Comien­za un ayuno rota­ti­vo de 11 dias por los dere­chos de pres@s y refugiad@s

Comen­za­ron en Aia­ral­dea las jor­na­das de ayuno que duran­te 11 dias reco­rre­rán Eus­kal Herria para pro­tes­tar por la situa­ción de los pres@s y refugiad@s por el con­flic­to polí­ti­co. Las jor­na­das serán rota­ti­vos y reco­rre­rán dis­tin­tos pue­blos de Eus­kal Herria lle­van­do el men­sa­je de la soli­da­ri­dad con pres@s y refugiad@s.

Ernai se mar­ca como prio­ri­dad aca­bar con la dis­per­sión y recuer­da los dis­tin­tos pasos lle­va­dos a cabo por el Colec­ti­vo de Pre­sos Polí­ti­cos Vas­cos (EPPK) y por el Colec­ti­vo de Refu­gia­dos. Las jor­na­das aca­ba­rán el día 30 con una mar­cha a la cár­cel de Topas

Comu­ni­ca­do de Ernai (Eus­ka­ra):

11 kon­pro­mi­so, askatasunerantz!

Eus­kal Herrian 480tik gora pre­so poli­ti­ko dau­de eta iaz­ko urtean hain­bat ihes­la­rik etxe­ra itzul­tze­ko hau­tua egin bazu­ten ere, badi­ra orain­dik ere hamai­ka kide deserrian bizitze­ra kondenatuak.

Pre­so eta ihes­la­riak herri honek bizi duen gataz­ka poli­ti­koa­ren par­te eta ondo­rio diren hei­nean, kon­pon­bi­de pro­ze­suan ezin­bes­te­ko agen­te dira.

Zen­tzu horre­tan, Eus­kal Ihes­la­ri Poli­ti­koen Kolek­ti­boa eta Eus­kal Pre­so Poli­ti­koen Kolek­ti­boa urratsak ema­ten hasia da kon­pon­bi­dean aurre­ra egin ahal izateko.

Kar­tze­le­tan bahi­tu­ta dau­den pre­so poli­ti­koak aha­lik eta gehien zigor­tu asmoz, men­de­kuan oina­rri­tu­ta­ko espetxe poli­ti­kak dara­bil­tzan sal­bues­pen neu­rria­kin amaitzea da lehen urratsa.

Bide horre­tan, dis­per­tsioa­re­kin amaitzeak dau­ka lehen­ta­su­na. Eus­kal pre­so poli­ti­koen dis­per­tsioak euren agen­te izae­ra ukatzen du elka­rre­ki­ko, seni­de eta lagu­ne­ki­ko eta Eus­kal Herria­re­ki­ko iso­la­men­dua­ren bitar­tez. Gai­ne­ra euren seni­de eta lagu­nak zigor­tu asmo ditu.

Sal­bues­pen neu­rrie­kin amaitzea , pre­so poli­ti­koak etxe­ra eka­rri bitar­te­ko pau­su gisa kokatzen dugu, azken hel­bu­rua guz­tien aska­ta­su­na lor­tzea izanez.

Pre­soen etxe­ratzea kon­pon­bi­dea­ren bai­tan eman beha­rre­ko urrat­sa da, ez bai­ta gataz­ka­ren kon­pon­bi­de oso­rik izan­go guz­tiak etxean izan arte

Horre­ta­ra­ko eta bai­ta pre­soen egun­go errea­li­ta­tea gain­ditze­ko denok gara beha­rrez­koak. Herri­ta­rron borro­ka­ren bidez eka­rri­ko ditu­gu etxera.

Denak ala inor ez leloak dioen moduan, azken pre­so eta ihes­la­ria etxean izan arte borro­kan jarrai­tu­ko dugu eta hori lor­tze­ko ezin­bes­te­koa da gaz­te guz­tion kon­pro­mi­so eta ekar­pe­na. Kon­pro­mi­so txi­ki zein han­di, guz­tion inda­rraz lor­tu­ko dugu pre­so eta ihes­la­riak etxeratzea.

“Denok Ala Inor Ez” dina­mi­ka­re­kin gaz­te­ria pre­so eta ihes­la­rien etxe­ratzea­ren alde kon­pro­mi­so­ak har­tze­ra ani­ma­tu nahi dugu. Edo­zein mota­ta­ko kon­pro­mi­so­ak dire­la­rik; ban­de­ro­la bat jarri etxean, seni­deei bisi­tak egi­te­ra lagun­du, mobi­li­za­zioe­tan par­te har­tu, gutu­nak idatzi…

Dina­mi­ka gaz­te­ria osoa­ri zaba­lik dago, herriz herri garatze­koa eta for­ma­tu ezber­di­ne­tan. Gaz­teok ere kon­pon­bi­dea­ren erai­kun­tzan pau­suak ema­tea beha­rrez­koa da. Bide horre­tan pre­so eta ihes­la­riak gataz­ka kon­pon­tze­ko ezin­bes­te­ko agen­te dire­la uler­tzen dugu eta hori izan­go da gure borro­ka­ren oinarria.

Dina­mi­ka­ren barruan “11 kon­pro­mi­so, aska­ta­su­ne­rantz!” lema­pean, 11 egu­ne­ko baraual­diak anto­la­tu ditu­gu. Aben­dua­ren 19tik 30era bitar­te Eus­kal herri­ko herri zein auzo­tan baraul­diak eta eki­men des­ber­di­nak egin­go ditu­gu. Aben­dua­ren 30ean espetxe­ra egin­go dugun martxa­re­kin buka­tu­ko dugu.

Gure leloak dioen beza­la, denak etxean izan arte borro­kan jarrai­tu­ko dugu!

Egi­ta­raua:
AIARALDEA

ALGORTA

ARRATIA

DONOSTIA
EZKERRALDEA

GASTEIZ

HEGO URIBE

LIZARRA
SEGURA

ZUIA

ZUMAIA

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *