La CUP estreny vin­cles amb la Cata­lun­ya Nord

cup_perpinya

La CUP vol enfor­tir les rela­cions amb la Cata­lun­ya Nord. És per això que aquest dilluns una dele­ga­ció de giro­ni­na e la CUP enca­pça­la­da pels regi­dors Jor­di Nava­rro i Car­les Bona­ven­tu­ra (Rcat) va visi­tar Per­pin­yà. Amb motiu de la inau­gu­ra­ció del nou tea­tre l’Ar­xi­pè­lag, en el marc de l’Es­ce­na Cata­la­na Trans­fron­te­re­ra, la for­ma­ció va apro­fi­tar per conèi­xer de pri­me­ra mà enti­tats i ini­cia­ti­ves de la ciutat. 

Pel por­ta­veu de la for­ma­ció, Jor­di Nava­rro, «és molt impor­tant l’im­puls d’i­ni­cia­ti­ves d’a­quest tipus, que per­me­tin l’ar­ti­cu­la­ció dels dife­rents terri­to­ris dels Paï­sos Cata­lans, més enllà del que mar­quen les fron­te­res dels Estats espan­yol i francès».

La CUP tam­bé va apro­fi­tar la visi­ta a la ciu­tat ros­se­llo­ne­sa per tro­bar-se amb dife­rents enti­tats i conèi­xer ini­cia­ti­ves que s’hi estan des­en­vo­lu­pant. Així, els repre­sen­tants de la for­ma­ció van visi­tar El Casal, un dels prin­ci­pals cen­tres de dina­mitza­ció de la cul­tu­ra i llen­gua cata­la­nes de Per­pin­yà, i la his­tò­ri­ca Lli­bre­ria Catalana.

Segons expli­ca la for­ma­ció, les tro­ba­des han ser­vit per inter­can­viar opi­nions sobre la situa­ció de la llen­gua i la iden­ti­tat cata­la­nes a nord i sud del país, i per deba­tre qui­nes ini­cia­ti­ves poden impul­sar-se, en l’àm­bit ins­ti­tu­cio­nal, per tal d’en­for­tir les rela­cions entre les ciu­tats de Giro­na i Perpinyà.

L’Es­ce­na Cata­la­na Transfronterera 

L’Es­ce­na Cata­la­na Trans­fron­te­re­ra és un pro­jec­te fina­nçat prin­ci­pal­ment per la Unió Euro­pea, que ha ser­vit per cons­truir el tea­tre de Per­pin­yà que ara s’i­nau­gu­ra i la nova seu del Canal (Cen­tre d’Arts Escè­ni­ques de Salt/​Girona), que s’i­nau­gu­ra­rà a pri­mers de l’any vinent, i per copro­duir uns quants espec­ta­cles. Sal­va­dor Sun­yer, que n’és un dels impul­sors, resu­meix l’i­dea­ri de l’Es­ce­na Cata­la­na Trans­fron­te­re­ra dient que «tenim un país amb una llen­gua comu­na i amb una his­tò­ria comu­na, i tot això ho hem de pro­jec­tar cap el futur: pro­vem d’es­botzar la fron­te­ra i de con­ce­bre Girona/​Salt i Per­pin­yà com una gran ciu­tat de setan­ta quilòmetres».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *