[Eusk/​Cast] Rue­da de pren­sa de Askapena

Gaur, irai­la­ren 29an pren­tsau­rrea buru­tu da Gas­tei­zen Eus­kal Herri­ko Mugi­men­du Inter­na­zio­na­lis­ta­ren esku­tik hamar­na­ka era­gi­le­ren atxi­ki­men­dua­re­kin bate­ra atzo Poli­zia espai­no­lak buru­ta­ko ope­ra­zioa dela eta, non zaz­pi mili­tan­te inter­na­zio­na­lis­ta bahi­tuak izan ziren.

Ezer baino lehen egu­no­tan Aska­pe­nak zein atxi­lo­tuak jaso­ta­ko babe­sa esker­tzea nahi­ko genu­ke eta zaz­pi mili­tan­te­ei zein beren seni­tar­te­ko eta lagu­nei besar­ka­da bat bidali.

Era­gi­len ordez­ka­ritza zein jen­dea­ren par­tehar­tze izu­ga­rri hone­kin bate­ra esta­tu espai­nia­rra­ren tota­li­ta­ris­mo eta demo­kra­zi eza salatzea dugu hel­bu­ru. Herri mugi­men­duei zein herri oso bati egin­da­ko era­so honen aurrean plan­tea egin eta Eus­kal Herri inter­na­zio­na­lis­ta bat erai­kitze­ko pro­ze­suan eus­kal inter­na­zio­na­lis­tok tin­ko jarrai­tu­ko dugu­la adie­ra­zi nahi dugu.

Ezin dugu ahaz­tu ere kol­pe honek duen hel­bu­ru zikin bikoitza. Bate­tik herrion arte­ko elkar­ta­su­na­ren kri­mi­na­li­za­zioa. Jaki­na bait dugu kla­se domi­natzai­leek zein meka­nis­mo erre­pre­si­bo jar­tzen dituz­ten martxan inpe­ria­lis­moa­ren oina­rri zein intere­sak kolo­kan jar­tzen dituen oro­ren aurrean, hemen, Vene­zue­lan zein Pales­ti­nan. Bes­tal­de Eus­kal Herriak nazioar­te­tik jasotzen duen elkar­ta­su­na­re­kin amaitzea nahi­ko luke­te. Gure herrian ema­ten ari den aska­pen pro­ze­su honen une poli­ti­ko hone­tan oso garran­tzitsua dela­ko kan­po­tik jasotzen dugun elkar­ta­su­na eta esta­tu espai­niar zein fran­tse­sa­ren izae­ra anti­de­mo­krai­koa salatzen dute­nen ahotsak ere isi­la­ra­zi nahi dituztelako.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

A raíz de las últi­mas deten­cio­nes lle­va­das a cabo por la poli­cía nacio­nal espa­ño­la de 7 inter­na­cio­na­lis­tas vas­cos, el movi­mien­to inter­na­cio­na­lis­ta jun­to a dece­nas de orga­ni­za­cio­nes y agen­tes socia­les hemos rea­li­za­do una rue­da de pren­sa hoy, 29 de sep­tiem­bre en Gasteiz.

Antes de nada nos gus­ta­ría agra­de­cer toda la soli­da­ri­dad y el cari­ño demos­tra­dos a Aska­pe­na y a los dete­ni­dos tan­to den­tro como fue­ra de las fron­te­ras de nues­tro pue­blo. Tam­bién man­dar­les un fuer­te abra­zo a los sie­te mili­tan­tes vasc@s, a sus fami­lia­res y amig@s.

Pren­tsau­rre­ko komu­ni­ka­tua /​Comu­ni­ca­do de la Rue­da de Prensa

Rue­da de pren­sa del Movi­mien­to Inter­na­cio­na­lis­ta de Eus­kal Herria y res­to de agen­tes socia­les y orga­ni­za­cio­nes aba­jo fir­man­tes ante la ope­ra­ción poli­cial con­tra la orga­ni­za­ción inter­na­cio­na­lis­ta Askapena

Hemen bil­du gara aurre­ko egu­nean espai­niar poli­zia nazio­na­lak buru­tu­ta­ko 7 inter­na­zio­na­lis­ten atxi­lo­ke­tak salatze­ko, Wal­ter, Ruben, Gabi, Haritz, Unai, Itsa­so eta Davi­den atxi­lo­ke­tak salatzeko.

Antes de nada, tras­la­dar nues­tra soli­da­ri­dad tan­to a las y los mili­tan­tes inter­na­cio­na­lis­tas como a sus fami­lia­res y ami­gos. Así mis­mo, que­re­mos mos­trar nues­tra preo­cu­pa­ción por el tra­to que pue­dan reci­bir, y por lo tan­to exi­gi­mos la sus­pen­sión inme­dia­ta del régi­men de inco­mu­ni­ca­ción y su pues­ta en liber­tad ante el ries­go de tor­tu­ras y malos tratos.

Azpi­ma­rra­tu nahi dugu poli­zia ope­ra­zio hau elkar­ta­sun lana­ren kri­mi­na­li­za­zio kan­pai­nan koka­tu­ta dagoela:
alde bate­tik, eus­kal mugi­men­du inter­na­zio­na­lis­ta­tik beraien esku­bi­deen alde­ko borro­kan dau­den bes­te herrie­ki­ko lan­tzen den elkartasuna.
‑bes­tal­de­tik, herri horie­ta­tik egu­ne­ro egu­ne­ro Eus­kal Herria­ren esku­bi­deen alde­ko egi­ten ari den elkartasuna.

Por lo tan­to, esta ope­ra­ción es otro ata­que con­tra el pro­ce­so que se está ponien­do en mar­cha en Eus­kal Herria. El esta­do espa­ñol, en lugar de ofre­cer una sali­da polí­ti­ca y demo­crá­ti­ca, uti­li­za úni­ca­men­te medios repre­si­vos y está inten­tan­do sabo­tear el camino abier­to. En este sen­ti­do, la impli­ca­ción y soli­da­ri­dad exis­ten­te a nivel inter­na­cio­nal para la con­se­cu­ción de una solu­ción demo­crá­ti­ca se ha con­ver­ti­do en un pro­ble­ma para el esta­do espa­ñol y quie­re detenerlo.

Eus­kal herri­ta­rrei atxi­lo­tu­ta­koei elkar­ta­su­na adie­raz­te­ko deia luzatzen die­gu, Aska­pe­na­ri eta inter­na­zio­na­lis­moa lan­tzen duten guz­tiei elkar­ta­su­na adie­raz­te­ra, eta era berean, kol­pe erre­pre­si­bo honen aur­ka­ko proes­te­tan par­te har­tze­ko deia egi­ten diegu.

Tam­bién hace­mos un lla­ma­mien­to inter­na­cio­nal para que se denun­cie tan­to este nue­vo ata­que como la sis­te­má­ti­ca con­cul­ca­ción de dere­chos que pade­ce­mos en Eus­kal Herria. Así mis­mo les empla­za­mos a que sigan con su tra­ba­jo por el reco­no­ci­mien­to de los dere­chos de Eus­kal Herria, sien­do esa la for­ma más efi­caz de soli­da­ri­zar­se con nues­tro pueblo.

Son muchos los men­sa­jes de apo­yo y adehe­sio­nes que estan lle­gan­do de otros pue­blos en lucha. Des­de Argen­ti­na, pasan­do por Vene­zue­la o mexi­ko has­ta pales­ti­na. En Euro­pa des­de Irlan­da, Ita­lia, por­tu­gal, o Esco­cia. espe­cial­men­te los gru­pos de soli­da­ri­dad con Eus­kal Herria tam­bien cono­ci­dos como EHL estan mos­tran­do su soli­da­ri­dad y su com­pro­mi­so de seguir tra­ba­jan­do por los dere­chos de ste pueblo.

Atxi­ki­men­duak /​adhe­sio­nes:

-ANITZAK
‑ELKARTZEN
‑Ezker abertzalea
‑ESAIT
‑BOLTXE KOLEKTIBOA
‑EUSKAL HERRIKO BILGUNE FEMINISTA
‑GAZTE ABERTZALEAK
‑GITE-IPES
‑KOMITE INTERNAZIONALISTAK
‑MEKAGUEN KONPARTSA
‑PA…YA KONPARTSA
‑ARALAR
‑TAT
‑ESKUBIDEAK
‑GIZA ESKUBIDEEN BEHATOKIA
‑AMNISTIAREN ALDEKO MUGIMENDUA
‑EHE
‑BAI EUSKAL HERRIARI
‑SARE ANTIFAXISTA
‑KOMANTXE KONPARTSA
‑ASKAPEÑA KONPARTSA
‑ABANTE KONPARTSA
‑LAB SINDIKATUA
‑Eus­kal Herriak Bere Eskolak
‑Herria 2000 Eliza
‑Kris­tau Elkar­te Herritarrak
‑Eus­kal Herri­ko Apaiz Koordinakundea

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *