[Fotos] Mani­fes­ta­ción con­tra el capi­ta­lis­mo en Barakaldo


Con­vo­ca­da por Bara­kal­do­ko Gaz­te Asam­bla­da, salió de la zona de txoz­nas una mani­fes­ta­ción con­tra el capi­ta­lis­mo y con­tra los recor­tes socia­les. Sin embar­go lo posi­ti­vo de esta mani­fes­ta­ción es que no se limi­ta­ba a cri­ti­car esta o aque­lla medi­da sino que se plan­tea el final del capi­ta­lis­mo como sis­te­ma social.

Comu­ni­ca­do
Sis­te­ma kapi­ta­lis­tak: espe­ku­la­zioan, pre­ka­rie­ta­tean, lan­ga­be­zian, mer­kan­ti­li­za­zioan, kon­tsu­mis­moan… eta bes­te balo­re asko­tan oina­rri­tu­ta­ko bizi ere­duak inpo­satzen diz­ki­gu. Hel­bu­ru bakar bate­kin, aha­lik eta ete­kin eko­no­mi­ko han­die­nak lor­tzea. Ara­zo guz­ti hauek ez dira ara­zo iso­la­tuak, sis­te­ma eko­no­mi­ko baten ondo­rioak bai­zik. Azken kri­si eko­no­mi­koa­ren ondo­rioz guz­ti hau area­go­tu da, eta pobre­zia tasak, hila­be­tea bukatze­ko ara­zoak dituz­ten per­tso­nak eta fami­liak… area­go­tu dira bai­ta ere. Bara­kal­do egoe­ra guz­ti hauen era­kus­le gar­bia da.

Lan duin bat esku­ratzea gero eta zai­la­go da, are gehia­go apro­ba­tu den azken lan erre­for­ma­ren ondo­rioz eta eto­rri­ko diren era­so gehia­go­re­kin ere. Lan erre­for­ma honek kale­ratzea­ren pre­zioa jaitsi du, kon­tra­tu pre­ka­rioa­goak bai­men­tzen ditu, lan bal­din­tzak aldatze­ko bai­me­na ema­ten die enpre­sa­riei nego­zia­tu gabe, hitzar­men kolek­ti­boak ber­tan behe­ra uzte­ko esku­bi­dea ema­ten die enpre­sa­riei… Guz­ti honek, orain arte zeu­den bal­din­tza txa­rrak area­go­tu ditu: mehatxuak, kale­ra­tua iza­te­ko bel­du­rra eta EREak, sol­da­ta baxuak, gehie­giz­ko orduak… Bai­na pre­ka­rie­ta­teaz apar­te lan­ga­be­zia ere badau­ka­gu. Bara­kal­don 9.000 lan­ga­be­tu baino gehia­go daude.

Etxe­bi­zitza­ren ingu­ruan pro­ble­ma­ti­ka sus­traia ber­di­na da, esku­bi­de baten ingu­ruan nego­zioak egi­ten dituz­te­la eta herri­ta­rrok ezi­nez­koa dugu hura esku­ratzea. Bara­kal­don 6.000 etxe huts baino gehia­go dau­den bitar­tean gaz­teok ezi­nez­koa dugu etxe­bi­zitza duin bat esku­ra­tu, pre­zio izu­ga­rrien ondo­rioz. Gai­ne­ra 6.000 etxe huts baino gehia­go horiei irten­bi­dea eman beha­rrean etxe­bi­zitza gehia­go erai­kitzen jarraitzen dute espe­ku­latzen jarraitze­ko, erai­kun­tza­ko bur­bui­la leher­tu arren: Erre­katxon eta Lutxa­nan egin nahi duten proiek­tuak adi­bi­de batzuk baino ez dira. Bai­na ara­zo guz­ti hauei gehi­tu behar dio­gu kri­sia­ren eta egoe­ra eko­no­mi­koa­ren ondo­rioz asko dire­la etxe­bi­zitza gal­du dute­nak: 2011.urtean 203 fami­lia etxe­tik bota zituz­ten. 4 astero.
Kon­tsu­mis­moa, mer­ka­tal zen­troak, makro dis­ko­te­kak, indi­bi­dua­lis­moan oina­rri­tu­ta­ko aisia, kul­tu­ra­ren pri­ba­ti­za­zioa… gure den­bo­ra libre­ra­ko, sis­te­mak inpo­satzen diz­ki­gun ere­duak dira. Azpi­ma­rra­tu behar da, Bara­kal­do, mer­ka­tal gune gehien duen herrie­ta­ri­ko bat dugu­la eta ezke­rral­dea mer­ka­tal gune gehien duen eskual­de­ta­ri­ko bat dela.

Eus­ka­ra­ren aur­ka­ko era­soak, ema­ku­meen kon­tra­ko era­soak eta sexis­moa, indi­bi­dua­lis­moan eta kon­pe­ti­ti­bo­ta­su­nean oina­rri­tu­ta­ko balo­reak inpo­satzen dituen hez­kun­tza sis­te­ma, kon­trol sozia­la, ama lurra­ren aur­ka­ko era­soak, memo­ria his­to­ri­koa­ren kon­tra­ko era­soak… egu­ne­ro­koak dira gure herrian bai­ta ere. Guz­ti hau eta bes­te asko dira sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren ondo­rioak. Gutxi batzuk gero eta abe­ratsa­goak diren bitar­tean gehien­goa gero eta pobrea­go gara, gero eta zail­ta­sun gehia­go ditu­gu hila­be­teak aurre­ra era­ma­te­ko, esku­bi­de zapal­duak ditugunak…

Honen aurrean auke­ra baka­rra dugu: mobi­li­za­zioa eta sis­te­ma berri bat erai­kitzea. Gaur egun­goa sun­tsi­tuz. Sis­te­ma bat non denok izan­go dugu lan postu duin bat, etxe­bi­zitza bat… Sis­te­ma bat non aisial­di eta kul­tur ere­du herri­tar, kri­ti­ko, eus­kal­dun… Sis­te­ma bat non pare­ki­de­ta­su­na erres­pe­ta­tu­ko da, ama lurra defen­da­tu­ko duena…

Horre­ga­tik ikas­tur­te osoa lanean egon gara eta uztai­la­ren 21ean mani­fes­ta­zio bate­ra deitzen zai­tuz­te­gu 22:00etan txos­na gune­tik abia­tua. Beraz herri­tar guz­tiei dei egi­ten die­gu ber­tan par­te hartzera!!!


El sis­te­ma capi­ta­lis­ta pre­ten­de impo­ner­nos unos mode­los de vida basa­dos en: la espe­cu­la­ción, la pre­ca­rie­dad, el paro, la mer­can­ti­li­za­ción, el con­su­mis­mo… y otros valo­res, con el obje­ti­vo con­se­guir el mayor bene­fi­cio eco­nó­mi­co. Todos estos pro­ble­mas no son ais­la­dos, son las con­se­cuen­cias de este sis­te­ma eco­nó­mi­co, pro­ble­mas que se han recru­de­ci­do con la situa­ción eco­nó­mi­ca actual. Bara­kal­do es un cla­ro ejem­plo de todo esto.

Con­se­guir un tra­ba­jo digno es cada día más com­pli­ca­do, más aun con la últi­ma refor­ma labo­ral y las que ven­drán. Median­te esta últi­ma refor­ma se ha aba­ra­ta­do el des­pi­do, se per­mi­ten los con­tra­tos basu­ra, se le da al empre­sa­rio el dere­cho a cam­biar las con­di­cio­nes de los tra­ba­ja­do­res sin acuer­do, se le per­mi­te sus­pen­der los con­ve­nios labo­ra­les… Todo esto endu­re­ce­rá la pre­ca­rie­dad labo­ral actual: ame­na­zas, des­pi­dos, EREs, baja­da de suel­dos… Pero apar­te de esto en Bara­kal­do tene­mos una cifra de para­dos de 9.000 personas.

La vivien­da es otro de los pro­ble­mas más gra­bes que sufri­mos. Nue­va­men­te vemos como mer­can­ti­li­zan un dere­cho fun­da­men­tal. En Bara­kal­do hay más de 6.000 casas vacías, pero los ciu­da­da­nos y con­cre­ta­men­te los jóve­nes no pode­mos acce­der a una, por el alto pre­cio de estas. Es mas en mede dar­le sali­da a estas casas vacías, se cons­tru­yen mas pro­mo­vien­do pro­yec­tos espe­cu­la­ti­vos: Lutxa­na, El Rega­to… A esto hay que aña­dir­le el aumen­to de los desahu­cios que se están dan­do. En Bara­kal­do 4 fami­lias a la sema­na 203 en total per­die­ron su casa en 2011.

El con­su­mis­mo, los cen­tros comer­cia­les, las dis­co­te­cas, un ocio basa­do en la pasi­vi­dad y el indi­vi­dua­lis­mo, la pri­va­ti­za­ción de la cul­tu­ra… es úni­ca alter­na­ti­va para el tiem­po libre. Hay que sub­ra­yar que Bara­kal­do es uno de los pue­blos que más super­fi­cie comer­cial tie­ne y que Ezke­rral­dea es una de las comar­cas con más cen­tros comerciales.

Ata­ques con­tra el eus­ke­ra, sexis­mo y ata­que con­tra las muje­res, un sis­te­ma edu­ca­ti­vo basa­do en el indi­vi­dua­lis­mo y la com­pe­ti­ti­vi­dad, con­trol social, des­truc­ción de los espa­cios natu­ra­les, ata­ques con­tra la memo­ria his­tó­ri­ca. Estos y otros muchos son otros pro­ble­mas que sufri­mos en Bara­kal­do, como con­se­cuen­cia de este sis­te­ma eco­nó­mi­co que nos oprime.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *