Alter­na­ti­va estra­té­gi­ca, 6º Con­gres­so de Pri­mei­ra Linha

congresso2

Com­pos­te­la acolhe­rá domin­go 26 de abril 6º Con­gres­so ordi­ná­rio de Pri­mei­ra Linha. As Tese Polí­ti­ca que o máxi­mo orga­nis­mo de deci­som do nos­so par­ti­do vai deba­ter ana­li­sa­rá os movi­men­tos ope­ra­dos no seio da esquer­da patrió­ti­ca des­de o 5º Con­gres­so (novem­bro 2010), atua­li­zan­do a cara­te­ri­zaçom que fige­mos da esquer­da inde­pen­den­tis­ta no 2º Con­gres­so (junho 1999).

Tam­bém a polí­ti­ca de alia­nças, con­cre­ta­men­te os “peri­gos e as limi­taçons do inter­clas­sis­mo dis­fa­rça­do de uni­da­de de açom da esquer­da sobe­ra­nis­ta”, assim como a “frau­de do post­mo­der­nis­mo no movi­men­to popu­lar”, rati­fi­can­do a “atua­li­da­de e vigên­cia da dia­lé­ti­ca do mode­lo par­ti­do-movi­men­to social”.

6ª Con­gres­so de Pri­mei­ra Linha tam­bém rea­li­za­rá umha revi­som estatutária.

Pro­ces­sos con­gres­suais prévios

Este Con­gres­so pros­se­gue com o des­en­vol­vi­men­to polí­ti­co-ideo­ló­gi­co ini­cia­do no 4º Con­gres­so (dezem­bro 2006), que con­vo­ca­do sob a legen­da “Revo­luçom Gale­ga”, revi­sou e cla­ri­fi­cou alguns dos erró­neos para­dig­mas sobre os que se foi cons­truin­do o movi­men­to nacio­na­lis­ta gale­go há meio sécu­lo, ela­bo­ran­do umha aná­li­se mar­xis­ta da his­tó­ria nacional.

Pos­te­rior­men­te o 5º Con­gres­so “Cons­truin­do o par­ti­do da Revo­luçom Gale­ga” (novem­bro 2010) tivo um cará­ter emi­nen­te­men­te estra­té­gi­co, defi­nin­do a natu­re­za, con­teú­dos e fases da Revo­luçom Gale­ga, e apos­tan­do pola via insu­rre­cio­nal e a com­ple­men­taçom das for­mas de luita.

Na 4ª Con­fe­rên­cia Nacio­nal (abril de 2013) “Melho­rar a ferra­men­ta polí­ti­ca da Revo­luçom Gale­ga” rati­fi­ca­mos a vigên­cia, uti­li­da­de e neces­si­da­de do par­ti­do leni­nis­ta, aper­feiçoan­do o nos­so sin­gu­lar e espe­cí­fi­co mode­lo, assim como refle­ti­mos como melho­rar a inter­ve­nçom de massas.

A recen­te 5ª Con­fe­rên­cia Nacio­nal (novem­bro de 2014) abor­dou dife­re­nças polí­ti­cas sobre a con­ceçom e fun­cio­na­men­to do par­ti­do comu­nis­ta que Pri­mei­ra Linha está a cons­truir des­de 1996.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *