¿Socia­lis­mo en el siglo XXI? Mode­los en el mun­do- IPES

SOZIALISMOA XXI. MENDEAN?

Herrien his­to­rian beti ager­tu izan da xede moduan jus­ti­zian eta elkar­ta­su­nean oina­rri­tu­ta­ko jen­dar­te bat erdies­tea. Xede hori XIX. men­dean “sozia­lis­mo uto­pi­koa” dei­tu zuten eta XX. men­dean “sozia­lis­mo errea­la”. Orain, XXI. men­dean, sozia­lis­moa bir­sor­tze­ko beha­rra dugu, antzi­na­ko kon­trae­sa­nak gaindituz…

Zere­gin horre­tan, “sozia­lis­moa jen­dea­ren etor­ki­zu­ne­ko irten­bi­de baka­rra” dela azal­du­ko digu Cheng Enfun-ek, Txi­na­ko Herri Erre­pu­bli­ka­tik. Izan ere, bere iritziz “men­de­bal­de­ko heda­bi­deek Txi­na dea­brua­re­kin pare­katzen dute”; horre­ga­tik, guk eure­kin bate­ra egin nahi dugu gogoe­ta, zuze­nean eta bitar­te­ka­ri­rik gabe.

Modu berean, Darío Azzelini‑k bes­te kon­ti­nen­te batean ema­ten ari den eral­da­ke­ta azal­du­ko digu, hots, Vene­zue­lak bide­ratzen duen “mugi­men­du komunitarista”.

Gogoe­ta horiek guz­tiak kon­ti­nen­te “zaha­rre­rantz” eka­rri­ko ditu­gu geroa­go, eta ingu­ru hur­bi­la­go hone­tan Tony Andreani‑k bere egi­tas­moa -“Sozia­lis­mo elkar­tzai­lea Europan”-azalduko digu.

Gure hel­bu­rua zehatza da: etor­ki­zun hur­bil batean errea­li­ta­te bihur­tze­ko bal­din­tza ego­kiak sor­tu bitar­tean, “uto­piak” hemen eta orain pre­sen­te jarraitzea.

EGITARAUA

MARTXOAK 14, 15, 16

“El pro­ce­so de Chi­na hacia el socialismo”

Cheng Enfu. Txi­na­ko Herri Erre­pu­bli­ka­ko Gizar­te Zien­tzien Aka­de­mian, mar­xis­moa­ren iker­ke­ta teo­ri­koa­ren zuzendaria.

14: Min­te­gia Donos­tian, Filo­so­fia eta Hez­kun­tza Zien­tzien Fakul­ta­tea, Are­to Nagu­sia. 16:00 – 20:00

15: Hitzal­dia Bil­bon, Biz­kaia Are­toa (Avda. Aban­doi­ba­rra, 3), Mitxe­le­na Gela. 17:30 – 20:00

16: Ezta­bai­da min­te­gia Bil­bon, Biz­kaia Are­toa (Avda. Aban­doi­ba­rra, 3), Baro­ja Gela. 11:00 – 14:00

APIRILAK 5, 6, 7

“El pro­yec­to de Socia­lis­mo Aso­cia­ti­vo en Europa”

Tony Andrea­ni. Paris 8 Uni­ber­tsi­ta­te­ko Zien­tzia Poli­ti­ko ira­kas­le eme­ri­tua. “Le socia­lis­me est (a)venir” libu­rua­ren egilea.

MAIATZAK 11, 12, 13

“El pro­ce­so comu­ni­ta­ris­ta en Venezuela”

Darío Azze­lli­ni. Zien­tzia Poli­ti­koe­tan Dok­to­re eta “Comu­na en cons­truc­ción y Vene­zue­la des­de aba­jo” fil­ma­ren zuzendaria.

Auke­ra aske­ko kre­di­tu 1 edo 2 EHU­ko ikasleentzat

Hitzal­diak: doa­ko izenematea

Min­te­giak*: 15€ min­te­gi bakoitze­ko /​30€ jar­du­nal­diak (hiru min­te­gie­tan par­te har­tu­ko duten ikasleentzat)

*Min­te­gie­ta­ko partehartzaileei

mate­ria­len kar­pe­ta eman­go zaie

Infor­ma­zio gehia­go eta ize­ne­ma­tea: ikas­ta­roen blo­gean edo ipes.​bilbao@​euskalnet.​netEsta direc­ción elec­tró­ni­ca esta pro­te­gi­da con­tra spam bots. Nece­si­ta acti­var JavaS­cript para visualizarla 

Ize­na ema­te­ko epea: 2011ko martxoa­ren 10a

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *