y ter­ce­ros arran­ca­das some­tien­do la volun­tad del dete­ni­do bajo la pre­sión, mal­tra­to o tor­tu­ra, cobran vali­dez. Si acep­ta­mos su vía acep­ta­mos que noso­tros mis­mos esta­mos con­de­nan­do a otros sin real­men­te pre­ten­der­lo. Nos tor­tu­ran, nos arran­can nom­bres o se los inven­tan y, en cual­quier caso, si lo acep­ta­mos esta­mos con­de­nan­do a otros. No lo pre­ten­de­mos pero eso es lo que supo­ne acep­tar esa vía. ¿Les bas­ta­rá esa «dela­ción» no pre­ten­di­da o exi­gi­rán más?

Los esta­dos fas­cis­tas son crue­les has­ta el extre­mo. Pre­ten­den lle­var a sus enemi­gos a la total sumi­sión. Que sepan las nue­vas gene­ra­cio­nes que si quie­ren luchar van a sufrir y mucho pues el que se some­te se auto­des­tru­ye de algu­na mane­ra. Y el que resis­te sufre.

Es así, luchan­do, como hemos lle­ga­do a sobre­vi­vir como pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co. Aurre­ra beti!

Jon Iurre­ba­so Atutxa, expre­so polí­ti­co vas­co de ETA

30 de octu­bre de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.