[Eusk/​Cast] Ense­ña­les los dien­tes a los tibu­ro­nes de Lakua, ¡No al TAV!

El pró­xi­mo jue­ves 28 de agos­to, el movi­mien­to Mugi­tu! con­vo­ca en Donos­tia una pro­tes­ta-kale­ji­ra con­tra el TAV para lle­var la denun­cia de esta des­truc­ti­va y des­pil­fa­rra­do­ra infra­es­truc­tu­ra al pri­mer con­se­jo anual del Gobierno Vas­co en el Pala­cio Mira­mar. Lla­ma­mos por ello a par­ti­ci­par en esta mar­cha de pro­tes­ta que par­ti­rá a las 11h des­de el kios­ko del bou­le­vard y que este año irá enca­be­za­da por un “TAV-TIBURON” mon­ta­do por el lehen­da­ka­ri Urku­llu para denun­ciar la lógi­ca depre­da­do­ra de este macro-pro­yec­to des­pil­fa­rra­dor de recur­sos y des­truc­tor del territorio.

El TAV es real­men­te un pro­yec­to depre­da­dor de los recur­sos públi­cos y del terri­to­rio. Tras sie­te años de obras, se han pro­du­ci­do daños irre­ver­si­bles en muchos kiló­me­tros de la “Y vas­ca”, lle­nán­do­se los bol­si­llos con la impo­si­ción de esta gigan­tes­ca obra de hor­mi­gón. Ade­más, el Gobierno Vas­co ocul­ta el bru­tal endeu­da­mien­to públi­co que con­lle­va el TAV, los con­ti­nuos sobre­cos­tes de la obra y los casos de corrup­ción: entre otros ejem­plos, ha pre­sio­na­do a los ayun­ta­mien­tos para que per­mi­tan la ins­ta­la­ción de plan­tas de hor­mi­gón ile­ga­les, mira hacia otro lado ante el des­pro­pó­si­to del via­duc­to cons­trui­do inú­til­men­te en Basau­ri, y mues­tra un gran oscu­ran­tis­mo ante la enor­mi­dad de los gas­tos aún pen­dien­tes… De mane­ra que el TAV ha pro­vo­ca­do más des­truc­ción del terri­to­rio, más recor­tes socia­les y más pre­ca­ri­za­ción de las con­di­cio­nes de vida de la mayo­ría de la pobla­ción, a favor del derro­che de recur­sos eco­nó­mi­cos en una infra­es­truc­tu­ra eli­tis­ta e impues­ta que ni deman­da­mos ni necesitamos.

Por todo ello, el jue­ves lle­va­re­mos al Pala­cio Mira­mar un gran TAV-TIBURON mon­ta­do por el lehen­da­ka­ri Urku­llu para denun­ciar la lógi­ca depre­da­do­ra del TAV. Y lla­ma­mos a dar un nue­vo impul­so a la lucha con­tra el TAV y a la des­obe­dien­cia, con­ti­nuan­do la lucha en defen­sa de la tie­rra y por un pro­fun­do cam­bio del mode­lo social.

Mugi­tu! Mugi­men­dua http://​mugi​tu​.blogs​pot​.com

AHTren AURKAKO PROTESTA DEITU DU MUGITU!K DATORREN OSTEGUNEAN JAURLARITZAREN MIRAMARREKO GOBERNU-KONTSEILUAREN AURREAN:

Dato­rren oste­gu­nean, abuz­tuak 28, AHTren aur­ka­ko pro­tes­ta-kale­ji­ra dei­tu du Mugi­tu! Mugi­men­duak Donos­tian, hain zuzen ere Jaur­la­ritzak Mira­mar jau­re­gian ospa­tu ohi duen urte­ko lehen gober­nu-kon­tsei­lua­ren aurrean azpie­gi­tu­ra xahutzai­le eta txi­kitzai­le horre­ki­ko arbuioa adie­ratze­ko. Goi­ze­ko 11etan bule­ba­rre­ko kios­ko­tik abia­tu­ko da pro­tes­ta-martxa hori, Urku­llu lehen­da­ka­ria gai­nean jarri­ta duen “AHT-MARRAZO” han­di bat era­man­go dugu­la­rik aur­ten­goan Mira­ma­rre­ra, era hone­tan AHTren egi­tas­mo erral­doia­ren logi­ka depre­datzai­lea iru­di­ka­tu eta balia­bi­deen xahu­ke­ta nahiz lurral­deen sun­tsi­ke­ta salatzeko.

Edo­non­dik begi­ra­tu­ta, AHTa balia­bi­de publi­koen eta lurral­dea­ren egi­tas­mo depre­datzai­lea da. Obrak hasi zire­ne­tik, zaz­pi urte iga­ro dire­nean, kal­te atze­rae­zi­nak era­gin dituz­te “Eus­kal Y”-aren tra­za­dua­ren kilo­me­tro asko­tan, eta gutxienb­go baten mese­de­tan patri­kak betetzen jarraitzen dute por­la­nez­ko egi­tas­mo erral­doia­ren ezar­pe­na­re­kin. Horrez gain, AHTak sor­tu duen zor­petze publi­koa ezku­tatzen ari da Jaur­la­ritza, obra­ren eten­ga­be­ko gain-kos­tuak eta ustel­ke­ria kasuak beza­la­xe: horren leku­ko, por­la­na egi­te­ko legez­kan­po­ko hain­bat ins­ta­la­zio jar­tzea­rren uda­letxeak pre­sio­na­tu ditu, Basau­rin alpe­rrik erai­ki duten bia­duk­toa­ren afe­ra­ren aurrean ezi­ku­sia­re­na egi­ten du, eta AHTra­ko orain­dik egi­te­ke dau­den gas­tu itze­len ingu­ruan ilun­ke­ria nabar­me­na era­kus­ten du. Horren­bes­tez, lurral­dea hon­da­tu, gas­tu sozia­lak murriz­tu eta jen­dar­tea­ren bizi-bal­din­tza kas­ka­rrak oker­tu dira, herri­ta­rren gehien­goak behar eta nahi ez duen AHTren inpo­si­zioa­ren ondorioz.

Hori dena­ga­tik, AHTren logi­ka depre­datzai­lea salatze­ko, Urku­llu lehen­da­ka­ria gai­nean jarri­ta duen AHT-MARRAZO han­di bat era­man­go dugu oste­gu­nean Mira­ma­rre­ra. Eta AHTren aur­ka­ko borro­ka­ri eta des­obe­dien­tzia­ri bul­tza­da berri bat ema­te­ko alda­rria zabal­du nahi dugu bide­ne­bar, lurra­ren defen­tsan nahiz gizar­te ere­du berri baten alde.

Mugi­tu! Mugi­men­dua http://​mugi​tu​.blogs​pot​.com

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *