Nou dipu­tats del Par­la­ment bri­tà­nic pre­sen­ten una moció de suport a la inde­pen­dèn­cia de Catalunya

El suport a la inde­pen­dèn­cia de Cata­lun­ya arri­ba des de dife­rents punts del con­ti­nent euro­peu. Aques­ta vega­da és des del Par­la­ment Bri­tà­nic, on nou dipu­tats han pre­sen­tat una moció a la cam­bra a favor d’un refe­rèn­dum per la inde­pen­dèn­cia de Cata­lunya.

El text es fa res­sò de la mani­fes­ta­ció del pas­sat 10 de juliol en què més d’un milió de per­so­nes es van mani­fes­tar pel que con­si­de­ren “els drets reals de Cata­lun­ya” i reco­neix que “Cata­lun­ya és una nació”. L’es­crit ha estat ela­bo­rat i sig­nat per nou dipu­tats del Par­la­ment Bri­tà­nic: Hywel Williams, Elfyn Llwyd, Jonathan Edwards, Pete Wishart, Angus Bren­dan Mac­Neil, Mike Weir, Caro­li­ne Lucas, Ste­wart Hosie, Eilidh Whi­te­ford. Tots ells són mem­bres dels par­tits Scot­tish Nac­tio­nal Party i Plaid Cym­ru, aquest últim de Gal·les.

En l’es­crit aquests dipu­tats mos­tren la seva visió sobre el moment actual de la polí­ti­ca cata­la­na. Per exem­ple, posen de mani­fest que la majo­ria de la pobla­ció cata­la­na està a favor de la inde­pen­dèn­cia i que és molt preo­cu­pant que “la volun­tat demo­crà­ti­ca del poble cata­là hagi estat vio­la­da per la jus­tí­cia de Madrid”.

Un dels autors d’a­ques­ta moció pre­sen­ta­da al Par­la­ment de Lon­dres és el dipu­tat gal·lès Hywel Williams, que ja ha asse­gu­rat que si els pro­ble­mes entre Cata­lun­ya i Espan­ya per­sis­tei­xen en el futur dema­na­rà orga­nitzar un debat a la Cam­bra dels Comuns amb la par­ti­ci­pa­ció del minis­te­ri d’A­fers Exte­riors bri­tà­nic. Williams creu que el govern bri­tà­nic es posi­cio­na­ria pro­ba­ble­ment amb el govern espan­yol a Madrid per­què té una “tra­di­ció llar­ga i poc glo­rio­sa de posar-se d’a­cord amb les grans nacions” i res­pec­tar “poc” el dret de les peti­tes nacions com Cata­lun­ya, Gal·les o Escòcia.

Fuen­te: Crònica.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *