Movi­li­za­ción nacio­nal el 10 de noviem­bre en Baio­na por [email protected] [email protected] [email protected]

Herri­ra ani­ma a la gen­te a movi­li­zar­se de for­ma masi­va el 10 de noviem­bre, para que el Esta­do Fran­cés cam­bie la polí­ti­ca peni­ten­cia­ria hacia [email protected] [email protected] [email protected]

La mani­fes­ta­ción cobra espe­cial impor­tan­cia debi­do al recien­te cam­bio de gobierno en el Esta­do Fran­cés, y con la corres­pon­dien­te posi­bi­li­dad de que el nue­vo eje­cu­ti­vo adop­te otra polí­ti­ca peni­ten­cia­ria, pro­pi­cia a la paz y a la solu­ción, y se dis­tan­cie de la posi­ción inmo­vi­lis­ta del Esta­do Español.

Por todo ello, Herri­ra ani­ma a impul­sar entre todas y todos la movi­li­za­ción, empren­dien­do un tra­ba­jo en red para infor­mar sobre este reto, orga­ni­zar auto­bu­ses, repar­tir pro­pa­gan­da, etc.

Eus­ke­ra

“Iritsi da graia, kon­ben­tzi­tuak gau­de, Eus­kal Herri­ko bakea­ren­tzat inda­rrak bil­tze­ko. Bake­ra iris­te­ko, eus­kal pre­so eta ihes­la­ri poli­ti­koen gaia eki­din ezi­nez­koa iza­nen da –hemen bes­te nun nahi beza­la-. Bakoitza­ri dago­kio beraz, eki­men herri­tar hon­tan par­te har­tzea”. Herri­ra mugi­men­duak azken hila­be­te­tan egin­da­ko lana­ri buruz bila­na egi­teaz gain Baio­nan hel­du den aza­roa­ren 10ean iza­nen den mani­fes­ta­zioa­ri begi­ra “ezpi­ri­tu horre­kin” orain­dik ere indar gehia­go­re­kin lanean segitze­ko deia zabal­du du.

“Sen­tsi­bi­li­za­zio eta infor­ma­zio lan haun­dia egin da orain arte mani­fes­tal­di hau pres­tatze­ko. Era­man den lanak mani­fes­tal­dia arra­kas­tatsua iza­nen dela era­kus­ten digu jada­nik. Hain zuzen, ainitz bai­ti­ra beren sus­ten­gua adie­ra­zi digu­te­nak eta aza­roa­ren 10ean Baio­na­ko karri­ke­tan ibi­li­ko dire­la adie­ra­zi digu­te­nak, eus­kal pre­so eta ihes­la­ri poli­ti­koen esku­bi­deen erres­pe­tua­ren alde”, azal­du du Herri­rak. Ondo­ko egu­no­tan mani­fes­ta­zio deial­diak jaso duen sos­ten­gu zaba­la­ren berri ema­nen du mugimenduak.

Infor­ma­zio­ra­ko mate­ria­la berri­tu du Herri­rak. Inpri­ma­tuak izan diren 100 000 egun­ka­riak “ego­ki­tuak” izan dira bai­tae­re “Ipar Eus­kal Herri­ko xoko guzie­tan bana­tuak izan dai­te­zen ondo­ko egun eta asteetan”.

“Ohar­tzen gira, jen­dar­tea gero eta gehia­go lotzen dela gure mugi­men­duak bul­tzatzen dituen alda­rri­ka­pe­nei: eus­kal pre­so eta ihes­la­rien gaiak pode­re publi­koen­gan­dik eran­tzun azkar bat behar due­la age­rian gel­ditzen da”, gai­ne­ra­tu du Herrirak.

Orain­dik egi­te­ke dagoen lanaz jabe­tu­ta, ondo­ko egu­ne­tan anto­la­tu­ko diren eki­me­ne­tan par­te har­tze­ra dei­tu ditu herri­ta­rrak. “Bakoitza­ren engaia­men­dua­ri esker lor­tu­ko ditu­gu denek espe­ro ditu­gun emaitzak”, labur­bil­du du mugimenduak.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *