[Eusk/​Cast] Mani­fes­ta­ción por la para­li­za­ción del TAV el 13 de junio en Donostia

Eus­kal Herri­ko hain­bat mugi­men­duk, sin­di­ka­tuk eta era­kun­de sozia­lek pren­tsau­rre­koa eman dute gaur, AHT gel­ditzea exijitze­ko ekai­nak 13 larun­ba­tean Donos­tian dei­tu duten mani­fes­ta­zioan par­tehar­tze­ko jen­dar­te osoa­ri dei egi­te­ko. “AHT GELDITU ORAIN! XAHUKETA GEHIAGO EZ! HERRITARROK ERABAKI” lema­pean egin­go da mobi­li­za­zio hori, arratsal­de­ko 5’30etan Alder­di Ede­rre­tik abia­tu­ta, eta era­kun­de uga­ri­ren atxi­ki­men­dua bil­du du deialdiak.

Atxi­ki­men­duak /​Adhe­sio­nesBlog infor­ma­ti­vo sobre la cam­pa­ña /​Kan­pa­ña infor­ma­ti­boa­ren bloga

8 urte iga­ro dira AHT egi­te­ko lanak hasi zire­ne­tik. Ordu­tik hona mito bat eror­tzen iku­si dugu. Urte haue­tan zehar age­rian gel­di­tu da AHT ez dela bide­ra­ga­rria eta ez daka­rre­la inon­go onu­ra­rik gizar­tea­ren­tza­ko. Porrot egin du proiek­tu honek, mili­oiak xahutzen ditue­na eta oina­rriz­ko beha­rri­zan sozia­le­ta­ra bide­ra­tu behar­ko lira­te­keen par­ti­dak murriz­tu beha­rra daka­rre­na, kal­te itze­la era­gi­nez gizar­te, eko­no­mia eta ingu­ru­men arloe­tan. Poli­ti­ka honek oso ondo­rio larriak dakar­tza eta are larria­goak izan­go dira ez badu­gu ero­ke­ria hau gel­dia­raz­ten: zen­bat eta gehia­go itxa­ron proiek­tu hau gel­dia­raz­te­ko, ezbehar eko­lo­gi­koa are han­dia­goa izan­go da eta gale­ra eko­no­mi­koak eta ondo­rio sozia­lak are sakonagoak.

Proiek­tu hau inpo­sa­tu nahian ari dire­nek ez digu­te esa­ten zen­bat diru gas­ta­tu duten orain arte eta ez daki­te zen­bat gehia­go behar­ko den aurre­ran­tzean, ezta noiz amai­tu­ko dituz­ten lanak ere. Gero eta zalan­tza gehia­go Eus­kal Herrian seku­la egi­ni­ko inber­tsio han­die­na­ren gai­nean, bul­tzatzai­le buru­go­go­rrei errea­li­ta­tea ikus­ten uzten ez die­na: Paris eta Madri­le­kin lotu­ra­rik ez dau­ka eta, gai­ne­ra, Bil­bo, Gas­teiz eta Donos­tia artean aurri­ku­si­ta­ko den­bo­rak gero eta han­dia­goak dira, autoen edo auto­bu­sen ia parean ego­te­raino. Mai­la bere­ko zen­tzu­ga­be­ke­ria iku­si deza­ke­gu Nafa­rroan, inon­dik inora ez doan AHTa erai­kitzen ari bai­ti­ra, Ara­goi­re­kin eta EAE­re­kin lotu­ra­rik ez duena.

Estra­te­gi­kotzat sal­du nahi izan digu­ten proiek­tu honi errea­li­ta­tea gai­len­du zaio. Erai­kun­tza lanek eka­rri behar omen zuen bul­tza­da eko­no­mi­ko han­dia ez du inork ere iku­si, han­go eta hemen­go alder­di poli­ti­koe­ta­ko lagun minak diren erai­kun­tza enpre­sa­rio han­diek izan ezik, pol­tsi­koak ondo bete dituz­te­nak, gero eta mai­za­go aza­le­ratzen diren ustel­ke­ria kasuak leku­ko. Pre­ka­rie­ta­tea eta lan istri­puak AHT­ko lane­tan ari diren lan­gi­leen egu­ne­ro­ko ogia dira, beraie­ta­ko gehie­nak azpi­kon­tra­ten eskue­tan harra­pa­tu­ta, lan eta segur­ta­sun bal­din­tza negar­ga­rrie­tan, honez gero 7 hil­da­ko era­gin dituztenak.

Diru-xahu­ke­ta honen eran­tzu­leek, EAJ-PNV, UPN-PP eta PSE-PSN-PSOE, ez dau­ka­te inon­go ara­zo­rik urte­ro aurre­kon­tuen zati han­di bat obra hone­ta­ra bide­ratze­ko. Bada­ki­te diru hori mai­le­guan eska­tu behar dela eta gero eta zor han­dia­goa pilatzen dute­la eskue­tan dituz­ten gober­nuen gai­nean. Aldi berean, gai­ne­ra, esa­ten digu­te ez dagoe­la diru­rik gizar­te zer­bitzue­ta­ra­ko eta kul­tu­ra edo eko­no­mia­ko bes­te­la­ko arloetarako.

Egoe­ra hau iku­si­ta, mani­fes­ta­zio­ra deitzen dugun tal­de eta era­kun­deek ondo­ren­goa exi­gitzen dugu:
1.- Bereha­la AHT­ko lanak gel­dia­ra­zi ditzatela.
2.- Proiek­tu arran­ditsu honi bide­ratzen zaiz­kion diru-par­ti­dak era­bi­li dai­te­ze­la une hone­tan jen­dar­teak dituen bene­taz­ko pre­miei: osa­su­na, hez­kun­tza, etxe­bi­zitza, gizar­te-zer­bitzuak… euro bat gehia­go ere ez AHTrako!
3.- Ire­ki dadi­la ezta­bai­da tek­ni­ko, sozial eta poli­ti­koa azpie­gi­tu­ra honen ingu­ruan, herri­ta­rren par­tehar­tze, infor­ma­zio eta era­ba­kitze pro­ze­su bate­kin bate­ra, guz­tion artean era­ba­ki deza­gun zer egin proiek­tu honekin.

Beraz, deia luzatzen die­gu herri­tar eta elkar­te guz­tiei bat egin deza­ten ekai­na­ren 13an Donos­tian AHT gel­ditze­ko egin­go dugun manifestazioarekin.

Deitzai­leak eta atxikimenduak
AHT Gel­di­tu! Elkar­la­na, Mugi­tu! Mugi­men­dua, Frac­king EZ, Eko­lo­gis­tak Martxan, Eguz­ki, CADE (Ipa­rral­de), Mutri­ku Natur Tal­dea, Getxo­ko Tosu Beti­ra­ko elkar­tea, “Yesa+no lanak gel­di­tu”, Sus­trai Fun­da­zioa (Nafa­rroa), Nive­lle-Bida­soa Elkar­tea (Urru­ña), ACOA (Aso­cia­ción de Con­ce­jos de Ara­ba), LAB, STEE-EILAS, ESK, ELA, EHNE, CNT, Eus­ka­di­ko CGT/​LKN, HIRU, Berriotxoak, Duin­ta­su­na, Eus­kal Herri­ko Bil­gu­ne Femi­nis­ta, Ernai, Ikas­le Aber­tza­leak, Gaz­te Aber­tza­leak, Komi­te Inter­na­zio­na­lis­tak, Aska­pe­na, EHE Eus­kal Herrian Eus­ka­raz, KEM-MOC Bil­bo­ko Tal­de Anti­mi­li­ta­ris­ta, Sare Anti-Faxis­ta, EH Sozia­lis­ta, m15m Biz­kaia, Mar­tes al Sol, Elo­rri­xo­ko Gaz­tetxea, Urretxu-Zuma­rra­ga­ko Gaz­te Asan­bla­da, Leitze­ko Ate­ka­beltz, Gaz­tetxea, Azpei­ti­ko Gaz­te Asan­bla­da, Zin­tzi­lik Irra­tia, Uzta­ro Koo­pe­ra­ti­ba, Danok lan (Gal­da­kao), Mike­la­zu­lo Kul­tur Elkar­tea (Ore­re­ta-Erren­te­ria), Marru­ma Elkar­tea (Donos­tia), Eko­neus Eus­kal Eko­no­mia Elkar­tea, Ekin­tza Zuze­na aldiz­ka­ria, Nafa­rroa­ko Gaz­te Anar­kis­tak, Pla­za Bel­tza, Atxu­ri­go­rri Auzo Elkar­tea, Pla­ta­for­ma Ura Nue­va Cul­tu­ra del Agua, Haritzal­de Natur­za­leen Elkar­tea, Muga­rik Gabe ONGD, 2016desokupatu, EH Bil­du, Sor­tu, Alter­na­ti­ba, Eus­kal Herri­ko Komu­nis­tak (EHK), Gorri­pi­dea, Kepa Gon­za­lez (Pode­mos Ahal dugu Eus­ka­di), Neka­ne Jura­do (eko­no­mi­la­ria), Xabier Men­di­gu­ren Eli­ze­gi (idaz­lea), Xabier Mon­to­ya Revuel­ta, Pako Aris­ti, Unai Fer­nan­dez de Beto­ño (arki­tek­tu­ra ira­kas­lea) ETA GEHIAGO…

Harre­ma­ne­ta­ra­ko tlf­noa: 654480589

Mani­fes­ta­ción por la para­li­za­ción del TAV el 13 de junio en Donostia:

Dife­ren­tes movi­mien­tos, sin­di­ca­tos y orga­ni­za­cio­nes socia­les han dado hoy una rue­da de pren­sa para lla­mar a toda la socie­dad a par­ti­ci­par en la mani­fes­ta­ción por la para­li­za­ción del TAV con­vo­ca­da el sába­do 13 de junio en Donos­tia, par­tien­do a las 17’30h des­de Alder­di Eder. La con­vo­ca­to­ria de esta movi­li­za­ción orga­ni­za­da bajo el lema “¡PARAD EL TAV AHORA! ¡BASTA DE DESPILFARRO! ¡DECIDAMOS ENTRE [email protected]!” ha suma­do el apo­yo de nume­ro­sos gru­pos y organizaciones.

Atxi­ki­men­duak /​Adhe­sio­nesBlog infor­ma­ti­vo sobre la cam­pa­ña /​Kan­pa­ña infor­ma­ti­boa­ren bloga

Han trans­cu­rri­do 8 años des­de que se ini­cia­ran las obras del TAV. En este tiem­po hemos podi­do cons­ta­tar el derrum­be de un mito. En estos últi­mos 8 años se ha demos­tra­do la invia­bi­li­dad del TAV y su nulo bene­fi­cio social. El fra­ca­so de un pro­yec­to que dila­pi­da millo­nes, obli­ga a recor­tar par­ti­das des­ti­na­das a la nece­si­da­des socia­les bási­cas y está ori­gi­nan­do impor­tan­tes daños a nivel social, eco­nó­mi­co y ambien­tal. Esta polí­ti­ca está tenien­do con­se­cuen­cias muy gra­ves, y lo serán más aún si no dete­ne­mos esta locu­ra: cuan­to más tar­de­mos en dete­ner el pro­yec­to, la catás­tro­fe eco­ló­gi­ca será mayor, y mayo­res serán las pér­di­das eco­nó­mi­cas y las con­se­cuen­cias sociales.

Quie­nes inten­tan impo­ner este pro­yec­to no dicen cuán­to han gas­ta­do has­ta aho­ra, ni saben cuán­to más van a tener que gas­tar, ni cuán­do van a ter­mi­nar las obras. Cada vez más incóg­ni­tas acer­ca de la mayor inver­sión jamás rea­li­za­da en Eus­kal Herria que, pese a la tozu­dez de sus impul­so­res, se ha que­da­do sin cone­xión a París y a Madrid y cuyos tiem­pos pre­vis­tos para unir Bil­bo, Gas­teiz y Donos­tia van aumen­tan­do has­ta hacer­los prác­ti­ca­men­te igua­les a los del coche o auto­bús. Igual­men­te absur­do resul­ta el TAV en Nafa­rroa, de nin­gún sitio a nin­gu­na par­te, sin cone­xio­nes con la CAV ni con Aragón.

La reali­dad se ha impues­to a un pro­yec­to que se nos ha pre­sen­ta­do como estra­té­gi­co. El gran impul­so eco­nó­mi­co que las obras trae­rían, según sus pro­mo­to­res, no se ha podi­do per­ci­bir más allá de los bol­si­llos de las gran­des cons­truc­to­ras que siem­pre han ido de la mano de los par­ti­dos polí­ti­cos de allí y de aquí, tal y como demues­tran los cada vez más nume­ro­sos casos de corrup­ción. La pre­ca­rie­dad y sinies­tra­li­dad labo­ral se han ceba­do en los tra­ba­ja­do­res de la obra del TAV, gran par­te de ellos sub­con­tra­ta­dos en con­di­cio­nes labo­ra­les y de segu­ri­dad pési­mas que ya se han cobra­do 7 vidas.

Los res­pon­sa­bles de este des­pil­fa­rro, PNV, UPN-PP y PSE-PSN-PSOE no tie­nen nin­gún repa­ro para des­ti­nar, año tras año, gran par­te de los pre­su­pues­tos que mane­jan a esta obra. Saben que dicho dine­ro tie­nen que pedir­lo pres­ta­do y endeu­dan cada vez más a sus res­pec­ti­vos gobier­nos. Sin embar­go, ase­gu­ran que no lle­ga para ser­vi­cios socia­les y otros sec­to­res de acti­vi­dad eco­nó­mi­ca o cultural.

Ante esta gra­ve situa­ción, los colec­ti­vos y orga­ni­za­cio­nes con­vo­can­tes de la mani­fes­ta­ción exigimos:
1.- Que se para­li­cen inme­dia­ta­men­te las obras del TAV.
2.- Que se des­ti­nen las par­ti­das pre­su­pues­ta­rias diri­gi­das a este fas­tuo­so pro­yec­to a las nece­si­da­des más acu­cian­tes que en este momen­to tie­ne nues­tra socie­dad: sani­dad, edu­ca­ción, vivien­da, ser­vi­cios socia­les… ni un euro más para el TAV!
3.- Que se abra un deba­te téc­ni­co, social y polí­ti­co a la vez que un pro­ce­so par­ti­ci­pa­ti­vo de infor­ma­ción y deci­sión popu­lar sobre esta infra­es­truc­tu­ra, para poder deci­dir qué hacer de cara al futuro..

Por todo ello, hace­mos un lla­ma­mien­to a todas las per­so­nas y colec­ti­vos para que se sumen a la mani­fes­ta­ción que hare­mos en Donos­tia el pró­xi­mo 13 de junio por la para­li­za­ción del TAV.

Con­vo­can­tes y adhesiones:
AHT Gel­di­tu! Elkar­la­na, Mugi­tu! Mugi­men­dua, Frac­king EZ, Eko­lo­gis­tak Martxan, Eguz­ki, CADE (Ipa­rral­de), Mutri­ku Natur Tal­dea, Getxo­ko Tosu Beti­ra­ko elkar­tea, “Yesa+no lanak gel­di­tu”, Sus­trai Fun­da­zioa (Nafa­rroa), Nive­lle-Bida­soa Elkar­tea (Urru­ña), ACOA (Aso­cia­ción de Con­ce­jos de Ara­ba), LAB, STEE-EILAS, ESK, ELA, EHNE, CNT, Eus­ka­di­ko CGT/​LKN, HIRU, Berriotxoak, Duin­ta­su­na, Eus­kal Herri­ko Bil­gu­ne Femi­nis­ta, Ernai, Ikas­le Aber­tza­leak, Gaz­te Aber­tza­leak, Komi­te Inter­na­zio­na­lis­tak, Aska­pe­na, EHE Eus­kal Herrian Eus­ka­raz, KEM-MOC Bil­bo­ko Tal­de Anti­mi­li­ta­ris­ta, Sare Anti-Faxis­ta, EH Sozia­lis­ta, m15m Biz­kaia, Mar­tes al Sol, Elo­rri­xo­ko Gaz­tetxea, Urretxu-Zuma­rra­ga­ko Gaz­te Asan­bla­da, Leitze­ko Ate­ka­beltz, Gaz­tetxea, Azpei­ti­ko Gaz­te Asan­bla­da, Zin­tzi­lik Irra­tia, Uzta­ro Koo­pe­ra­ti­ba, Danok lan (Gal­da­kao), Mike­la­zu­lo Kul­tur Elkar­tea (Ore­re­ta-Erren­te­ria), Marru­ma Elkar­tea (Donos­tia), Eko­neus Eus­kal Eko­no­mia Elkar­tea, Ekin­tza Zuze­na aldiz­ka­ria, Nafa­rroa­ko Gaz­te Anar­kis­tak, Pla­za Bel­tza, Atxu­ri­go­rri Auzo Elkar­tea, Pla­ta­for­ma Ura Nue­va Cul­tu­ra del Agua, Haritzal­de Natur­za­leen Elkar­tea, Muga­rik Gabe ONGD, 2016desokupatu, EH Bil­du, Sor­tu, Alter­na­ti­ba, Eus­kal Herri­ko Komu­nis­tak (EHK), Gorri­pi­dea, Kepa Gon­za­lez (Pode­mos Ahal dugu Eus­ka­di), Neka­ne Jura­do (eko­no­mi­la­ria), Xabier Men­di­gu­ren Eli­ze­gi (idaz­lea), Xabier Mon­to­ya Revuel­ta, Pako Aris­ti, Unai Fer­nan­dez de Beto­ño (arki­tek­tu­ra ira­kas­lea) ETA GEHIAGO…

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *