Resur­ge la Agèn­cia d’Informació

La Agen­cia la cons­trui­mos entre todas. Vuel­ve a estar habi­li­ta­do el núme­ro de telé­fono 671.448.054 y el correo elec­tró­ni­co (agencia@29‑s.net) para enviar e infor­mar sobre todo lo que se con­si­de­re intere­san­te en rela­ción a la huel­ga con­vo­ca­da para el día 27 de este mes y los actos y accio­nes pre­vias a esta.

[Cata­là]

Qui vam ser el 29s? Mit­jans units pel 29‑S

L’Agència Infor­ma­ti­va 29‑S va néi­xer per expli­car la vaga gene­ral del 29 de setem­bre a par­tir dels matei­xos tre­ba­lla­dors i tre­ba­lla­do­res que la pro­ta­go­nitzem i que vam sor­tir al carrer per atu­rar les reta­lla­des socials.

Mit­jans de comu­ni­ca­ció alter­na­tius dels Paï­sos Cata­lans ens unim per crear aquest pol d’informació dels sec­tors anti­ca­pi­ta­lis­tes i de com­bat. I creem un agèn­cia de notí­cies que va tenir l’objectiu de visi­bi­litzar totes les accions que van suc­ceir al llarg de la jor­na­da de vaga.

La fei­na d’aquesta agèn­cia va ser reco­llir la infor­ma­ció que es va gene­rar als piquets a les empre­ses, a les dife­rents accions des­cen­tra­litza­des i a les mobi­litza­cions que es van orga­nitzar con­tra la refor­ma labo­ral i el reial decret 3/​2010.

És per això que vam crear el por­tal www.29‑s.net. A més, vam obrir una direc­ció de correu (agencia@29‑s.net) i habi­li­tat un núme­ro de telè­fon (671.448.054) per tal que ens pogués infor­mar amb tex­tos, foto­gra­fies i vídeos de tot el que va suc­ceir durant les 24 hores de la vaga.

Els mit­jans que par­ti­ci­pem a l’Agència vam ser: Kao­sen­la­red, L’Accent, Libre­red, Ràdio Bron­ka, Radio Pica, Con­tra­ban­da FM, Revis­ta Cata­lun­ya, Sants Ona Lliu­re, el Set­ma­na­ri la Direc­ta, Lli​ber​tat​.cat, Indy­me­dia Bar­ce­lo­na, La Hai­ne, Oku­pem les Ones, Ràdio Tra­ma de Saba­dell, el set­ma­na­ri Dia­go­nal, Ràdio RSK i Grà­cia Viva.

Vam fer el segui­ment con­junt de la jor­na­da des de la seu de Con­tra­ban­da FM (plaça Reial – Bar­ce­lo­na). A més de difon­dre a tra­vés de la web con­jun­ta tot el que va suc­ceir al llarg del dia 29, les qua­tre ràdios lliu­res de la ciu­tat van eme­tre en direc­te per les ones totes les notí­cies que vam anar recollint.

Valo­ra­ció de la cober­tu­ra del 29 de setembre:

Els mit­jans de comu­ni­ca­ció que vam com­po­sar l’Agència Infor­ma­ti­va 29‑s volem com­par­tir amb totes i tots vosal­tres la nos­tra valo­ra­ció de la cober­tu­ra con­jun­ta que vam realitzar de la vaga general.

Durant les 24 hores que va durar la cober­tu­ra de l’Agència Infor­ma­ti­va 29‑s:

- Una cin­quan­te­na de per­so­nes de 20 mit­jans alter­na­tius, inde­pen­dents i con­tra­in­for­ma­tius van par­ti­ci­par ‑hi

- Cen­te­nars de per­so­nes van tru­car o escriu­re a l’agència per donar infor­ma­ció des del terreny sobre les accions dels piquets sin­di­cals, veï­nals o dels comi­tés de vaga.

- La cober­tu­ra minut a minut des de les 00.00h del dia 29 va pro­duïr 420 tele­tips informatius.

- 43.000 ordi­na­dors es van con­nec­tar a la web de l’Agència.

- Es van realitzar 260 strea­mings d’àudio.

- Va haver-hi una mit­ja­na de 180 – 200 per­so­nes escol­tant la retrans­mis­sió con­tí­nua de ràdio per internet.

- Es van rebre 1.500 correus elec­trò­nics amb infor­ma­ció per la cobertura.

- 4 ràdios lliu­res de la ciu­tat van estar eme­tent simul­tà­nia­ment la pro­gra­ma­ció de ràdio que l’Agència va des­en­vo­lu­par des de les instal.lacions de Ràdio Contrabanda.

- 20 vídeos publicats.

- Més de 250 foto­gra­fies publicades.

Con­si­de­rem que ha estat una expe­rièn­cia molt posi­ti­va que cons­ti­tueix un exem­ple de segui­ment en pro­fun­di­tat de la jor­na­da de vaga, donant veu a les tre­ba­lla­do­res i tre­ba­lla­dors que la van pro­ta­go­nitzar i a aquells sec­tors de la socie­tat que tenien més obs­ta­cles per exer­cir el seu dret a vaga (tre­ba­lla­dors i tre­ba­lla­dors en pre­ca­ri, del sec­tor domès­tic, immi­grants, estu­diants, per­so­nes a l’atur, per­so­nes amb diver­si­tat fun­cio­nal, tre­ba­lla­do­res sexuals, etc).

Volem agrair la seva par­ti­ci­pa­ció a totes les per­so­nes que arreu dels Paï­sos Cata­lans van col.laborar amb l’Agència i van con­tri­buir a cons­truir una expe­rièn­cia de comu­ni­ca­ció horitzon­tal i popu­lar, des de la prò­pia gent. Tam­bé volem des­ta­car el bon inter­can­vi d’informació que vam tenir amb els mit­jans alter­na­tius, inde­pen­dents i con­tra­in­for­ma­tius d’arreu de l’Estat espanyol.

En aquest sen­tit, creiem que l’Agència 29‑s va fer una cober­tu­ra infor­ma­ti­va de la jor­na­da de vaga gene­ral més exten­sa i exhaus­ti­va que la majo­ria de mit­jans con­ven­cio­nals, i des­ta­quem el fet que perio­dis­tes d’aquests matei­xos mit­jans que van enviar infor­ma­ció a l’Agència sen­se que les direc­cions dels seus mit­jans ho sapi­gues­sin, fet que demos­tra un cop més les con­tra­dic­cions inter­nes a les redac­cions dels mit­jans de comu­ni­ca­ció con­ven­cio­nals públics i privats.

Tots els mit­jans par­ti­ci­pants a l’Agència 29‑s expres­sem la nos­tra pro­fun­da satis­fac­ció per aquest tre­ball en col.lectiu, la nos­tra dis­po­si­ció a seguir tre­ba­llant de for­ma inter­re­la­cio­na­da i a sumar esfo­rços per tre­ba­llar con­jun­ta­ment cada cop que sigui necessari.

Kao­sen­la­red, L’Accent, Libre­red, Ràdio Bron­ka, Radio Pica, Con­tra­ban­da FM, Revis­ta Cata­lun­ya, Sants ona Lliu­re, el Set­ma­na­ri la Direc­ta, Lli​ber​tat​.cat, Indy­me­dia Bar­ce­lo­na, Oku­pem­le­so­nes, La Hai­ne i Periò­dic Diagonal.


[Cas­te­llano]

¿Quié­nes fui­mos el 29S? Medios uni­dos por el 29‑S

La Agen­cia Infor­ma­ti­va 29‑S nació para expli­car la huel­ga gene­ral del 29 de sep­tiem­bre a par­tir de los mis­mos tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras que la pro­ta­go­ni­za­mos y que sali­mos a la calle para parar los recor­tes sociales.

Medios de comu­ni­ca­ción alter­na­ti­vos de los Paï­sos Cata­lans nos uni­mos para crear este polo de infor­ma­ción de los sec­to­res anti­ca­pi­ta­lis­tas y de com­ba­te. Y crea­mos un agen­cia de noti­cias que tuvo el obje­ti­vo de visi­bi­li­zar todas las accio­nes que suce­die­ron a lo lar­go de la jor­na­da de huelga.

El tra­ba­jo de esta agen­cia fue reco­ger la infor­ma­ción que se gene­ró en los pique­tes en las empre­sas, en las dife­ren­tes accio­nes des­cen­tra­li­za­das y las movi­li­za­cio­nes que se orga­ni­za­ron con­tra la refor­ma labo­ral y el Real Decre­to 3/​2010.

Es por ello que crea­mos el por­tal www.29‑s.net. Ade­más, abri­mos una direc­ción de correo (agencia@29‑s.net) y habi­li­ta­do un núme­ro de telé­fono para que se nos pudie­se infor­mar con tex­tos, foto­gra­fías y vídeos de todo lo que suce­dió duran­te las 24 horas de la huelga.

Los medios que par­ti­ci­pa­mos en la Agen­cia fui­mos: Kao­sen­la­red, L’Ac­cent, Libre­red, Radio Bron­ka, Radio Pica, Con­tra­ban­da FM, Revis­ta Cata­lun­ya, Sants Ona Lliu­re, el Sema­na­rio La Direc­ta, Lli​ber​tat​.cat, Indy­me­dia Bar­ce­lo­na, La Hai­ne, Oku­pem les Ones, Radio Tra­ma de Saba­dell, el sema­na­rio Dia­go­nal, Radio RSK y Gra­cia Viva.

Hici­mos el segui­mien­to con­jun­to de la jor­na­da des­de la sede de Con­tra­ban­da FM (pla­za Real – Bar­ce­lo­na). Ade­más de difun­dir a tra­vés de la web con­jun­ta todo lo que suce­dió a lo lar­go del día 29, las cua­tro radios libres de la ciu­dad emi­tie­ron en direc­to por las ondas todas las noti­cias que fui­mos recogiendo.

Valo­ra­ción de la cober­tu­ra del 29 de septiembre:

Los medios de comu­ni­ca­ción que com­pu­si­mos la Agen­cia Infor­ma­ti­va 29‑s que­re­mos com­par­tir con todas y todos voso­tros nues­tra valo­ra­ción de la cober­tu­ra con­jun­ta que rea­li­za­mos de la huel­ga general.

Duran­te las 24 horas que duró la cober­tu­ra de la Agen­cia Infor­ma­ti­va 29‑s:

- Una cin­cuen­te­na de per­so­nas de 20 medios alter­na­ti­vos, inde­pen­dien­tes y con­tra­in­for­ma­ti­vos participaron.

- Cien­tos de per­so­nas lla­ma­ron o escri­bie­ron a la agen­cia para dar infor­ma­ción des­de el terreno sobre las accio­nes de los pique­tes sin­di­ca­les, veci­na­les o de los comi­tés de huelga.

- La cober­tu­ra minu­to a minu­to des­de las 00.00h del día 29 pro­du­jo 420 tele­ti­pos informativos.

- 43.000 orde­na­do­res se conec­ta­ron a la web de la Agencia.

- Se rea­li­za­ron 260 strea­mings de audio.

- Hubo una media de 180 – 200 per­so­nas escu­chan­do la retrans­mi­sión con­ti­nua de radio por internet.

- Se reci­bie­ron 1.500 correos elec­tró­ni­cos con infor­ma­ción para la cobertura.

- 4 radios libres de la ciu­dad estu­vie­ron emi­tien­do simul­tá­nea­men­te la pro­gra­ma­ción de radio que la Agen­cia desa­rro­lló des­de las ins­ta­la­cio­nes de Radio Contrabanda.

- 20 vídeos publicados.

- Más de 250 foto­gra­fías publicadas.

Con­si­de­ra­mos que ha sido una expe­rien­cia muy posi­ti­va que cons­ti­tu­ye un ejem­plo de segui­mien­to en pro­fun­di­dad de la jor­na­da de huel­ga, dan­do voz a las tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res que la pro­ta­go­ni­za­ron y a aque­llos sec­to­res de la socie­dad que tenían más obs­tácu­los para ejer­cer su dere­cho a huel­ga (tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­res en pre­ca­rio, del sec­tor domés­ti­co, inmi­gran­tes, estu­dian­tes, per­so­nas en paro, per­so­nas con diver­si­dad fun­cio­nal, tra­ba­ja­do­ras sexua­les, etc).

Que­re­mos agra­de­cer su par­ti­ci­pa­ción a todas las per­so­nas de los Paí­ses Cata­la­nes que cola­bo­ra­ron con la Agen­cia y con­tri­bu­ye­ron a cons­truir una expe­rien­cia de comu­ni­ca­ción hori­zon­tal y popu­lar, des­de la pro­pia gen­te. Tam­bién que­re­mos des­ta­car el buen inter­cam­bio de infor­ma­ción que tuvi­mos con los medios alter­na­ti­vos, inde­pen­dien­tes y con­tra­in­for­ma­ti­vos de todo el Esta­do español.

En este sen­ti­do, cree­mos que la Agen­cia 29‑s hizo una cober­tu­ra infor­ma­ti­va de la jor­na­da de huel­ga gene­ral más exten­sa y exhaus­ti­va que la mayo­ría de medios con­ven­cio­na­les, y des­ta­ca­mos el hecho de que perio­dis­tas de esos mis­mos medios que envia­ron infor­ma­ción al Agen­cia sin que las direc­cio­nes de sus medios lo supie­ran, lo que demues­tra una vez más las con­tra­dic­cio­nes inter­nas en las redac­cio­nes de los medios de comu­ni­ca­ción con­ven­cio­na­les públi­cos y privados.

Todos los medios par­ti­ci­pan­tes en La Agen­cia 29‑s expre­sa­mos nues­tra pro­fun­da satis­fac­ción por este tra­ba­jo en colec­ti­vo, nues­tra dis­po­si­ción a seguir tra­ba­jan­do de for­ma inter­re­la­cio­na­da y sumar esfuer­zos para tra­ba­jar con­jun­ta­men­te cada vez que sea necesario.

Kao­sen­la­red, L’Ac­cent, Libre­red, Radio Bron­ka, Radio Pica, Con­tra­ban­da FM, Revis­ta Cata­lun­ya, Sants ona Lliu­re, el Sema­na­rio La Direc­ta, Lli​ber​tat​.cat, Indy­me­dia Bar­ce­lo­na, Oku­pem les ones, La Hai­ne y Perió­di­co Diagonal.


Visi­ta de nue­vo: http://29‑s.net

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *