[Cat/​Cast] Valo­ra­ción de David Fer­nan­dez de CUP-AE sobre los resul­ta­dos electorales

David Fernàndez al Casal Independentista Jaume Compte de Sants
Cata­lan
El cap de llis­ta per la demar­ca­ció de Bar­ce­lo­na de la CUP-AE, David Fer­nàn­dez, ha valo­rat posi­ti­va­ment el resul­tat elec­to­rat de la for­ma­ció, a l’obtenir 3 dipu­tats amb més de 125.000 vots, tenint en comp­te que el poc temps que han tin­gut per pre­pa­rar la cam­pan­ya, sen­se dema­nar un prés­tec i amb més de 450 actes arreu del Principat.
Fer­nàn­dez ha come­nçat a fer la valo­ra­ció salu­dant al con­junt dels Paï­sos Cata­lans, denun­ciant la repres­sió que han patit 5 dones quan es mani­fes­ta­ven paci­fi­ca­ment al col·legi on vota­va l’Artur Mas i fent una salu­ta­ció soli­dà­ria al poble de Palestina.
A con­ti­nua­ció, ha dit que “hem asso­lit el nos­tre objec­tiu”. Tot i remar­cant que “tres dipu­tats són ave­nç, però no són res sen­se la volun­tat del carrer” i que hem estat la força de la gent anò­ni­ma al refe­rir-se a totes les per­so­nes que han donat suport a la for­ma­ció, ja que el minis­tre d’Economia ja ha estat esco­llit i es diu Banc Cen­trat Europeu.
En el sen­tit que “no hi hau­rà alli­be­ra­ment nacio­nal sen­se alli­be­ra­ment de clas­se”, i el país que vin­drà, és el de la ple­na demo­crà­cia, per afir­mar que “això, només és el principi”
El futur dipu­tat de la CUP ha dema­nat fre­nar imme­dia­ta­ment els des­no­na­ments i les reta­lla­des i dei­xar de pagar el deu­te. Tam­bé s’ha refe­rit, indi­rec­ta­ment, als resul­tats elec­to­rals de Con­ver­gèn­cia i Unió: “Algú hau­rà de come­nçar a enten­dre que tan­car hos­pi­tals i esco­les no surt gra­tuït i ho hau­rà d’analitzar”.
En aques­ta direcc­ció ha recor­dat que “som els Paï­sos Cata­lans de tres mili­ons de pobres”, per això “cal seguir ava­nçant social i nacionalment”.
Tam­bé ha posat èmfa­si en mani­fes­tat que “venim de lluny, que som el país de les vagues, del 36, dels tram­vies, de la llui­ta anti­fran­quis­ta, de l’estratègia inde­pen­den­tis­ta que es va for­mu­lar al 1979…” Fer­nàn­dez ha fina­litzat tot recor­dant al pre­si­dent infor­mal de la nació, Ovi­di Montllor.

Resul­tats per demarcació

Bar­ce­lo­na 92.621 vots 3,40% dels vots
Giro­na 14.502 vots 4,25% dels vots
Llei­da 6.289 vots 3,05% dels vots
Tarra­go­na 12.807 vots 3,58% dels vots
Total 126.219 vots 3,48% dels vots

Cas­te­llano
El cabe­za de lis­ta por la demar­ca­ción de Bar­ce­lo­na de la CUP-AE, David Fer­nán­dez, ha valo­ra­do posi­ti­va­men­te el resul­ta­do elec­to­ra­do de la for­ma­ción, al obte­ner 3 dipu­tados con más de 125.000 votos, tenien­do en cuen­ta que el poco tiem­po que han teni­do para pre­pa­rar la cam­pa­ña, sin pedir un prés­ta­mo y con más de 450 actos en todo el Principado.
Fer­nán­dez ha empe­za­do a hacer la valo­ra­ción salu­dan­do al con­jun­to de los Paí­ses Cata­la­nes, denun­cian­do la repre­sión que han sufri­do 5 muje­res cuan­do se mani­fes­ta­ban pací­fi­ca­men­te en el cole­gio don­de vota­ba Artur Mas y hacien­do un salu­do soli­da­ria al pue­blo de Palestina.
A con­ti­nua­ción, dijo que «hemos logra­do nues­tro obje­ti­vo». Aun­que remar­can­do que «tres dipu­tados son avan­ce, pero no son nada sin la volun­tad de la calle» y que hemos sido la fuer­za de la gen­te anó­ni­ma al refe­rir­se a todas las per­so­nas que han apo­ya­do la for­ma­ción, ya que el minis­tro de Eco­no­mía ya ha sido ele­gi­do y se dice Ban­co Cen­tra­do Europeo.
En el sen­ti­do de que «no habrá libe­ra­ción nacio­nal sin libe­ra­ción de cla­se», y el país que ven­drá, es el de la ple­na demo­cra­cia, para afir­mar que «esto sólo es el principio»
El futu­ro dipu­tado de la CUP ha pedi­do fre­nar inme­dia­ta­men­te los desahu­cios y los recor­tes y dejar de pagar la deu­da. Tam­bién se ha refe­ri­do, indi­rec­ta­men­te, a los resul­ta­dos elec­to­ra­les de CiU: «Alguien ten­drá que empe­zar a enten­der que cerrar hos­pi­ta­les y escue­las no sale gra­tui­to y ten­drá que analizar».
En esta direcc­ción ha recor­da­do que «somos los Paí­ses Cata­la­nes de tres millo­nes de pobres», por eso «hay que seguir avan­zan­do social y nacionalmente».
Tam­bién hizo hin­ca­pié en mani­fes­tó que «veni­mos de lejos, que somos el país de las huel­gas, del 36, los tran­vías, de la lucha anti­fran­quis­ta, de la estra­te­gia inde­pen­den­tis­ta que se for­mu­ló en 1979 …» Fer­nán­dez ha fina­li­za­do recor­dan­do al pre­si­den­te infor­mal de la nación, Ovi­di Montllor.
Resul­tats per demarcació
Bar­ce­lo­na 92.621 vots 3,40% dels vots
Giro­na 14.502 vots 4,25% dels vots
Llei­da 6.289 vots 3,05% dels vots
Tarra­go­na 12.807 vots 3,58% dels vots
Total 126.219 vots 3,48% dels vots

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *