Giro­na: La CUP con­vo­ca una mani­fes­ta­ció per la Inde­pen­dèn­cia l’11 de setem­bre a Girona

Ins­ta la res­ta de par­tits a actuar amb res­pon­sa­bi­li­tat i a fer els pas­sos valents que dema­na el país. Aquest matí s’han pre­sen­tat els actes inde­pen­den­tis­tes de l’On­ze de setem­bre a Giro­na, orga­nitzats per la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) i l’or­ga­nitza­ció juve­nil Mau­lets, sota el lema “Demo­crà­cia per als Paï­sos Cata­lans: INDEPENDÈNCIA!”. L’ac­te més des­ta­cat és la mani­fes­ta­ció con­vo­ca­da pel mateix Onze de setem­bre a la ciu­tat, que segons la CUP aquest any ha de ser ine­quí­vo­ca­ment inde­pen­den­tis­ta. Tam­bé des­ta­ca l’ac­te d’ho­me­nat­ge a Ramon Torra­ma­dé, que la CUP ha orga­nitzat el dia 10 a les 8 del ves­pre a la plaça del Vi.

A més, s’han pre­sen­tat els actes que les matei­xes orga­nitza­cions con­vo­cants i múl­ti­ples col·lectius inde­pen­den­tis­tes locals han orga­nitzat arreu de les comar­ques, a pobla­cions com St. Hila­ri Sacalm, La Bis­bal d’Em­por­dà, Ban­yo­les, Figue­res, etc.

Els repre­sen­tants de les orga­nitza­cions con­vo­cants, Anna Pujo­làs i Biel de Mon­tse­rrat, han apro­fi­tat la pre­sen­ta­ció dels actes per recla­mar valen­tia, res­pon­sa­bi­li­tat i hones­te­dat a la res­ta de par­tits, i els han ins­tat a fer pas­sos i ges­tos ferms que per­me­tin ava­nçar els Paï­sos Cata­lans cap a la inde­pen­dèn­cia. Alho­ra, han con­vi­dat a tots els inde­pen­den­tis­tes de la ciu­tat a par­ti­ci­par en la manifestació.

Fuen­te: nacio​nal​.cup​.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *