Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta ‑Lli​ber​tat​.cat

divendres_25

Lli​ber​tat​.cat un ofe­reix un recull dels fets més lle­gits i des­ta­ca­bles al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els últims set dies.

Aques­ta set­ma­na les notí­cies més segui­des han estat la fue­ta­da a la monar­quia espan­yo­la, apro­fi­tant la acció de la ONG FUET, la pro­pos­ta de la CUP de Bada­lo­na de les con­di­cions per fer una llis­ta uni­tà­ria i el clam popu­lar que con­ti­nua arreu de tota la nació per tal de que es pugui veu­re TV3 al País Valencià.

En pri­mer lloc, des­prés de l’è­xit de l’ac­ció del FUET, diver­ses orga­nitza­cions inde­pen­den­tis­tes d’O­lot es van unir per con­vo­car una «fue­ta­da» popu­lar con­tra l’a­no­me­nat Prín­ci­pe de Astu­rias y de Gero­na. No obs­tant, aques­ta acció ve dona­da per la ron­da de visi­tes que el prín­cep espan­yol ha deci­dit fer per la Garrotxa i el Baix Empor­dà. Així doncs, a les set del ves­pre del pas­sat diven­dres Mau­lets, la Gre­da, Alter­na­ti­va per la Garrotxa, la JERC i ERC van con­vo­car una con­cen­tra­ció de rebuig a la monar­quia a la Plaça Rec­tor Ferrer i una «fue­ta­da» que va con­sis­tir en un bere­nar popu­lar de coca amb fuet.

volem-tv3

A part de les fue­ta­des garrotxi­nes de les últi­mes set­ma­nes la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar de Bada­lo­na (CUP) ha fet públi­ca la seva pro­po­sat per una can­di­da­tu­ra d’es­que­rres i uni­tà­ria e cara a les pro­pe­res elec­cions. Segons Fran­cesc Duran, el can­di­dat de la CUP, «la volun­tat de la CUP és i ha estat sem­pre la d’u­nir les for­ces d’es­que­rra de la ciu­tat» i per això han fet aques­ta pro­pos­ta. No obs­tant, la can­di­da­tu­ra uni­tà­ria pro­po­sa­da per la for­ma­ció inde­pen­den­tis­ta hau­ria d’es­tar con­fec­cio­na­da per la base i fixar com a grans objec­tius la cons­truc­ció nacio­nal i la cohe­sió social a Badalona.

Com no podia ser d’al­tre mane­ra, les con­cen­tra­cions i mobi­litza­cions en pro­tes­ta pel ces­sa­ment d’e­mis­sions de TV3 al País Valen­cià de la set­ma­na tam­bé han estat una notí­cia segui­da. Entre aques­tes mobi­litza­cions cal des­ta­car la de la Uni­ver­si­tat Jau­me I amb el suport de sin­di­cats i Rec­to­rat, les cinc mil per­so­nes que es van aple­gar a la plaça de la Mare de Déu de Valèn­cia, les cinc-cen­tes que ho van fer davant l’A­jun­ta­ment d’Al­coi. A més a Bar­ce­lo­na s’han aple­gat un cen­te­nar de per­so­nes en una mobi­litza­ció orga­nitza­da per l’Es­pai País Valen­cià, així com a Reus que s’han con­cen­trat davant de l’A­jun­ta­ment. Men­tres­tant, els infor­ma­tius de TV3 només par­la de cen­te­nars de mani­fes­tants. A part d’a­ques­tes mobi­litza­cions, el dilluns pas­sat el cen­tre de Valèn­cia va viu­re una con­cen­tra­ció mul­ti­tu­di­nà­ria, més de cinc mil per­so­nes con­cen­tra­des a la plaça de la Mare de Déu, con­vo­cats per la pla­ta­for­ma Sen­se Sen­yal a tra­vés de les xar­xes socials com Facebook.

Per aca­bar, a part d’a­ques­tes notí­cies n’hi ha hagut d’al­tres remar­ca­bles. Entre aques­tes des­ta­quen el suport de Reagru­pa­ment a la CUP de Giro­na, la revol­ta de Líbia, les 500 tones de resi­du que acu­mu­len les pobla­cions de l’Alt Urgell per no pagar el cànon de l’a­bo­ca­dor, la seu de l’A­cam­pa­llen­gua 2011 a Cam­pos, l’a­pos­ta de la CUP per noves eines de comu­ni­ca­ció per tal d’o­brir l’A­jun­ta­ment al carrer, la tan­ca­da de dele­gats sin­di­cals al Depar­ta­ment d’E­du­ca­ció i el rebuig al tan­ca­ment de TV3 al País Valencià.

logotip_llibertat.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *