Endul­zan­do el juz­ga­do de Donos­tia /​Tar­ta­la­riak Donos­tia­ko auzi­te­gian- Mugitu!


AHTren aur­ka­ko «Entar­tatze» ekin­tzan auzi­pe­ra­tu­ri­ko bi kide gaur goi­ze­ko 10etan Donos­tia­ko epai­te­gian «iker­ke­taz­ko dekla­ra­zioa» egi­te­ko dei­tuak izan dira, Entzu­te­gi Nazio­na­lean Yolan­da Bar­ci­na nafar lehen­da­ka­ria­ri egin­da­ko tar­ta­ka­den ekin­tzaren­ga­tik zabal­du­ri­ko pro­ze­sua­ren bar­nean. Bi auzi­pe­ra­tuek epai­lea­ren aurrean euren aur­ka­ko «Pro­ze­sa­men­du Autoa» erre­fu­sa­tu eta dekla­ratzea­ri uko egin dio­te. Segi­dan pren­tsa­ren aurrean abo­ka­tuak ikus­pe­gi lega­le­tik auzi honen zen­tzu­ga­be­ke­ria sala­tu du eta bi auzi­pe­tuek ondo­ren­go adie­raz­pe­nak egin dituz­te.

Dos encau­sa­dos por los «tar­ta­zos» a Bar­ci­na han com­pa­re­ci­do hoy a las 10h de la maña­na en el juz­ga­do de Donos­tia para pres­tar decla­ra­ción inda­ga­to­ria den­tro del pro­ce­so abier­to en la Audien­cia Nacio­nal por los tar­ta­zos a la pre­si­den­ta nava­rra Yolan­da Bar­ci­na. Los dos pro­ce­sa­dos han mos­tra­do ante el Juez su dis­con­for­mi­dad con el Auto y se han aco­gi­do a a su dere­cho a no decla­rar. A con­ti­nua­ción han com­pa­re­ci­do ante la pren­sa, el abo­ga­do ha denun­cia­do des­de el pun­to de vis­ta legal lo dis­pa­ra­ta­do de este pro­ce­so y los encau­sa­dos han rea­li­za­do en repre­sen­ta­ción de Mugi­tu! estas decla­ra­cio­nes:

AHTren AURKAKO TARTAKADAK: IKERKETAZKO DEKLARAZIOA

Ager­pen hau pro­bes­tuz hona­ko hau salatzen dugu:

1. Fran­tzia­ko Esta­tua­ren inhi­bi­zioa eta ilun­ta­su­na pro­ze­du­ran, bere lurral­dean iza­ni­ko ger­tae­ra batzuen aurrean. Gogo­ra eka­rri nahi dugu, bere garaian ekin­tza iker­tze­ko espe­dien­tea zabal­du zela, ondo­ren jarrai­ta­su­nik izan ez due­na eta hone­la, auzia Entzu­te­gi Nazio­nal espai­nia­rre­ra hel zedin ahal­bi­de­ra­tu dute. Inoiz baino argia­go ikus dai­te­ke espai­niar eta fran­tziar Esta­tuen kola­bo­ra­zio polizial-judiziala.

2. Nafar Gober­nua­ren men­de­ku poli­ti­koa, jar­due­ra lega­lak abiatzean Foru Poli­zia era­bil­tze­ko inon­go duda­rik izan ez due­na, gober­nu­ko lehen­da­ka­ria­ren agin­du zuze­ne­ta­ra dagoe­na eta era berean, auzi hone­ta­ko salatzai­lea dena.

3. Auzi hau Entzu­te­gi Nazio­na­lak era­ma­tea, sal­bues­pe­nez­ko auzi­te­gia dena, fran­kis­mo­ko Orde­na Publi­ko­ko Auzi­te­gi­tik era­to­rria dena eta azke­nal­dian, espai­niar Esta­tu­ko disi­den­tzia poli­ti­ko oro­ren orga­nu zigor­tzai­le eta erre­pre­so­gi­lean bila­katzen ari dena. Horre­ga­tik, hain­bat sek­to­re herri­koie­kin bat egi­nik honen des­ager­pe­na alda­rri­katzen dugu.

4. Pro­por­tzio­nal­ta­sun prin­tzi­pioa erres­pe­ta­tu ez iza­na, ger­tae­ra “agin­tea­ren aur­ka­ko aten­ta­tu larri” gisa kali­fi­katzea­ga­tik eta ondo­rioz, 4 eta 10 urte bitar­te­ko gar­tze­la zigor eskae­ra neu­rri­ga­beak egi­te­ko auke­ra­re­kin. Oso dei­ga­rria da gisa hone­ta­ko ekin­tzak bes­te herrial­de batzue­tan iza­ten dituz­ten zigor legal ari­nak. Fran­tziar Esta­tuan tar­ta­ka­dak botatzea­ga­tik eza­gutzen dugun azken sen­ten­tzian, guk egin genuen lurral­de berean hain zuzen ere, aurre­ko gober­nu­ko lehen minis­troa Raf­fa­rin jau­na tar­ta­ka­tu zuen gaz­teak 400€ko isu­na jaso du.

5. Espai­niar Esta­tuan ezar­tzen duten auto­ri­ta­te prin­tzi­pio sakro­san­tua, hel­bu­rua nor den ara­be­ra ondo­rio legal des­ber­di­nak ditue­na. Hone­la, agen­te izae­ra edo agin­tea­ren agen­tea izae­ra ez duen per­tso­na bat tar­tatzea­ga­tik fal­ta bat iza­te­tik pasa­ko ez zen bitar­tean, per­tso­na hori agen­tea balitz 2 eta 4 urte bitar­tean zigor­tua izan zite­keen eta tar­ta­ka­tua agin­tea­ren agen­tea balitz ordea, 4 eta 6 urte bitar­tean. Tar­ta­ka­tua erre­gea balitz, zigo­rra itze­la litza­te­ke. Auzi­pe­tu­ri­ko bati gai­ne­ra, kar­gu publi­koa iza­tea­ga­tik larri­ga­rria ezar­tzen zaio eta bera­ri zigo­rra 10 urte­raino igo dakioke.
Deli­tu bat “agin­tea­ren aur­ka­ko aten­ta­tu larri” gisa kali­fi­katze­ko “ele­men­tu sub­jek­ti­boen” artean bes­teak bes­te hauek dau­de: irain­tzea edo lai­dotzea nahi iza­tea eta auto­ri­ta­te prin­tzi­pioa ez eza­gutzea. Auto­ri­ta­te prin­tzi­pio honen apli­ka­zioak Kons­ti­tu­zioak alda­rri­katzen duen “espai­niar guz­tien ber­din­ta­su­na legea­ren aurrean” balio­ga­betzen du.
Okzi­ta­nia­ko Tolo­san bortxa­rik gabe­ko ekin­tza bat burutzea­ga­tik espai­nia­ko Entzu­te­gi Nazio­na­la­ren esku uzte­ko fran­tziar Esta­tu­ko gober­nuak duen ardu­ra salatze­ko, AHTren aur­ka­ko des­obe­dien­tzia zibi­le­ko Mugi­tu! Mugi­men­duak hitzal­di eta kon­tak­tu bira bat burutzen ari da fran­tzia­ko hain­bat kolektiboekin:

- Ekai­na­ren 5ean Pari­sen, AHTren aur­ka­ko bes­te tal­de batzu­re­kin bil­ku­ra batean par­te har­tu genuen, ber­ta­ko NO-TAV tal­deak deituak.
– Uztai­la­ren 6 eta 11ren artean proiek­tu han­di, inutil eta txi­kitzai­leen aur­ka Hen­daia­ko Kar­tak anto­la­tu­ri­ko Foroan par­te har­tu­ko dugu Nantesen.
– Abuz­tua­ren 1 eta 2an, Eyche­na­ten (Arie­ge) ego­nen gara OCL kolek­ti­boa­ren urte­ko kanpaldian.

Era berean, buru­ga­be­ke­ria eta zarras­tel­ke­ria hut­sa den AHTren aur­ka hiri­ta­rrak borro­kan jarrai deza­ten ani­matzen ditu­gu, eta hiri­tar akti­bo eta kon­pro­me­ti­tuak beza­la des­obe­dien­tzia zibi­la meto­do balia­ga­rri eta zile­gi beza­la era­bil­tze­ra ani­matzen ditugu.

TARTAZOS ANTI – TAV: DECLARACION INDAGATORIA

Apro­ve­chan­do esta com­pa­re­cen­cia que­re­mos denunciar:

1. La opa­ci­dad en el pro­ce­di­mien­to e inhi­bi­ción del esta­do fran­cés en un hecho suce­di­do en su terri­to­rio. Hay que recor­dar que en su día se abrió un expe­dien­te para inves­ti­gar la acción, que no ha teni­do con­ti­nui­dad, posi­bi­li­tan­do así que el caso lle­ga­ra a la Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la. Es más evi­den­te que nun­ca la cola­bo­ra­ción poli­cial- judi­cial del gobierno fran­cés con el español.

2. La ven­gan­za polí­ti­ca del gobierno de Nava­rra, que no ha duda­do en empren­der accio­nes lega­les uti­li­zan­do para ello la poli­cía foral, a las orde­nes direc­tas de la pre­si­den­ta del gobierno, denun­cian­te del caso.

3. La asun­ción del caso por par­te de la Audien­cia Nacio­nal, juz­ga­do de excep­ción here­de­ro del Tri­bu­nal de Orden Públi­co fran­quis­ta, que se está con­vir­tien­do en un órgano de repre­sión y cas­ti­go de la disi­den­cia polí­ti­ca en el Esta­do espa­ñol, por lo que nos uni­mos a la rei­vin­di­ca­ción de amplios sec­to­res popu­la­res que exi­gen su disolución.

4. El no res­pe­tar el prin­ci­pio de pro­por­cio­na­li­dad al cali­fi­car el hecho de “aten­ta­do gra­ve a la auto­ri­dad” que pue­de com­por­tar peti­cio­nes fis­ca­les desor­bi­ta­das de entre cua­tro y diez años de cár­cel. Lla­ma la aten­ción que hechos simi­la­res en otros paí­ses tie­nen con­se­cuen­cias pena­les leves. La ulti­ma sen­ten­cia por tar­ta­zos que cono­ce­mos dic­ta­da en el Esta­do Fran­cés, curio­sa­men­te en el mis­mo terri­to­rio don­de se lle­vó a cabo nues­tro acto de pro­tes­ta, así lo demues­tra: 400 € de mul­ta a un joven que el pasa­do febre­ro entar­tó a Mr. Raf­fa­rin, pri­mer minis­tro fran­cés del ante­rior gobierno.

5. El sacro­san­to prin­ci­pio de auto­ri­dad que se apli­ca en el Esta­do espa­ñol por el que una acción tie­ne reper­cu­sio­nes lega­les dife­ren­tes según la per­so­na a quién va diri­ji­da. Vemos así como un tar­ta­zo a una per­so­na que no osten­te el carác­ter de agen­te o de agen­te de la auto­ri­dad no pasa­ría de fal­ta o que­da­ría impu­ne, mien­tras que si fue­ra a un agen­te de la auto­ri­dad podría ser pena­li­za­do entre dos y cua­tro años de cár­cel y si es auto­ri­dad, como el caso que nos ocu­pa, entre cua­tro y seis. Ni que decir tie­ne que si fue­ra al rey sería bas­tan­te supe­rior. Ade­más se da el caso de que a uno de los acu­sa­dos por ser car­go públi­co se le apli­ca agra­van­te, por lo que la pena pue­de ascen­der has­ta 10 años.
Hay que des­ta­car que entre los “ele­men­tos sub­je­ti­vos” para cali­fi­car un deli­to de “aten­ta­do gra­ve a la auto­ri­dad o a agen­te de la auto­ri­dad” figu­ra el pre­ten­der “ofen­der, deni­grar o des­co­no­cer el prin­ci­pio de autoridad”.La apli­ca­ción de este prin­ci­pio de auto­ri­dad inva­li­da la supues­ta “igual­dad de todos los espa­ño­les ante la ley” que pro­cla­ma la Constitución.

Para denun­ciar la res­pon­sa­bi­li­dad con­traí­da por el gobierno fran­cés al dejar este asun­to en manos de la Audien­cia Nacio­nal abo­can­do a una bru­tal per­se­cu­ción penal por una acción de pro­tes­ta no vio­len­ta rea­li­za­da en Tou­lou­se, el movi­mien­to de des­obe­dien­cia al TAV Mugi­tu! está rea­li­zan­do una gira de char­las y con­tac­tos con dife­ren­tes colec­ti­vos franceses:

- Antes­dea­yer 5 Junio asis­ti­mos a unos encuen­tros en París jun­to con otros colec­ti­vos euro­peos con­tra­rios al TAV, orga­ni­za­do por el Cómi­te local anti-TAV.
– Entre el 6 y 11 de Julio en Nan­tes acu­di­re­mos al Foro con­tra gran­des pro­yec­tos inú­ti­les y des­truc­to­res orga­ni­za­do por la Car­ta de Hendaia.
– El 1 y 2 de Agos­to en Eyche­nat (Arie­ge) esta­re­mos en la acam­pa­da anual que el colec­ti­vo OCL orga­ni­za todos los años.

Asi­mis­mo, segui­mos ani­man­do a luchar con­tra esa abe­rra­ción, derro­che y sin­sen­ti­do que es el TAV, uti­li­zan­do para ello la des­obe­dien­cia civil como un méto­do váli­do y legí­ti­mo de actua­ción de un pue­blo acti­vo y comprometido.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *