Milers de per­so­nes recla­men la inde­pen­dèn­cia a Barcelona

La mar­xa ha come­nçat cap a quarts de sis de la tar­da a la plaça Urqui­nao­na, ha bai­xat la Ron­da de Sant Pere i ha aca­bat en punts dife­rents, segons cada orga­nitza­dor. Com cada any, la mani­fes­ta­ció s’ha divi­dit en diver­sos blocs. Un d’ells, l’úl­tim, el d’ERC que ha aca­bat la mar­xa al monu­ment a Rafael Casa­no­va, on els seus líders han pro­nun­ciat dis­cur­sos. Just davant dels repu­bli­cans s’hi ha situat Reagru­pa­ment, la for­ma­ció enca­pça­la­da per Joan Carre­te­ro, que han algun moment han escri­das­sat els seus antics com­panys de par­tit. De fet, una de les nove­tats més visi­bles de la mani­fes­ta­ció d’a­quest 2010 ha estat la pre­sèn­cia de les noves pro­pos­tes inde­pen­den­tis­tes que es pre­sen­ten a les elec­cions del 28‑N, Reagru­pa­ment i Soli­da­ri­tat Cata­la­na per la Inde­pen­dèn­cia, el par­tit que lide­ra Joan Laporta.
L’ex­pre­si­dent del Barça ja va assis­tir a la mani­fes­ta­ció l’any pas­sat de la mà de les enti­tats, on va aca­pa­rar els flai­xos dels fotò­grafs, i aquest any ho ha fet lide­rant el par­tit que pre­sen­ta als comi­cis cata­lans. Lapor­ta, però, només ha estat a la mani­fes­ta­ció durant els pri­mers minuts, ja que pos­te­rior­ment ha mar­xat al Camp Nou, on el Barça ha jugat un par­tit de Lli­ga con­tra l’Hèr­cu­les d’A­la­cant. Soli­da­ri­tat Cata­la­na ha asse­gu­rat que Lapor­ta s’ha des­plaçat al Camp Nou per fer cam­pan­ya. Un altre par­tit polí­tic que ha assis­tit a la mar­xa ha estat EUiA, amb pre­sèn­cia dels joves de la for­ma­ció i del seu líder, Jor­di Miralles.
Un altre bloc de mani­fes­tants ha estat el for­mat per pla­ta­for­mes sobi­ra­nis­tes com Òmnium Cul­tu­ral, la Pla­ta­for­ma pel Dret de Deci­dir, Sobi­ra­nia i Pro­grés, Sobi­ra­nia i Jus­tí­cia o Deu​mil​.cat. A la seva pan­car­ta s’hi han pogut veu­re, entre d’al­tres, la pre­si­den­ta d’Òm­nium, Muriel Casals, o l’ac­tor i impul­sor de Sobi­ra­nia i Pro­grés, Joel Joan​.Com és habi­tual, la mani­fes­ta­ció ha estat enca­pça­la­da pels grups de l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta com Mau­lets, les CUP, Enda­vant, la Coor­di­na­do­ra d’As­sem­blees de Joves de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta i el Sin­di­cat d’Es­tu­diants dels Paï­sos Cata­lans. La seva mani­fes­ta­ció s’ha aca­bat al final del Pas­seig del Born, a tocar del Fos­sar de les More­res, on han fet un acte on, com ja han fet altres anys, han cre­mat una ban­de­ra espan­yo­la, una de fran­ce­sa i un retrat del rei.
Fuen­te: crònica.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *