Femi­nis­mo Isla­mi­koa­ri buruz­ko jar­du­nal­diei jarrai­pe­na eman­go dio­te oste­gu­nean San Frantziskon

Urte­ro beza­la Ema­ku­meak, erre­sis­ten­tzia eta erre­bel­dia lema­pean Bil­gu­ne Femi­nis­tak, Aska­pe­nak eta GITE-IPE­Sek anto­latzen dituen jar­du­nal­dien bai­tan koka­tu dute hitzal­dia. Asma Lam­ra­bet Isla­mean eta Kora­nean adi­tuak har­tu­ko du par­te eta San Fran­tzis­ko­ko Auzo etxean egin­go dute 19:00etan.

Bil­gu­ne Femi­nis­tak, Aska­pe­nak eta GITE-IPE­Sek anto­la­tu­ri­ko Femi­nis­mo Isla­mi­koa­ri buruz­ko jar­du­nal­dien jarrai­pe­na egin­go dute aben­dua­ren 15ean. Ema­ku­meak, erre­sis­ten­tzia eta erre­bel­dia pro­gra­man sar­tu­rik, femi­nis­mo isla­mi­ko­ra hur­bil­tze­ko saia­ke­ra­re­kin jarrai­tu­ko dute aipa­tu elkar­teek. Horre­ta­ra­ko, ″Isla­ma­ren para­dig­ma­ren bai­tan egi­tu­ra­tu­ri­ko mugi­men­du, dis­kur­tso eta ekin­tza femi­nis­ta azter­tu­ko dituzte.

″Era­bi­le­ra intere­sa­tuan edo ezja­kin­ta­su­nean oina­rri­tu­ta­ko este­reo­ti­po sen­tsa­zio­na­lis­tak eta erre­duk­zio­nis­mo gezur­ti eta fal­tsuak albo bate­ra utzi­ta″, isla­miar femi­nis­moa­ren pro­po­sa­men teo­ri­ko eta ideo­lo­gi­koak azter­tu­ko dituz­te bai­ta ″mur­gil­tzen den gizar­teen erai­kun­tza­ri egi­ni­ko ekar­pe­na ere″.

Orain­go hone­tan, ara­biar mun­duan ger­tatzen ari diren alda­ke­ten aurrean ″isla­miar femi­nis­moa­ren erron­ka­ri″ hel­du­ko dio­te, ″bere anto­la­ke­ta, sareak, estra­te­giak, borro­kak eta bes­te femi­nis­moe­ki­ko harre­ma­nak″ aztertuta.

Horre­ta­ra­ko, Asma Lam­ra­bet eka­rri dute anto­latzai­leek. Isla­man eta Kora­nean adi­tua, medi­kua-hema­to­lo­goa, isla­miar femi­nis­moa­ren gara­pe­ne­ra­ko nazioar­te­ko GIERFI tal­de­ko lehen­da­ka­ria eta Isla­ma­ri buruz­ko ema­ku­mez­koen iker­ke­ta Zen­tro­ko zuzen­da­ria (Rabat) da Lamrabet.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *