Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta- LLi​ber​tat​.Cat

Lli​ber​tat​.cat us ofe­reix un recull dels fets més lle­gits i des­ta­ca­bles al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els últims set dies.

Aques­ta set­ma­na, amb motiu de les elec­cions al Par­la­ment de Cata­lun­ya el pas­sat diu­men­ge 28 de novem­bre, han aga­fat mol­ta impor­tàn­cia les anà­li­sis que han anat fent els dife­rents agents, tan de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta, com pro­pers a aquesta.

La valo­ra­ció més segui­da de la set­ma­na ha estat la de Mau­lets, el jovent inde­pen­den­tis­ta revo­lu­cio­na­ri, que ha valo­rat nega­ti­va­ment la vic­tò­ria de CiU, afir­mant que ens por­ta­ran «neo­li­be­ra­lis­me, mis­sa dià­ria, nego­cis i comis­sions, fes­tes d’alt stan­ding, far­lo­pa i viat­ges en AVE cap a Madrid per fer reve­rèn­cies al Pre­si­dent del Govern a can­vi d’un plat de llen­ties». A més, han remar­cat l’al­ta abs­ten­ció, l’ab­sèn­cia del vot immi­grat, el càs­tig del tri­par­tit ‑por­tant la vic­tò­ria dels convergents‑, i advo­cat per la capa­ci­tat de la socie­tat «per gene­rar con­tra­po­der» i tre­ba­llar diàriament.

Tam­bé ha estat seguit l’es­crip­tor Julià de Jòdar. Aquest remar­ca que ara come­nça la veri­ta­ble bata­lla, a qua­tre anys vis­ta, fora del par­la­ment, amb les muni­ci­pals amb les CUP i el refe­rèn­dum Bar­ce­lo­na deci­deix. Tot això, jun­ta­ment amb la pre­sèn­cia par­la­men­tà­ria, pot fer que a les següents elec­cions par­la­men­tà­ries del 2014 crei­xi la pre­sèn­cia de l’in­de­pen­den­tis­me al Par­la­ment, fent-lo total­ment deter­mi­nant. En el seu arti­cle Julià tam­bé con­tra­diu les decla­ra­cions de Puig­cer­cós, que va dir que l’in­de­pen­den­tis­me havia per­dut escons. Per fer-ho l’es­crip­tor remar­ca que només han estat uns escons cedits d’ERC a CiU, però que si els con­ver­gents no els admi­nis­tren pen­sant en la sobi­ra­nia i inde­pen­dèn­cia, els per­dran. Per últim, ha remar­cat la impor­tàn­cia del 10J per als 4 dipu­tats de Soli­da­ri­tat, asse­gu­rant però que si Lapor­ta i Carre­te­ro hagues­sin anat junts, el vot inde­pen­den­tis­ta s’hau­ria duplicat.

El PSAN ha estat el ter­cer més seguit de la set­ma­na. Aquests s’han feli­ci­tat pels qua­tre dipu­tats acon­se­guits per SI. Tam­bé remar­quen que és la pri­me­ra vega­da que s’han expres­sats vots inde­pen­den­tis­tes no auto­no­mis­tes en unes elec­cions regio­nals. Mal­grat tot això, el PSAN no fa men­ció a la inten­ció d’u­na part de SI de con­có­rrer a les elec­cions muni­ci­pals, cosa que podria posar en perill els vots de la CUP, l’ú­ni­ca opció actual que es pre­sen­ta com a inde­pen­den­tis­ta a aques­tes elec­cions. L’MDT i la CAJEI tam­bé han fet públi­ques les seves opi­nions. Els pri­mers creuen que els resul­tats han posat de mani­fest que és la CUP qui ha de defen­sar «sen­se embuts» els inter­es­sos dels tre­ba­lla­dors, fet que pas­sa per ocu­par «l’es­pai cada cop més orfe de l’es­que­rra socio­lò­gi­ca» i «vin­cu­lar la llui­ta per la inde­pen­dèn­cia amb les llui­tes pels drets socials», afir­men. De la seva ban­da, els segons opten «per fer polí­ti­ca des de la base, des del barri, poble, vila o ciu­tat per crear una alter­na­ti­va real i creï­ble als actuals par­tits polí­tics», ja que «davant del clien­te­lis­me, la sub­mis­sió o el pac­tis­me nosal­tres seguim apos­tant per una polí­ti­ca sin­ce­ra, par­ti­ci­pa­ti­va i com­pro­me­sa amb uns Paï­sos Cata­lans Inde­pen­dents i Socialistes».

A part de les elec­cions, una altra notí­cia segui­da al por­tal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta ha estat l’a­pos­ta­sia col·lectiva. Aques­ta cam­pan­ya neix amb l’ob­jec­tiu de bur­lar els obs­ta­cles que l’Es­glé­sia Catò­li­ca posa a la gent que vol des­lli­gar-se’n. És per això que s’ha anat posant en mar­xa diver­ses cam­pan­yes d’a­pos­ta­sia col·lectiva, ja que aques­ta davant les sol·licituds mas­si­ves i coor­di­na­des pre­fe­reix accep­tar-les per, així, evi­tar sorollades.

Tot i que aques­tes han estat les notí­cies més segui­des de la set­ma­na, cal remar­car que n’hi ha hagut d’al­tres que tam­bé han estat impor­tants. Entre aques­tes podem des­ta­car la pre­sen­ta­ció de la CUP de Tarra­go­na per les pro­pe­res elec­cions muni­ci­pals, com els habi­tants dels Vallès Orien­tal estan pen­dents de les deci­sions que pren­gui el nou govern sobre el Quart Cin­tu­ró, la reti­ra­da de sub­ven­cions a més de 400 ajun­ta­ments per part de la Gene­ra­li­tat, la cri­da a la soli­da­ri­tat que Ràdio Arrels fa per tal de sal­var la seva deli­ca­da situa­ció eco­nò­mi­ca, el punt i final als 426 € per als atu­rats de llar­ga dura­ció, l’ho­me­nat­ge d’O­vi­di Montllor en el 2n Fes­ti­val de la Cançó al Campt de Túria, la con­ti­nua­da croa­da con­tra la llen­gua que està por­tant a ter­me el PP a les Illes, la Crò­ni­ca set­ma­nal d’Eus­kal Herria, l’ab­so­lu­ció dels estu­diants que van ocu­par l’e­di­fi­ci his­tò­ric de la UB i el nou núme­ro d’Har­mo­nies de lluita.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *