[Cat/​Cast] Els i les comu­nis­tes i l’ANC- Xavier Vilanova

En un pri­mer moment, les raons con­trà­ries a tre­ba­llar a l’ANC, eren pel fet que aques­ta defen­sa­va sí o sí l’en­tra­da del futur estat cata­là a la UE (Unió Euro­pea). Sens dub­te, era cohe­rent recol­zar aques­ta teo­ria, doncs la defen­sa de la UE és un requi­sit que cap comu­nis­ta pot accep­tar. En aquells moments embrio­na­ris, al meu enten­dre, l’ANC es pre­veia que seria un movi­ment de mas­ses, però enca­ra no havia demos­trat un fac­tor fona­men­tal per ser-ho: la capa­ci­tat de mobi­litza­ció popular.

Més tard, l’ANC va dei­xar de par­lar de la UE i es va cen­trar exclu­si­va­ment en la defen­sa de l’es­tat cata­là i en la defen­sa de la mobi­litza­ció popu­lar com a eina de pres­sió per fer ava­nçar el pro­cés, un pro­cés que la bur­ge­sia cata­la­na en diver­sos cops havia inten­tat frus­trar (amb les elec­cions on CIU bus­ca­va la majo­ria abso­lu­ta per exemple).

En aquests moments, calia plan­te­jar-se, doncs, un cop l’ANC dei­xa­va enre­re el dis­curs sis­te­mà­tic sobre l’en­tra­da a la UE, si els i les comu­nis­tes havíem i hem de par­ti­ci­par en un movi­ment com aquest, un movi­ment que es va eri­gir en movi­ment de mas­ses demos­trant la seva capa­ci­tat de mobi­litza­ció popu­lar i que ho con­ti­nua sent.

Els i les comu­nis­tes i els movi­ments de masses

El pri­mer que cal­dria dei­xar clar, és que els i les comu­nis­tes, al meu enten­dre, sem­pre hem par­ti­ci­pat en tots els movi­ments de mas­ses que no han negat l’ús de la desobe­dièn­cia civil com a eina de con­fron­ta­ció (és a dir, que no es basa­ven exclu­si­va­ment en vies pac­tis­tes, a dife­rèn­cia dels revi­sio­nis­tes que s’in­te­gren per exem­ple en sin­di­cats grocs). I hem par­ti­ci­pat per­què som clas­se tre­ba­lla­do­ra i hem d’es­tar on esti­guin les seves llui­tes. Però estar-hi no vol dir renun­ciar als nos­tres prin­ci­pis, sinó anar-hi un pas per davant de les deman­des de refor­mes pun­tuals que dema­nen els movi­ments de mas­ses, i tre­ba­llar per­què aques­tes es trans­for­min en objec­tius revolucionaris.

Les deman­des dels movi­ments de mas­ses, es basen prin­ci­pal­ment en defen­sar refor­mes pun­tuals en diver­sos àmbits: La PAH defen­sa que s’a­tu­rin els des­no­na­ments, la pla­ta­for­ma stop puja­des del trans­port defen­sa que hi hagi pre­us popu­lars dels bitllets del trans­port públic de Bar­ce­lo­na, i l’a­lia­nça con­tra la pobre­sa ener­gè­ti­ca recla­ma que s’a­tu­rin els talls de llum i aigua a les per­so­nes necessitades.….

Els i les comu­nis­tes, tot i defen­sar l’a­bo­li­ció de la pro­pie­tat pri­va­da, la gra­tuï­tat del trans­port o la nacio­na­litza­ció dels sec­tors estra­tè­gics com el de l’e­ner­gia, no rebut­gem par­ti­ci­par en movi­ments socials que tin­guin deman­des de cai­re “refor­mis­ta”, sinó que el que fem és inten­tar cons­cien­ciar i trans­for­mar les deman­des de refor­mes en objec­tius revo­lu­cio­na­ris a tra­vés de la mobi­litza­ció popu­lar i la desobe­dièn­cia civil. Dit d’u­na altra mane­ra, anem un pas per davant de les rei­vin­di­ca­cions de caràc­ter reformista/​economicista per trans­for­mar-les en rei­vin­di­ca­cions revo­lu­cio­nà­ries. Per tant, par­ti­ci­par en movi­ments de mas­ses amb deman­des de refor­mes pun­tuals, no és renun­ciar als teus prin­ci­pis ideo­lò­gics, sinó que et dóna una opor­tu­ni­tat de demos­trar que les peti­tes refor­mes no són una solu­ció per a la clas­se obre­ra i els sec­tors popu­lars, i que per tant, cal anar més enllà.

Si els i les comu­nis­tes ho veiem com una opor­tu­ni­tat, és per­què estem con­ve­nçuts i con­ve­nçu­des que el socia­lis­me és supe­rior al capi­ta­lis­me, i que només el socia­lis­me pot ofe­rir una alter­na­ti­va a la clas­se obre­ra de l’ac­tual sis­te­ma de dominació.

Els i les comu­nis­tes i l’ANC

En aquest aspec­te, l’ANC repre­sen­ta un movi­ment de mas­ses (el més gran actual­ment) que inclou per­so­nes de clas­se tre­ba­lla­do­ra i de la peti­ta i mit­ja­na bur­ge­sia. Aquest movi­ment de mas­ses, es basa en la defen­sa de la inde­pen­dèn­cia d’u­na part de la nació, i en la defen­sa d’un país més just (podríem dir que en rei­vin­di­ca­cions de caràc­ter socialdemòcrata).

Hem de par­ti­ci­par-hi els i les comunistes?

De la matei­xa mane­ra que com s’ha dit més a dalt, hem de par­ti­ci­par en els movi­ments de mas­ses que inclo­guin la desobe­dièn­cia com a for­ma de llui­ta i on esti­gui repre­sen­ta­da la clas­se obre­ra i els sec­tors popu­lars (i en aquest cas, com a inde­pen­den­tis­tes, on es defen­si la inde­pen­dèn­cia), la res­pos­ta és que sí i hem de par­ti­ci­par; però com a comu­nis­tes hem de tenir l’ob­jec­tiu de cons­cien­ciar i fer ava­nçar per trans­for­mar-ho en un movi­ment de mas­ses que defen­si la sobi­ra­nia nacio­nal i eco­nò­mi­ca com a úni­ca for­ma de super­vi­vèn­cia com a poble i com a nació, i que s” esten­gui la fla­ma per tota la nació.

Ara bé, aquí sor­geix el plan­te­ja­ment sobre la defen­sa de la inde­pen­dèn­cia de tota la nació.

És com­pren­si­ble, que des de la sub­jec­ti­vi­tat (des dels sen­ti­ments) es rebut­gi una inde­pen­dèn­cia a mit­ges. Però els i les comu­nis­tes, hem d’a­na­litzar els con­tex­tos no des de la sub­jec­ti­vi­tat, sinó amb anà­li­sis basats en el mate­ria­lis­me i la dialèctica.

Cal que ens pre­gun­tem si exis­tei­xen les con­di­cions objec­ti­ves i sub­jec­ti­ves als Paï­sos Cata­lans en favor de la inde­pen­dèn­cia de tota la nació, i si exis­teix o no una psi­co­lo­gia comu­na entre la clas­se obre­ra i els sec­tors popu­lars, i si aques­tes no exis­tei­xen, cal que llui­tem jus­ta­ment per crear aques­tes con­di­cions. Aquest és el deu­re dels i les comunistes.

Enten­dre la dia­lèc­ti­ca, és vital per enten­dre la llui­ta de clas­ses i els pro­ces­sos d’a­lli­be­ra­ment nacio­nal. Dir que si s’in­de­pen­ditza una part de la nació, estem aban­do­nant la inde­pen­dèn­cia de tota la nació, és negar la dia­lèc­ti­ca. Algú s’i­ma­gi­na­va fa tres anys que sor­ti­rien dos mili­ons de per­so­nes al carrer a defen­sar la inde­pen­dèn­cia de la CAC? No. Aques­ta és l’es­sèn­cia de la dialèctica.

Evi­dent­ment, per­què hi hagi dia­lèc­ti­ca, ha d’ha­ver-hi algú que crei les con­di­cions objec­ti­ves (les que repre­sen­ten els inter­es­sos de les clas­ses popu­lars) i sub­jec­ti­ves (que les clas­ses popu­lars esti­guin pre­pa­ra­des per assu­mir-ho) per­què aques­ta es dugui a ter­me. Aquest tam­bé és el deu­re dels i les comunistes.

El con­text actual

Fins ara hem vist com l’es­tat espan­yol (amb la col·laboració de la bur­ge­sia cata­la­na) ha fra­cas­sat en els seus intents d’a­ca­bar amb el pro­cés. Sabem que l’es­tat espan­yol uti­litza­rà totes les eines pos­si­bles per fre­nar-ho, inclòs la gue­rra bru­ta i la repres­sió. En aquest sen­tit, aquests dies estem veient com des dels mit­jans de comu­ni­ca­ció de l’es­tat, s’as­sen­ya­la l’ANC i la seva pre­si­den­ta i sel’s cul­pa de “col­pis­tes”. Sabem que la prem­sa bur­ge­sa neces­si­ta cri­mi­na­litzar abans d’ac­tuar. Ho fan per jus­ti­fi­car una inva­sió mili­tar o un cop d’es­tat a Síria, Veneçue­la o Ucraï­na, i ho fan per empre­so­nar mili­tants bascos.

Ara no és l’ho­ra de l’ac­ció-reac­ció, de ser un movi­ment úni­ca­ment de res­pos­ta als cops de la bur­ge­sia i l’Es­tat espan­yol, de dir NO a tot com a recurs fàcil i còmo­de. Ara és el moment de crear i trans­for­mar allò que no ens fa el pes, en allò que volem.

Els mesos vinents, l’es­ca­la­da de ten­sió aug­men­ta­rà, per­què l’es­tat espan­yol inten­ta­rà aca­bar amb el pro­cés sigui com sigui. Serà el nos­tre deu­re i la nos­tra res­pon­sa­bi­li­tat, fins on arri­bi tot això, per­què la bur­ge­sia (peti­ta i mit­ja­na), no té una alter­na­ti­va al capi­ta­lis­me per ofe­rir a les clas­ses popu­lars, i per­què només l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta defen­sa els Paï­sos Cata­lans i una alter­na­ti­va al capi­ta­lis­me i al patriarcat.

Qui no sàpi­ga fer una lec­tu­ra correc­te del con­text actual, qui no esti­gui a l’al­tu­ra de les cir­cums­tàn­cies per pro­po­sar una pra­xi d’ac­tua­ció, que tin­gui clar que cau­rà en el “foso del olvi­do”, com en tot pro­cés impor­tant de can­vi al llarg de la his­tò­ria. Així doncs, posem-nos les piles.

Cas­te­llano

n un pri­mer momen­to, las razo­nes con­tra­rias a tra­ba­jar en la ANC, eran por el hecho que esta defen­día sí o sí la entra­da del futu­ro esta­do cata­lán a la UE (Unión Euro­pea). Sin duda, era cohe­ren­te apo­yar esta teo­ría, pues la defen­sa de la UE es un requi­si­to que nin­gún comu­nis­ta pue­de acep­tar. En aque­llos momen­tos embrio­na­rios, en mi opi­nión, el ANC se pre­veía que sería un movi­mien­to de masas, pero toda­vía no había demos­tra­do un fac­tor fun­da­men­tal para ser­lo: la capa­ci­dad de movi­li­za­ción popular.

Más tar­de, el ANC dejó de hablar de la UE y se cen­tró exclu­si­va­men­te en la defen­sa del esta­do cata­lán y en la defen­sa de la movi­li­za­ción popu­lar como herra­mien­ta de pre­sión para hacer avan­zar el pro­ce­so, un pro­ce­so que la bur­gue­sía cata­la­na en varios gol­pes había inten­ta­do frus­trar (con las elec­cio­nes don­de CIU bus­ca­ba la mayo­ría abso­lu­ta por ejemplo).

En estos momen­tos, había que plan­tear­se, pues, un gol­pe el ANC deja­ba atrás el dis­cur­so sis­te­má­ti­co sobre la entra­da a la UE, si los y las comu­nis­tas había­mos y tene­mos que par­ti­ci­par en un movi­mien­to como este, un movi­mien­to que se eri­gió en movi­mien­to de masas demos­tran­do su capa­ci­dad de movi­li­za­ción popu­lar y que lo con­ti­núa siendo.

Los y las comu­nis­tas y los movi­mien­tos de masas

El pri­me­ro que habría que dejar cla­ro, es que los y las comu­nis­tas, en mi opi­nión, siem­pre hemos par­ti­ci­pa­do en todos los movi­mien­tos de masas que no han nega­do el uso de la des­obe­dien­cia civil como herra­mien­ta de con­fron­ta­ción (es decir, que no se basa­ban exclu­si­va­men­te en vías pac­tis­tas, a dife­ren­cia de los revi­sio­nis­tas que se inte­gran por ejem­plo en sin­di­ca­tos ama­ri­llos). Y hemos par­ti­ci­pa­do por­que somos cla­se tra­ba­ja­do­ra y tene­mos que estar don­de estén sus luchas. Pero estar no quie­re decir renun­ciar a nues­tros prin­ci­pios, sino ir un paso por ante las deman­das de refor­mas pun­tua­les que piden los movi­mien­tos de masas, y tra­ba­jar por­que estas se trans­for­men en obje­ti­vos revolucionarios.

Las deman­das de los movi­mien­tos de masas, se basan prin­ci­pal­men­te al defen­der refor­mas pun­tua­les en varios ámbi­tos: La PAH defien­de que se paren los desahu­cios, la pla­ta­for­ma stop subi­das del trans­por­te defien­de que haya pre­cios popu­la­res de los bille­tes del trans­por­te públi­co de Bar­ce­lo­na, y la alian­za con­tra la pobre­za ener­gé­ti­ca recla­ma que se paren los cor­tes de luz y agua a las per­so­nas necesitadas.….

Los y las comu­nis­tas, a pesar de defen­der la abo­li­ción de la pro­pie­dad pri­va­da, la gra­tui­dad del trans­por­te o la nacio­na­li­za­ción de los sec­to­res estra­té­gi­cos como el de la ener­gía, no recha­za­mos par­ti­ci­par en movi­mien­tos socia­les que ten­gan deman­das de cariz “refor­mis­ta”, sino que el que hace­mos es inten­tar con­cien­ciar y trans­for­mar las deman­das de refor­mas en obje­ti­vos revo­lu­cio­na­rios a tra­vés de la movi­li­za­ción popu­lar y la des­obe­dien­cia civil. Dedo de otro modo, vamos un paso por ante las rei­vin­di­ca­cio­nes de carác­ter reformista/​economicista para trans­for­mar­las en rei­vin­di­ca­cio­nes revo­lu­cio­na­rias. Por lo tan­to, par­ti­ci­par en movi­mien­tos de masas con deman­das de refor­mas pun­tua­les, no es renun­ciar a tus prin­ci­pios ideo­ló­gi­cos, sino que te da una opor­tu­ni­dad de demos­trar que las peque­ñas refor­mas no son una solu­ción para la cla­se obre­ra y los sec­to­res popu­la­res, y que por lo tan­to, hay que ir más allá.

Si los y las comu­nis­tas lo vemos como una opor­tu­ni­dad, es por­que esta­mos con­ven­ci­dos y con­ven­ci­das que el socia­lis­mo es supe­rior al capi­ta­lis­mo, y que sólo el socia­lis­mo pue­de ofre­cer una alter­na­ti­va a la cla­se obre­ra del actual sis­te­ma de dominación.

Los y las comu­nis­tas y la ANC

En este aspec­to, el ANC repre­sen­ta un movi­mien­to de masas (lo más gran­de actual­men­te) que inclu­ye per­so­nas de cla­se tra­ba­ja­do­ra y de la peque­ña y media­na bur­gue­sía. Este movi­mien­to de masas, se basa en la defen­sa de la inde­pen­den­cia de una par­te de la nación, y en la defen­sa de un país más jus­to (podría­mos decir que en rei­vin­di­ca­cio­nes de carác­ter socialdemócrata).

Tene­mos que par­ti­ci­par los y las comunistas?

Del mis­mo modo que como se ha dicho más arri­ba, tene­mos que par­ti­ci­par en los movi­mien­tos de masas que inclu­yan la des­obe­dien­cia como for­ma de lucha y don­de esté repre­sen­ta­da la cla­se obre­ra y los sec­to­res popu­la­res (y en este caso, como inde­pen­den­tis­tas, don­de se defien­da la inde­pen­den­cia), la res­pues­ta es que sí y tene­mos que par­ti­ci­par; pero como comu­nis­tas tene­mos que tener el obje­ti­vo de con­cien­ciar y hacer avan­zar para trans­for­mar­lo en un movi­mien­to de masas que defien­da la sobe­ra­nía nacio­nal y eco­nó­mi­ca como úni­ca for­ma de super­vi­ven­cia como pue­blo y como nación, y que se extien­da la lla­ma por toda la nación.

Aho­ra bien, aquí sur­ge el plan­tea­mien­to sobre la defen­sa de la inde­pen­den­cia de toda la nación.

Es com­pren­si­ble, que des­de la sub­je­ti­vi­dad (des­de los sen­ti­mien­tos) se recha­ce una inde­pen­den­cia a medias. Pero los y las comu­nis­tas, tene­mos que ana­li­zar los con­tex­tos no des­de la sub­je­ti­vi­dad, sino con aná­li­sis basa­dos en el mate­ria­lis­mo y la dialéctica.

Hace fal­ta que nos pre­gun­ta­mos si exis­ten las con­di­cio­nes obje­ti­vas y sub­je­ti­vas en los Paí­ses Cata­la­nes en favor de la inde­pen­den­cia de toda la nación, y si exis­te o no una psi­co­lo­gía común entre la cla­se obre­ra y los sec­to­res popu­la­res, y si estas no exis­ten, hace fal­ta que lucha­mos jus­ta­men­te para crear estas con­di­cio­nes. Este es el deber de los y las comunistas.

Enten­der la dia­léc­ti­ca, es vital para enten­der la lucha de cla­ses y los pro­ce­sos de libe­ra­ción nacio­nal. Decir que si se inde­pen­di­za una par­te de la nación, esta­mos aban­do­nan­do la inde­pen­den­cia de toda la nación, es negar la dia­léc­ti­ca. Alguien se ima­gi­na­ba hace tres años que sal­drían dos millo­nes de per­so­nas a la calle a defen­der la inde­pen­den­cia de la CAC? No. Esta es la esen­cia de la dialéctica.

Evi­den­te­men­te, por­que haya dia­léc­ti­ca, tie­ne que haber alguien que *crei las con­di­cio­nes obje­ti­vas (las que repre­sen­tan los intere­ses de las cla­ses popu­la­res) y sub­je­ti­vas (que las cla­ses popu­la­res estén pre­pa­ra­das para asu­mir­lo) por­que esta se lle­ve a cabo. Este tam­bién es el deber de los y las comunistas.

El con­tex­to actual

Has­ta aho­ra hemos vis­to como el esta­do espa­ñol (con la cola­bo­ra­ción de la bur­gue­sía cata­la­na) ha fra­ca­sa­do en sus inten­tos de aca­bar con el pro­ce­so. Sabe­mos que el esta­do espa­ñol uti­li­za­rá todas las herra­mien­tas posi­bles para fre­nar­lo, inclui­do la gue­rra sucia y la repre­sión. En este sen­ti­do, estos días esta­mos vien­do como des­de los medios de comu­ni­ca­ción del esta­do, se seña­la el ANC y su pre­si­den­ta y sel’s cul­pa de “gol­pis­tas”. Sabe­mos que la pren­sa bur­gue­sa nece­si­ta cri­mi­na­li­zar antes de actuar. Lo hacen para jus­ti­fi­car una inva­sión mili­tar o un gol­pe de esta­do en Siria, Vene­zue­la o Ucra­nia, y lo hacen para encar­ce­lar mili­tan­tes vascos.

Aho­ra no es la hora de la acción-reac­ción, de ser un movi­mien­to úni­ca­men­te de res­pues­ta a los gol­pes de la bur­gue­sía y el Esta­do espa­ñol, de decir NO a todo como recur­so fácil y cómo­do. Aho­ra es el momen­to de crear y trans­for­mar aque­llo que no nos con­ven­ce, en aque­llo que queremos.

Los pró­xi­mos meses, la esca­la­da de ten­sión aumen­ta­rá, por­que el esta­do espa­ñol inten­ta­rá aca­bar con el pro­ce­so sea como fue­re. Será nues­tro deber y nues­tra res­pon­sa­bi­li­dad, has­ta don­de lle­gue todo esto, por­que la bur­gue­sía (peque­ña y media), no tie­ne una alter­na­ti­va al capi­ta­lis­mo para ofre­cer a las cla­ses popu­la­res, y por­que sólo la izquier­da inde­pen­den­tis­ta defien­de los Paï­sos Cata­lans y una alter­na­ti­va al capi­ta­lis­mo y al patriarcado.

Quien no sepa hacer una lec­tu­ra correc­to del con­tex­to actual, quien no esté a la altu­ra de las cir­cuns­tan­cias para pro­po­ner una pra­xis de actua­ción, que ten­ga cla­ro que cae­rá en el “*foso del olvi­do”, como en todo pro­ce­so impor­tan­te de cam­bio a lo lar­go de la his­to­ria. Así pues, pon­gá­mo­nos las pilas.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *