[Gal/​Cast] A mani­fes­taçom inde­pen­den­tis­ta de Nós-UP tivo mais que no ano passado

Entre ban­dei­ras ver­melhas e lilás acom­panhan­do a gale­ga e algumhas da pró­pria orga­ni­zaçom, Nós-Uni­da­de Popu­lar ini­ciou a mar­cha ava­nçan­do pola rua da Sen­ra recla­man­do a inde­pen­dên­cia para a Galiza.

À cabe­cei­ra, numha fai­xa cor de laran­ja com um mapa nacio­nal gale­go podia-se ler Inde­pen­dên­cia, socia­lis­mo, femi­nis­mo, em letras gran­des, e em letras peque­nas, nem Espanha, nem Uniom Euro­peia, nem FMI.

Segun­do as con­ta­gens fei­tas polos nos­sos repór­te­res pre­sen­tes no ato, a mani­fes­taçom inde­pen­den­tis­ta cres­ceu, ain­da que mode­ra­da­men­te, em relaçom às con­ta­gens de 2011, quan­do Nós-UP con­vo­ca­ra umha mani­fes­taçom à mar­gem das outras corren­tes independentistas.

Umha equi­pa obser­va­do­ra de Escul­ca acom­panhou a mani­fes­taçom que con­tou com pou­ca pre­se­nça policial.
Duran­te o per­cur­so ouví­rom-se pala­vras de ordem como «a soluçom é a revo­luçom», «con­tra espanha, con­tra o Capi­tal, gre­ve geral» ou «Espanha é a nos­sa ruí­na». Antes da fai­xa várias pes­soas segu­ra­vam umha ban­dei­ra nacio­nal gale­ga com a estre­la ver­melha da liber­taçom nacio­nal no cen­tro e escui­ta­va-se o berro de «esta é a nos­sa ban­dei­ra» para dei­xar cla­ro que a ban­dei­ra fas­cis­ta espanho­la impos­ta polo fran­quis­mo nom repre­sen­ta o povo galego.

Ao che­gar à praça do Tou­ral foi repro­du­zi­da a men­sa­gem do sin­di­ca­lis­ta gale­go Tel­mo Vare­la, pre­so num cár­ce­re espanhol lon­ge da nos­sa terra.

A seguir, Rebe­ca Bra­vo, por­ta-voz de Nós-UP, aren­gou às cer­ca de tres­cen­tas pes­soas pre­sen­tes e lem­brou que a soluçom nom era sair­mos da cri­se senom de «sair­mos do capi­ta­lis­mo». Aliás, Rebe­ca recla­mou umha gre­ve de 48 horas na Gali­za para «ate­mo­ri­zar a burguesia».

As pes­soas pre­sen­tes no Tou­ral recla­má­rom aos gri­tos a liber­da­de dos pre­sos e pre­sas polí­ti­cas gale­gas e fin­dá­rom o ato can­tan­do o hino dos Pinhei­ros, hino nacio­nal gale­go, enquan­to dous enca­pu­za­dos quei­ma­vam a ban­dei­ra espanhola

Cas­te­llano

Entre ban­de­ras rojas y lilas acom­pa­ñan­do la gale­ga y algu­nas de la pro­pia orga­ni­za­ción, Nós-Uni­da­de Popu­lar ini­ció la mar­cha avan­zan­do por la calle de la Sen­ra recla­man­do la inde­pen­den­cia para Galiza.

La cabe­ce­ra, en una pan­car­ta de color naran­ja con un mapa nacio­nal gale­go en la que se podía leer Inde­pen­den­cia, socia­lis­mo, femi­nist­mo, en letras gran­des, y en letras peque­ñas, ni Espa­ña, ni Unión Euro­pea, ni FMI.

Según los recuen­tos hechos por nues­tros repor­te­ros pre­sen­tes en el acto, la mani­fes­ta­ción inde­pen­den­tis­ta cre­ció, aun­que mode­ra­da­men­te, en rela­ción a recuen­tos de 2011, cuan­do Nós-UP con­vo­có una mani­fes­ta­ción al mar­gen de las otras corrien­tes independentistas.

Un equi­po obser­va­dor de Escul­ca acom­pa­ñó la mani­fes­ta­ción que con­tó con poca pre­sen­cia policial.
Duran­te el reco­rri­do se oye­ron con­sig­nas como “la solu­ción es la revo­lu­ción”, “con­tra espa­ña, con­tra el capi­tal, huel­ga gene­ral” o “espa­ña es nues­tra rui­na”. Por delan­te de la pan­car­ta de cabe­za varias per­so­nas por­ta­ban una ban­de­ra nacio­nal gale­ga con la estre­lla roja de libe­ra­ción nacio­nal en el cen­tro y se escu­cha­ba el gri­to de “esta es nues­tra ban­de­ra” para dejar cla­ro que la ban­de­ra fas­cis­ta espa­ño­la impues­ta por el fran­quis­mo no repre­sen­ta al pue­blo galego.

Al lle­gar a la pla­za del Tou­ral fue repro­du­ci­do el men­sa­je del sin­di­ca­lis­ta Tel­mo Vare­la, pre­so en una cár­cel espa­ño­la lejos de nues­tra tierra.

A con­ti­nua­ción, Rebe­ca Bra­vo, por­ta­voz de Nós-UP, aren­gó a las cer­ca de tres­cien­tas per­so­nas pre­sen­tes y recor­dó que la solu­ción no era salir de la cri­sis, sino de “salir del capi­ta­lis­mo”. Ade­más, Rebe­ca recla­mó una huel­ga de 48 horas en Gali­za para “ate­mo­ri­zar a la burguesía”.

Las per­so­nas pre­sen­tes en el Tou­ral recla­ma­ron a gri­tos la liber­tad de los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas gale­gas y fina­li­za­ron el acto can­tan­do el himno de los Pinos, himno nacio­nal gale­go, mien­tras dos enca­pu­cha­dos que­ma­ban la ban­de­ra española.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *