[Cat/​Cast] La CUP omple el Bar­ce­lo­na Tea­tre Musi­cal en un acte a favor del SÍ

Cata­lan

Unes 1.500 per­so­nes han omplert aquest dis­sab­te el Bar­ce­lo­na Tea­tre Musi­cal en l’ac­te orga­nitzat per la CUP pel «Sí al refe­rèn­dum, Sí a la inde­pen­dèn­cia i Sí als Paï­sos Catalans».

L’ac­te ha comp­tat amb els par­la­ments dels dipu­tats David Fer­nàn­dez, Quim Arru­fat i Isa­bel Vallet, l’ac­ti­vis­ta dels movi­ments socials Gabrie­la Serra, el perio­dis­ta i escrip­tor Anto­nio Baños i l’ac­tor Ser­gi López. En el trans­curs de l’ac­te tam­bé hi ha hagut els par­la­ment de repre­sen­tats inter­na­cio­nals d’Es­cò­cia, Pales­ti­na, Anda­lu­sia i Eus­kal Herria i les actua­cions musi­cals de Pau Alabajos,Titot i David.

El dipu­tat de la CUP-AE ha asse­gu­rat que «el paper que ha de jugar l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta i les clas­ses popu­lar és fre­nar tot intent de pac­te amb l’Es­tat, s’ha aca­bat el temps de les renún­cies» i ha con­clòs el seu dis­curs amb un con­tun­dent «El 9 de novem­bre tin­drem refe­rèn­dum peti qui peti… sí, sí i sí!». Per la seva ban­da, la dipu­tada Isa­bel Vallet ha defen­sat que aquest pro­cés s’ha d’es­ten­dre arreu dels Paï­sos Cata­lans ja que «al que aspi­rem és a cons­truir el futur de mane­ra col·lectiva», la dipu­tada tam­bé ha carre­gat con­tra pro­jec­tes com BCN World «que repre­sen­ten l’e­co­no­mia espe­cu­la­ti­va que ens ha dut a la cri­si on som ara». Final­ment el dipu­tat David Fer­nàn­dez ha fet alçar els assis­tents al BTM asse­gu­rant que s’ha aca­bat el temps de les impo­si­cions: «Ells tenen el rellot­ge de la impo­si­ció, nosal­tres tenim el temps de la llibertat»

L’ac­tor Ser­gi López ha estat l’en­ca­rre­gat d’o­brir l’ac­te asse­gu­rant que el que «volem un refe­rèn­dum, volem la inde­pen­dèn­cia i volem uns Paï­sos Cata­lans lliu­res». Per la seva part, l’es­crip­tor Anto­nio Baños ha recla­mat que les urnes es dei­xin posa­des més enllà del 9 de novem­bre «les volem 10 i l’11.. que la dei­xin posa­da, hi ha molt a deci­dir i molt a can­viar» i ha asse­gu­rat que no hi hau­rà més remei que dei­xar d’a­ca­tar «la lli­ber­tat és filla de la desobe­dièn­cia, per això hau­rem de desobeir», fina­litzant el seu dis­curs amb un «a les urnes cata­lans que el rei ens decla­ra la gue­rra». Per la seva part, l’ac­ti­vis­ta social Gabrie­la Serra s’ha mos­trat entu­sias­ma­da amb el que s’es­ta­va vivint en el país: «mai havia vist tant a prop poder cons­truir una repú­bli­ca lliu­re i antcapitalista».

Cas­te­llano

Unas 1.500 per­so­nas han lle­na­do este sába­do el Bar­ce­lo­na Tea­tre Musi­cal en el acto orga­ni­za­do por la CUP por el «Sí al refe­rén­dum, Sí a la inde­pen­den­cia y Sí en los Paí­ses Catalanes».

El acto ha con­ta­do con los par­la­men­tos de los dipu­tados David Fer­nàn­dez, Quim Arru­fat e Isa­bel Vallet, el acti­vis­ta de los movi­mien­tos socia­les Gabrie­la Serra, el perio­dis­ta y escri­tor Anto­nio Baños y el actor Ser­gi López. En el trans­cur­so del acto tam­bién ha habi­do los par­la­men­to de repre­sen­ta­dos inter­na­cio­na­les de Esco­cia, Pales­ti­na, Anda­lu­cía y Eus­kal Herria y las actua­cio­nes musi­ca­les de Pau Alabajos,Titot y David.

El dipu­tado de la CUP-AE ha ase­gu­ra­do que «el papel que tie­ne que jugar la Izquier­da Inde­pen­den­tis­ta y las cla­ses popu­lar es fre­nar todo inten­to de pac­to con el Esta­do, se ha aca­ba­do el tiem­po de las renun­cias» y ha con­clui­do su dis­cur­so con un con­tun­den­te «El 9 de noviem­bre ten­dre­mos refe­rén­dum esta­lle quién esta­lle… sí, sí y sí!». Por su par­te, la dipu­tada Isa­bel Vallet ha defen­di­do que este pro­ce­so se tie­ne que exten­der en todo los Paí­ses Cata­la­nes pues­to que «al que aspi­ra­mos es a cons­truir el futu­ro de mane­ra colec­ti­va», la dipu­tada tam­bién ha car­ga­do con­tra pro­yec­tos como BCN World «que repre­sen­tan la eco­no­mía espe­cu­la­ti­va que nos ha lle­va­do a la cri­sis don­de somos ahora».

Final­men­te el dipu­tado David Fer­nàn­dez ha hecho levan­tar los asis­ten­tes al BTM ase­gu­ran­do que se ha aca­ba­do el tiem­po de las impo­si­cio­nes: «Ellos tie­nen el reloj de la impo­si­ción, noso­tros tene­mos el tiem­po de la libertad»

El actor Ser­gi López ha sido el encar­ga­do de abrir el acto ase­gu­ran­do que el que «que­re­mos un refe­rén­dum, que­re­mos la inde­pen­den­cia y que­re­mos unos Paí­ses Cata­la­nes libres». Por su par­te, el escri­tor Anto­nio Baños ha recla­ma­do que las urnas se dejen pues­tas más allá del 9 de noviem­bre «las que­re­mos 10 y el 11.. que la dejen pues­ta, hay mucho a deci­dir y mucho a cam­biar» y ha ase­gu­ra­do que no habrá más reme­dio que dejar de aca­tar «la liber­tad es hija de la des­obe­dien­cia, por eso ten­dre­mos que des­obe­de­cer», fina­li­zan­do su dis­cur­so con uno «a las urnas cata­la­nes que el rey nos decla­ra la gue­rra». Por su par­te, el acti­vis­ta social Gabrie­la Serra se ha mos­tra­do entu­sias­ma­da con el que se esta­ba vivien­do en el país: «nun­ca había vis­to tan cer­ca poder cons­truir una repú­bli­ca libre y antcapitalista».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *