[Cat/​Cast] [Fotos] Els Mos­sos des­allot­gen el cen­tre social auto­ges­tio­nat Can Vies, a Sants

Cata­lan

L’actuació ha arri­bat des­prés que les con­ver­ses del Dis­tric­te de Sants-Mont­juïc amb els acti­vis­tes hagin resul­tat infructuoses.

El por­ta­veu de Can Vies, Pau Gue­rra, ha titllat l’operació “d’assetjament polí­tic” per “aca­bar amb tots els espais auto­ges­tio­nats que no estan sota el con­trol direc­te” de CiU i ha dit que és molt vio­lent “el des­allot­ja­ment d’un espai tant vin­cu­lat al barri com Can Vies”. Els acti­vis­tes han rebut el suport de nom­bro­sos veïns i enti­tats, a més de par­tits polí­tics com la CUP, ERC o ICV-EUiA.

El pro­pie­ta­ri de l’edifici, Trans­ports Metro­po­li­tans de Bar­ce­lo­na, ha infor­mat que està pre­vist ende­rro­car l’immoble des­prés del des­allot­ja­ment i trans­for­mar l’àrea en una zona tran­si­ta­ble: espai pavi­men­tat o zona ver­da, segons indi­qui el pla­ne­ja­ment urba­nís­tic. El dis­tric­te de Sants-Mont­juïc ha decli­nat fer cap comen­ta­ri al respecte.

A dos quarts de dues del mig­dia, els Mos­sos s’han des­ple­gat fins al cen­tre social auto­ges­tio­nat Can Vies i han pro­ce­dit al des­allot­ja­ment. Dins de l’immoble alguns acti­vis­tes han cons­truït una paret de for­mi­gó armat amb bom­bo­nes i s’hi han enca­de­nat, una fór­mu­la de resis­tèn­cia pací­fi­ca que han dut a ter­me per alen­tir l’operació dels Mos­sos, els quals han acu­dit amb nom­bro­sos fur­gons. A la faça­na s’ha des­ple­gat una pan­car­ta amb el lema: “Mai podreu des­allot­jar els nos­tres som­nis”, a la vis­ta de qui pilo­ta­va l’helicòpter que sobre­vo­la­va la finca.

Al matí els Mos­sos d’Esquadra han des­allot­jat onze per­so­nes de l’interior de l’immoble i no ha estat fins a les 18.50 h que han pogut treu­re l’últim acti­vis­ta que resis­tia a l’edifici.

De l’última reu­nió man­tin­gu­da amb l’Ajuntament va sor­tir l’ultimàtum lla­nçat pel regi­dor de Sants-Mont­juïc, Jor­di Mar­tí, qui aler­ta­va que no hi hau­ria més nego­cia­cions. El Con­sis­to­ri ofe­ria als mem­bres de Can Vies aban­do­nar l’edifici volun­tà­ria­ment, de mane­ra que s’hi pogués entrar per valo­rar-ne l’estat, assu­mir-se de ple dret la titu­la­ri­tat i fer una pro­pos­ta de refor­ma que per­me­tés en un futur des­ti­nar-lo a les enti­tats, a qui mit­ja­nçant un con­ve­ni se’n cedi­ria l’ús. La Pla­ta­for­ma de Suport a Can Vies va rebut­jar-ho per­què temien que, un cop s’acabin les obres, se’ls impe­dei­xi poder tornar-hi.

Ocu­pat l’any 1997 durant una cer­ca­vi­la rei­vin­di­ca­ti­va, el Cen­tre Social Auto­ges­tio­nat Can Vies ha estat seu d’entitats molt diver­ses com la Colla Bas­to­ne­ra de Sants o la publi­ca­ció ‘La Bur­xa’. Durant 17 anys, aquest espai assam­blea­ri ha aju­dat a dina­mitzar la xar­xa asso­cia­ti­va de Sants, i ha par­ti­ci­pat, per exem­ple, a l’Assemblea de barri de Sants.

Cas­te­llano

La actua­ción ha lle­ga­do des­pués de que las con­ver­sa­sio­nes del Dis­tri­to de Sants-Mont­juic con los acti­vis­tas hayan resul­ta­do infructuosas.

El por­ta­voz de Can Vías, Pau Gue­rra, ha til­da­do la ope­ra­ción “de aco­so polí­ti­co” para “aca­bar con todos los espa­cios auto­ges­tio­na­dos que no están bajo el con­trol direc­to” de CiU y ha dicho que es muy vio­len­to “el des­alo­jo de un espa­cio tan­to vin­cu­la­do al barrio como Can Vías”. Los acti­vis­tas han reci­bi­do el apo­yo de nume­ro­sos veci­nos y enti­da­des, ade­más de par­ti­dos polí­ti­cos como la CUP, ERC o ICV-EUiA.

El pro­pie­ta­rio del edi­fi­cio, Trans­por­tes Metro­po­li­ta­nos de Bar­ce­lo­na, ha infor­ma­do que está pre­vis­to derri­bar el inmue­ble des­pués del des­alo­jo y trans­for­mar el área en una zona tran­si­ta­ble: espa­cio pavi­men­ta­do o zona ver­de, según indi­que el pla­nea­mien­to urba­nís­ti­co. El dis­tri­to de Sants-Mont­juic ha decli­na­do hacer nin­gún comen­ta­rio al respeto.

A la una y media del medio­día, los Mozos se han des­ple­ga­do has­ta el cen­tro social auto­ges­tio­na­do Can Vías y han pro­ce­di­do al des­alo­jo. Den­tro del inmue­ble algu­nos acti­vis­tas han cons­trui­do una pared de cemen­to arma­do con bom­bo­nas y se han enca­de­na­do, una fór­mu­la de resis­ten­cia pací­fi­ca que han lle­va­do a cabo para retar­dar la ope­ra­ción de los Mozos, los cua­les han acu­di­do con nume­ro­sos fur­go­nes. A la facha­da se ha des­ple­ga­do una pan­car­ta con el lema: “Nun­ca podréis des­alo­jar nues­tros sue­ños”, a la vis­ta de quien pilo­ta­ba el heli­cóp­te­ro que sobre­vo­la­ba la finca.

Por la maña­na los Mos­sos d’Es­qua­dra han des­alo­ja­do once per­so­nas del inte­rior del inmue­ble y no ha sido has­ta las 18.50 h que han podi­do sacar el últi­mo acti­vis­ta que resis­tía en el edificio.

De la últi­ma reu­nión man­te­ni­da con el Ayun­ta­mien­to salió el ulti­má­tum lan­za­do por el regi­dor de Sants-Mont­juic, Jor­di Mar­tí, quien aler­ta­ba que no habría más nego­cia­cio­nes. El Con­sis­to­rio ofre­cía a los miem­bros de Can Vías aban­do­nar el edi­fi­cio volun­ta­ria­men­te, de for­ma que se pudie­ra entrar para valo­rar el esta­do, asu­mir­se de pleno dere­cho la titu­la­ri­dad y hacer una pro­pues­ta de refor­ma que per­mi­tie­ra en un futu­ro des­ti­nar­lo a las enti­da­des, a quién inter­me­dian­do un con­ve­nio se cede­ría el uso. La Pla­ta­for­ma de Apo­yo a Can Vías lo recha­zó por­que temían que, un gol­pe se aca­ben las obras, se los impi­da poder volver.

Ocu­pa­do en 1997 duran­te un pasa­ca­lle rei­vin­di­ca­ti­vo, el Cen­tro Social Auto­ges­tio­na­do Can Vías ha sido suyo de enti­da­des muy diver­sas como la Pan­di­lla Bas­to­ne­ra de Sants o la publi­ca­ción ‘La Bur­xa’. Duran­te 17 años, este espa­cio asam­blea­rio ha ayu­da­do a dina­mi­zar la red aso­cia­ti­va de Sants, y ha par­ti­ci­pa­do, por ejem­plo, a la Asam­blea de barrio de Sants.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *