Escarp (PSC) ame­naça Kaos en la red i altres mit­jans de comu­ni­ca­ció- LLi​ber​tat​.cat

 Assum­pta Escarp, mem­bre del PSC-PSOE, ter­ce­ra tinent d’alcalde i res­pon­sa­ble de Pre­ven­ció, Segu­re­tat i Mobi­li­tat de l’Ajuntament de Bar­ce­lo­na ha realitzat aquest matí unes decla­ra­cions a RAC1 que cal inter­pre­tar com una ame­naça envers tots els mit­jans de comu­ni­ca­ció que no seguei­xen les con­sig­nes del règim.

Escarp ha apun­tat direc­ta­ment con­tra Kaos en la red acu­sant-la de fer «apo­lo­gia de la vio­lèn­cia» per haver par­ti­ci­pat en la difu­sió d’in­for­ma­ció sobre la vaga gene­ral, tot refe­rint-se als mit­jans crí­tics en gene­ral. 

Lite­ral­ment ha expres­sat que “[Tan­car webs com aquests] és un tema que ens hau­rem de come­nçar a plan­te­jar. Sí, crec que s’han de tan­car per­què fan apo­lo­gia de la vio­lèn­cia.” Cal recor­dar que Escarp ha man­tin­gut impor­tants con­flic­tes amb els tre­ba­lla­dors muni­ci­pals i de TMB i que es va que­re­llar con­tra Vila­web i altres mit­jans per haver cobert la infor­ma­ció del Cas Vila­ró.

Amb aques­tes decla­ra­cions Escarp ha ame­naçat direc­ta­ment tots els mit­jans crí­tics amb el règim. En para­ules de la res­pon­sa­ble muni­ci­pal i mem­bre del PSC-PSOE “La san­ció ha de ser exem­plar. Ha de ser pro­por­cio­nal, s’ha d’aplicar quan s’ha d’aplicar. No cap la dis­cre­cio­na­li­tat, però s’ha de ser exemplar.”

En aquest sen­tit, Escarp ha pale­sat amb les seves decla­ra­cions la inten­ció polí­ti­ca d’a­ques­ta volun­tat de tan­car els mit­jans alter­na­tius. Refe­rint-se a Kaos en la red ha ver­ba­litzat amb un to vio­lent que la seva fei­na perio­dís­ti­ca“[…] és pura vio­lèn­cia i pura delin­qüèn­cia. Diem les coses pel seu nom i aïllem-los en aquest sentit.”

En les seves decla­ra­cions Escarp no ha entrat a valo­rar que els inci­dents pro­vo­cats per les vic­tò­ries de la Selec­ció espan­yo­la van cau­sar més alde­rulls i vio­lèn­cia que els esde­vin­guts durant la vaga des­prés de les carre­gues dels anti­ava­lots. Quan s’a­le­gra­va de l’em­pre­so­na­ment de dos mani­fes­tants de la vaga Escarp tam­poc ha recor­dat la vio­lèn­cia de l’e­xal­ta­ció espan­yo­lis­ta o la deten­ció del fill del Pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, José Mon­ti­lla, que va ser acu­sat de mal­me­tre mobi­lia­ri públic en una cele­bra­ció futbolística.

La ter­ce­ra tinent d’alcalde de Bar­ce­lo­na ha fet públic tot el seu suport a Jor­di Hereu, i ha mos­trat la seva satis­fac­ció per l’exhi­bi­ció mili­ta­ris­ta de la Fes­ta de l’Ai­re (mal­grat les quei­xes de diver­ses asso­cia­cions de veïns de diver­ses pobla­cions que denun­cien la seva perillositat).

Escarp tam­bé ha asse­gu­rat que la visi­tat del Papa Benet XVI a Bar­ce­lo­na no comp­ta­rà amb mos­tres de rebuig, en un gest de cla­ra adcrip­ció cato­li­cis­ta en què ha recla­mat que “Hem de tre­ba­llar tots junts per­què sigui la millor visi­ta [del Papa].”

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *