[Fotos y Video] 12 de Octu­bre, tod@s a Iruñea

URRIAK 12, inde­pen­den­tzia­ren alde­ko martxa ber­dea Iruñean

1810ean Espai­niar Inpe­rioa­ren men­pe­ko Ame­ri­ke­ta­ko herri askok inde­pen­den­tzia­ren bidea­ri ekin zio­ten. Pro­ze­su luze, gogor eta kora­pi­latsua izan zen. Espai­niar Inpe­rioak inda­rrez eran­tzun zuen, herri horiek beren men­pe gor­detze­ko. Alpe­rrik, ordea, inde­pen­den­tzia nagu­si­tu baitzen.

Aur­ten, Ame­ri­ke­ta­ko herri horie­tan, inde­pen­den­tzia­ren ingu­ru­ko urteu­rre­nak ospatzen ari dira. Ez zuten urte har­tan inde­pen­den­tzia erdietsi, bai­na orohar, data hori pro­ze­sua­ren abia­pun­tu gisa har­tzen da, eta horre­ga­tik, nahiz eta sor­tu zen esta­tu bakoitzak bere jaia ospa­tu, hau da erre­fe­ren­tzia komuna.

Herri asko­tan ger­tatzen ari dira ospa­ki­zun erral­doiak, ezta­bai­da asko­ren bidez oroitza­pe­na piz­tu delarik.

Eus­kal Inde­pen­den­tis­tok bat egin nahi dugu ospa­ki­zun horie­kin. Alde bate­tik, gurea egi­ten bai­tu­gu aske izan nahi duten herri guzien ilu­sioa. Guk ere ospa­tu nahi dugu Ame­ri­ke­ta­ko herri horien inde­pen­den­tzia oihua.

Bai­na, batez ere, ospa­ki­zu­nean par­te har­tu nahi dugu guk ere inde­pen­den­tzia lor­tu nahi dugu­la­ko. Gaur egun ez dago espai­niar inpe­rio­rik, bai­na jada­nik inpe­rio ez den espai­niar esta­tuak herrien esku­bi­deak ukatzen eta zan­patzen jarraitzen du. Eus­kal Herria­ren nor­ta­su­na ukatzen du, fran­tziar esta­tuak beza­la. Eta bi esta­tu hauek ukatzen digu­te era­ba­ki askeak har­tze­ko auke­ra. Bi esta­tu hauek inda­rrez ukatzen digu­te inde­pen­dien­te iza­te­ko eskubidea.

Bat egi­ten dugu, beraz, inde­pen­den­tzia­ren jai hone­kin. Inde­pen­den­tzia esku­ra­tu dituz­ten herriak agur­tu eta zorion­du nahi ditu­gu, herri hauek gure gogoan ditu­gu eta iza­nen ditugularik.

Jakin bada­ki­gu 1810an abia­tu­ta­ko pro­ze­suan argiak ez ezik ilu­nak ager­tu zire­la. Gutxi batzuek zuzen­du­ta­ko pro­ze­suak izan ziren, kasu batzue­tan. Ame­ri­ke­ta­ko indi­ge­nak, bel­tzak eta bes­te tal­de batzuk baz­ter­tu edo sun­tsi­tuak izan ziren. Muga arti­fi­zial eta injus­tuak eza­rri ziren, bestalde.

Gaur egun­go maputxe indi­ge­nen egoe­ra, esa­te­ra­ko, pro­ze­su horren ilu­nen aztar­na ikus­ga­rria dugu.

Ilun hauek, dena den, ez dute inde­pen­den­tzia pro­ze­sua­ren garran­tzia estal­tzen. Esta­tua osatze­ko auke­ra izan duten herriak ez dira inoiz damu­tu. Urrats onu­ra­ga­rria da inpe­rio baten atza­pa­rre­ta­tik askatzea eta hori­xe ospa­tu nahi dugu guk aurten.

Eus­kal­du­nok badu­gu zer ika­si inde­pen­den­tzia lor­tze­ko pro­ze­su guzie­ta­tik. Horre­ga­tik, adi­bi­dez, jakin bada­ki­gu fun­tsez­koa dela herri­ta­rren ara­be­ra­ko inde­pen­den­tzia pro­ze­sua iza­tea, demo­kra­ti­koa, ez gutxi batzuek zuzen­dua. Hala­ber, nor­ta­sun sen­ti­me­nen aniz­ta­su­na erres­pe­tatzen dituen pro­ze­sua behar du izan. Inor ere zapal­tzen ez duen inde­pen­den­tzia, hots.

Gure inde­pen­den­tzia, beraz, Eus­kal­du­nok behar eta nahi duguna.

Martxa­ren zehaztapenak

Hau guz­tia­ga­tik beraz, inde­pen­den­tis­ta guz­tiei Urria­ren 12an “Guk ere Inde­pen­den­tzia” lelo­pean egin­go den martxa ber­dean par­te har­tze­ko deia luzatzen diegu.

Urria­ren 12an, inpo­sa­tu­ri­ko jai egu­nean, eus­kal­du­nok ez dugu arra­za­ren egu­na, guar­dia zibi­la­ren egu­na, edo eta “Espa­ña una y gran­de” egu­na ospa­tu­ko. Gutxia­go Inpe­rio espai­ño­la­ren egu­na. Urria­ren 12an, inde­pen­den­tzia lor­tze­ko nahiak bul­tzatzen gai­tu kale­ra, Ame­ri­ke­ta­ko herri haiek beza­la­xe guk ere inde­pen­den­tzia nahi dugu­la eta lor­tu­ko dugu­la ozen alda­rri­katze­ra. Iru­ñea­ko kalee­tan batu­ko gara, jai alai eta kolo­retsu baten erdian Herrien inde­pen­den­tzia ospatze­ko, eta “Guk ere Inde­pen­den­tzia “ nahi dugu­la ozen adie­raz­te­ko. Gure­kin bate­ra, bere­zi­ki Inde­pen­den­tzia lor­tu zuten herrial­de horie­ta­tik Eus­kal Herri­ra bizitze­ra eto­rri diren lagu­nak ani­ma­tu nahi ditu­gu martxa ber­dean par­te har­tze­ra, urteu­rre­na ospatze­ko eta mun­du guz­ti­ko Herrien aska­ta­su­na aldarrikatzeko.

Egun hone­tan ome­nal­di bere­zia eskai­ni nahi dio­gu his­to­ria­ko inde­pen­den­tis­ta hen­die­ne­ta­ko bati: Simon Boli­ba­rri. Eus­kal jato­rri­ko askatzai­le hau kla­bea izan bait zen orain dela 200 urte Ame­ri­ke­tan martxan jarri ziren inde­pen­den­tzia prozesuetan.

Beraz, arratsal­de­ko 5etan irten­go da martxa ber­dea Golem zine­me­ta­tik. Inde­pen­den­tis­ta guz­tiok elka­rre­kin GUK ERE INDEPENDENTZIA alda­rri­ka­tu­ko dugu, guz­tion artean inde­pen­den­tzia­ren alde­ko ola­tu ber­dea altxatzen jarraitzeko.

Soi­nean zer­bait ber­dea janz­te­ko gon­bi­tea luzatzen dugu. Itxa­ro­pe­na­ren orle­giz bete­ko ditu­gu bihar­ko eus­kal erre­pu­bli­ka­ren hiri­bu­ru­ko kaleak!

Donos­tia, 2010eko irai­la­ren 24a


12 de OCTUBRE mar­cha ver­de por la inde­pen­den­cia en Iruñea

En 1810, muchos de los pue­blos ame­ri­ca­nos domi­na­dos por el Impe­rio Espa­ñol empren­die­ron el camino de la inde­pen­den­cia. Fue un pro­ce­so lar­go, duro y enma­ra­ña­do. El Impe­rio Espa­ñol res­pon­dió con la fuer­za para rete­ner aque­llo pue­blos bajo su domi­nio. Pero fue en vano y se impu­so la independencia.

A lo lar­go de este año, se están cele­bran­do en esos pue­blos de Amé­ri­ca los ani­ver­sa­rios en torno a la inde­pen­den­cia. No la logra­ron pre­ci­sa­men­te en aque­lla fecha, pero, en gene­ral, se con­si­de­ra 1810 como pun­to de par­ti­da de aquel pro­ce­so y por ello, pese a que cada uno de los nue­vos esta­dos cele­bra su pro­pia fies­ta, esta es una refe­ren­cia común.

Así, se están pro­du­cien­do gran­des con­me­mo­ra­cio­nes y el recuer­do de lo ocu­rri­do se ha avi­va­do gra­cias a los nume­ro­sos deba­tes que se han abierto.

Los y las inde­pen­den­tis­tas de Eus­kal Herria que­re­mos sumar­nos a esas cele­bra­cio­nes. Por un lado, por­que hace­mos nues­tra la ilu­sión de todos los pue­blos que quie­ren ser libres. Noso­tras y noso­tros tam­bién que­re­mos cele­brar el gri­to de inde­pen­den­cia de esos pueblos.

Pero, sobre todo, que­re­mos tomar par­te en esta cele­bra­ción por­que noso­tros tam­bién que­re­mos logar la inde­pen­den­cia. Actual­men­te no exis­te el Impe­rio Espa­ñol, pero ese Esta­do que ya no es Impe­rio sigue negan­do y aplas­tan­do los dere­chos de los pue­blos. Nie­ga la iden­ti­dad de Eus­kal Herria, igual que hace el Esta­do Fran­cés. Y estos dos esta­dos nos nie­gan la posi­bi­li­dad de tomar deci­sio­nes libres. Estos dos esta­dos nie­gan por la fuer­za nues­tro dere­cho a ser independientes.

Nos suma­mos, por ello, a esta fies­ta de la inde­pen­den­cia. Que­re­mos salu­dar y feli­ci­tar a todos los pue­blos que han logra­do la inde­pen­den­cia, pue­blos que están y siem­pre tene­mos y ten­dre­mos presentes.

Somos cons­cien­tes de que el pro­ce­so ini­cia­do en 1810 tie­ne, ade­más de luces, som­bras. Fue­ron pro­ce­sos diri­gi­dos por unos pocos, en algu­nos casos. Los indí­ge­nas ame­ri­ca­nos, los negros y otros gru­pos fue­ron mar­gi­na­dos e inclu­so aplas­ta­dos. Ade­más, se impu­sie­ron fron­te­ras artificiales.

La situa­ción actual de los mapu­ches, por ejem­plo, nos recuer­da la hue­lla de aque­llos pun­tos oscuros.

Pero estas som­bras, sin embar­go, no ocul­tan la impor­tan­cia del pro­ce­so de inde­pen­den­cia. Los pue­blos que han podi­do crear su esta­do no se han arre­pen­ti­do jamás. Es un gran paso libar­se de las garras de un impe­rio y eso es que que­re­mos cele­brar noso­tras y noso­tros este año.

Los vas­cos y las vas­cas tene­mos mucho que apren­der de todos los pro­ce­sos inde­pen­den­tis­tas. Por eso, sin ir más lejos, sabe­mos que es vital que el pro­ce­so res­pon­da a los intere­ses de la ciu­da­da­nía, que sea demo­crá­ti­co y no con­tro­la­do por unos pocos. Del mis­mo modo, debe ser un pro­ce­so que res­pe­te la plu­ra­li­dad de sen­ti­mien­tos iden­ti­ta­rios. Una inde­pen­den­cia que no opri­ma a nadie.

Nues­tra inde­pen­den­cia. La que los vas­cos y las vas­cas nece­si­ta­mos y queremos.

Deta­lles de la marcha

Por todo esto, lla­ma­mos a tos­das y todos los inde­pen­den­tis­tas a par­ti­ci­par en la mar­cha ver­de el día 12 de Octu­bre bajo el lema “Guk ere Independentzia”.

El 12 de Octu­bre, día que se nos impo­ne como fes­ti­vo, no vamos a cele­brar ni el día de la raza, ni el de la guar­dia civil, ni el de la ”Espa­ña una y gran­de”. Mucho menos el día del Impe­rio espa­ñol. El 12 de Octu­bre nos lla­ma a la calle el deseo de lograr la inde­pen­den­cia, el deseo de expre­sar con fuer­za que tam­bién noso­tras y noso­tros vamos a lograr la inde­pen­den­cia como los pue­blos ame­ri­ca­nos hace 200 años. Vamos a cele­brar de mane­ra ale­gre y fes­ti­va la inde­pen­den­cia de los Pue­blos y vamos a gri­tar con fuer­za “Guk ere inde­pen­den­tzia”. Ani­ma­mos, espe­cial­men­te, a todas las per­so­nas pro­ce­den­tes de esos pai­ses que viven en Eus­kal Herria a par­ti­ci­par en la mar­cha, cele­brar el ani­ver­sa­rio y rei­vin­di­car la inde­pen­den­cia de todos los Pue­blos del mundo.

Que­re­mos brin­dar­le un home­na­je espe­cial a uno de los gran­des inde­pen­den­tis­tas de la his­to­ria: a Simón Boli­var. Pues este liber­ta­dor de ori­gen vas­co fué una refe­ren­cia cla­ve en los pro­ce­sos de inde­pen­den­cia que se pusie­ron en mar­cha en Amé­ri­ca hace 200 años.

La mar­cha ver­de par­ti­rá a las 5 de la tar­de de los cines Golem. Todas y todos los inde­pen­den­tis­tas dare­mos un paso más para seguir levan­tan­do una gran ola a favor de la independencia.

Hace­mos un lla­ma­miem­to a todas las per­so­nas par­ti­ci­pan­tes a que asu­man un papel pro­ta­go­nis­ta en la cele­bra­ción acu­dien­do a la mar­cha ves­ti­das con algu­na pren­da ver­de, con ban­de­ras ver­des, … Vamos a lle­nar de ver­de espe­ran­za las calles de la capi­tal de la futu­ra repú­bli­ca vasca!

Donos­tia, 24 de sep­tiem­bre de 2010


Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *