La lli­ber­tat de Cata­lun­ya no hi cap a la cons­ti­tu­ció monàr­qui­ca – Corrent Roig

(cat/​cas) …La sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal espan­yol sobre l’Estatut és un insult a la dig­ni­tat nacio­nal cata­la­na i dei­xa en la més com­ple­ta evi­dèn­cia que la lli­ber­tat de Cata­lun­ya és incom­pa­ti­ble amb el règim monàr­quic espan­yol sor­git de la Transició.

L’Estatut que el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal s’ha carre­gat en les seves parts essen­cials era, en reali­tat, un frau. Ela­bo­rat d’esquenes al poble i basat en un pac­te entre Artur Mas i Zapa­te­ro, era un Esta­tut que no sola­ment no reco­llia cap rei­vin­di­ca­ció obre­ra i popu­lar sinó que renun­cia­va de bon prin­ci­pi a la sobi­ra­nia nacio­nal cata­la­na, que­dant sot­mès al que deci­dís el Par­la­ment espan­yol. Quan l’Estatut va pas­sar pel Con­grés de Dipu­tats, el van reta­llar fins al punt que Alfon­so Gue­rra va decla­rar que “li han pas­sat el ribot i no el reco­nei­xe­rà ni la mare que el va parir”. Des­prés ens el van ven­dre com un gran pro­grés i el van sot­me­tre a refe­rèn­dum, o n va ser apro­vat amb una abs­ten­ció del 50%.

Però ni un Esta­tut així és accep­tat pel règim monàr­quic espan­yol. És per això que el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal ha vol­gut expli­ci­tar que la men­ció que s’hi fa a la nació cata­la­na no té cap força jurí­di­ca i que sola­ment es pot inter­pre­tar dins de la “uni­tat indis­so­lu­ble de la nació espan­yo­la”. La llen­gua cata­la­na no serà “pre­fe­rent” sinó “d’ús nor­mal” a l’Administració i els mit­jans de comu­ni­ca­ció. L’Estat podrà igual­ment deci­dir sobre el fina­nça­ment sen­se les limi­ta­cions que mar­ca­va l’Estatut. La tími­da des­cen­tra­litza­ció de l’organització de la Jus­tí­cia que­da anul·lada i total­ment en mans del poder judi­cial espan­yol. El lleu blin­dat­ge de com­pe­tèn­cies des­apa­reix, tenint l’Estat capa­ci­tat d’intervenir al seu antull.

El PP, la dre­ta espan­yo­la here­va del fran­quis­me, que durant la tra­mi­ta­ció de l’Estatut va des­ple­gar una bru­tal cam­pan­ya anti­ca­ta­la­na a l’estil dels anys 30 del segle pas­sat, ha que­dat satis­fe­ta. Zapa­te­ro tam­bé ha mos­trat la seva satis­fac­ció, tot dient cíni­ca­ment que l’Estatut ara té una “quà­dru­ple legitimitat”!

Mon­ti­lla, en situa­ció patè­ti­ca, ha dit que esta­va “indig­nat” però que aca­ta la sen­tèn­cia. Ha decla­rat –en línia amb el Govern Zapa­te­ro- que la sen­tèn­cia “man­té l’essencial” de l’Estatut! La seva “pro­pos­ta” ara és… tre­ba­llar per “refer el pac­te esta­tu­ta­ri” amb nous acords polí­tics amb Zapatero!

La dre­ta cata­la­na de CiU, tot denun­ciant que la sen­tèn­cia afec­ta el “nucli dur” de l’Estatut i que el pac­te cons­ti­tu­cio­nal de 1978 ha que­dat tocat, tam­bé aca­ta la sen­tèn­cia, enca­ra que no ho pro­cla­mi. Per a CiU la gran prio­ri­tat és recu­pe­rar la Gene­ra­li­tat en les pro­pe­res elec­cions i refer les rela­cions amb l’Estat a tra­vés d’un Con­cert eco­nò­mic a l’estil basc. No volen cap enfron­ta­ment seriós amb el règim monàr­quic espan­yol, que neces­si­ten per impo­sar, jun­ta­ment amb la bur­ge­sia espan­yo­la, el pla d’ajust, la refor­ma labo­ral i la de les pen­sions, és a dir, els plans d’empobriment mas­siu de la clas­se tre­ba­lla­do­ra en bene­fi­ci dels res­pon­sa­bles de la crisi.

CiU i el Tri­par­tit ni tan sols estan dis­po­sats a sot­me­tre a refe­rèn­dum el text muti­lat pel Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal, per tal que el poble cata­là pugui expres­sar el seu rebuig. Tots volen evi­tar un enfron­ta­ment direc­te amb el règim monàr­quic. IC ha defen­sat aquest refe­rèn­dum amb la boca peti­ta, per afe­gir a con­ti­nua­ció que “per sobre de tot està la uni­tat dels par­tits catalans”.

Tots ple­gats diuen que és neces­sà­ria la uni­tat de tota la socie­tat cata­la­na en defen­sa de l’Estatut atro­pe­llat pel Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal. Volen una “uni­tat nacio­nal cata­la­na” enca­pça­la­da per Mon­ti­lla, per CiU i el govern Tri­par­tit, és a dir, pels matei­xos que defen­sen la sub­mis­sió de la nació cata­la­na al règim de la Monar­quia, els matei­xos que donen suport i apli­quen les mesu­res de gue­rra social con­tra la clas­se tre­ba­lla­do­ra, els matei­xos que estan impli­cats fins al coll en la corrup­ció, des­ta­pa­da pels casos Millet i Pre­tò­ria. No ens estran­ya que hagin tro­bat el suport de la Cam­bra de Come­rç, les patro­nals CECOT i PIMEC o el Gre­mi de Cons­truc­tors. I tam­poc ens estran­ya que la buro­crà­cia cata­la­na de CCOO i UGT s’hagi tam­bé posi­cio­nat darre­ra de Mon­ti­lla i CiU. Nosal­tres, Corrent Roig, ens neguem a fer-ho.

La sen­tèn­cia ha dei­xat clar que la lli­ber­tat de Cata­lun­ya no hi cap a la Cons­ti­tu­ció de la monar­quia espan­yo­la, aquest règim polí­tic aixe­cat sobre la nega­ció del dret dels pobles a la seva auto­de­ter­mi­na­ció i sobre la impu­ni­tat dels crims del fran­quis­me, com ha que­dat palès en la sus­pen­sió del jut­ge Gar­zón a mans d’un poder judi­cial hereu del franquisme.

La via de l’Estatut d’Autonomia és una via mor­ta. L’únic camí és la con­ques­ta del dret d’autodeterminació, és a dir, el dret irres­tric­te a la inde­pen­dèn­cia si així ho deci­deix el poble cata­là. Sen­se el dret a l’autodeterminació par­lar de demo­crà­cia és una bur­la cíni­ca. El res­pec­te del dret a l’autodeterminació és, a més a més, el que per­me­trà acon­se­guir la uni­tat entre els tre­ba­lla­dors de totes les nacions de l’Estat i cons­ti­tueix la con­di­ció bàsi­ca per a una unió lliu­re i fra­ter­nal dels pobles ibè­rics, que creiem indis­pen­sa­ble en la llui­ta per una Euro­pa socia­lis­ta dels tre­ba­lla­dors i dels pobles.

Per tot això, cri­dem a par­ti­ci­par a la mani­fes­ta­ció del dia 10 de juliol en el bloc que, con­fron­tat al Tri­par­tit i a CiU, defen­sa el dret a l’Autodeterminació i rebut­ja la via estatutària.

2 de juliol de 2010

LA LIBERTAD DE CATALUNYA NO CABE EN LA CONSTITUCION MONARQUICA ESPAÑOLA

La sen­ten­cia del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal espa­ñol sobre el Esta­tu­to es un insul­to a la dig­ni­dad nacio­nal cata­la­na y deja en la más com­ple­ta evi­den­cia que la liber­tad de Cata­lun­ya es incom­pa­ti­ble con el régi­men monár­qui­co espa­ñol sur­gi­do de la Transición.

El Esta­tu­to que el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal se ha car­ga­do en sus par­tes esen­cia­les era, en reali­dad, un frau­de. Ela­bo­ra­do de espal­das al pue­blo y basa­do en un pac­to entre Artur Mas y Zapa­te­ro, era un Esta­tu­to que no sólo no reco­gía nin­gu­na rei­vin­di­ca­ción obre­ra y popu­lar sino que renun­cia­ba de entra­da a la sobe­ra­nía nacio­nal cata­la­na, al some­ter­se a lo que deci­die­ra el Par­la­men­to espa­ñol. Cuan­do el Esta­tu­to pasó por el Con­gre­so de Dipu­tados, lo recor­ta­ron a tal­pun­to que Alfon­so Gue­rra decla­ró que “le han pasa­do el cepi­llo y no lo reco­no­ce­rá ni la madre que lo parió”. Des­pués nos lo ven­die­ron como un gran pro­gre­so y lo pusie­ron a refe­rén­dum, don­de fue apro­ba­do con una abs­ten­ción del 50%.

Pero ni un Esta­tu­to así es acep­ta­do por el régi­men monár­qui­co espa­ñol. Es por eso que el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal ha que­ri­do expli­ci­tar que la men­ción que hace a la nación cata­la­na no tie­ne fuer­za jurí­di­ca y que sólo se pue­de inter­pre­tar den­tro de la “uni­dad indi­so­lu­ble de la nación espa­ño­la”. La len­gua cata­la­na no será “pre­fe­ren­te” sino de “uso nor­mal” en la Admi­nis­tra­ción y los medios de comu­ni­ca­ción. El Esta­do podrá igual­men­te deci­dir sobre la finan­cia­ción sin las limi­ta­cio­nes que mar­ca­ba el Esta­tu­to. La tími­da des­cen­tra­li­za­ción de la orga­ni­za­ción de la Jus­ti­cia que­da anu­la­da y total­men­te en manos del poder judi­cial espa­ñol. El leve blin­da­je de com­pe­ten­cias des­apa­re­ce, tenien­do el Esta­do capa­ci­dad de inter­ve­nir a su antojo.

El PP, la dere­cha espa­ño­la here­de­ra del fran­quis­mo, que duran­te la tra­mi­ta­ción del Esta­tu­to des­ple­gó una bru­tal cam­pa­ña anti­ca­ta­la­na al esti­lo de los años 30 del siglo pasa­do, ha que­da­do satis­fe­cha. Zapa­te­ro tam­bién ha mos­tra­do su satis­fac­ción, dicien­do cíni­ca­men­te que el Esta­tu­to aho­ra tie­ne ¡una “cuá­dru­ple legitimidad”!

Mon­ti­lla, en situa­ción paté­ti­ca, ha dicho que esta­ba “indig­na­do” pero que aca­ta la sen­ten­cia. Ha decla­ra­do –en línea con el Gobierno Zapa­te­ro- que la sen­ten­cia ¡“man­tie­ne lo esen­cial del Esta­tu­to”! Su “pro­pues­ta” aho­ra es… tra­ba­jar para “reha­cer el pac­to esta­tu­ta­rio” con nue­vos acuer­dos polí­ti­cos con Zapatero!

La dere­cha cata­la­na de CiU, denun­cian­do que la sen­ten­cia afec­ta al “núcleo duro” del Esta­tu­to y que el pac­to cons­ti­tu­cio­nal de 1978 ha que­da­do toca­do, tam­bién aca­ta la sen­ten­cia, aun­que no lo pro­cla­me. Para CiU la gran prio­ri­dad es recu­pe­rar la Gene­ra­li­tat en las pró­xi­mas elec­cio­nes y reha­cer las rela­cio­nes con el Esta­do a tra­vés de un Con­cier­to eco­nó­mi­co al esti­lo vas­co. No quie­ren nin­gún enfren­ta­mien­to serio con el régi­men monár­qui­co espa­ñol, que nece­si­tan para impo­ner, jun­to con la bur­gue­sía espa­ño­la, el plan de ajus­te, la refor­ma labo­ral y la de las pen­sio­nes, o sea, los pla­nes de empo­bre­ci­mien­to masi­vo de la cla­se tra­ba­ja­do­ra en bene­fi­cio de los res­pon­sa­bles de la crisis.

CiU y el Tri­par­ti­to ni siquie­ra están dis­pues­tos a poner a refe­rén­dum el tex­to muti­la­do por el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal, cosa que per­mi­ti­ría que el pue­blo cata­lán expre­sa­ra masi­va­men­te su repul­sa. Todos quie­ren evi­tar el enfren­ta­mien­to direc­to con el régi­men monár­qui­co. IC ha defen­di­do este refe­rén­dum con la boca peque­ña, pero para aña­dir a con­ti­nua­ción que “por enci­ma de todo está la uni­dad de los par­ti­dos catalanes”.

Todos ellos dicen que es nece­sa­ria la uni­dad de la socie­dad cata­la­na en defen­sa del Esta­tu­to atro­pe­lla­do por el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal. Quie­ren una “uni­dad nacio­nal cata­la­na” enca­be­za­da por Mon­ti­lla, por CiU y el gobierno Tri­par­ti­to, o sea, por los mis­mos que defien­den el some­ti­mien­to de la nación cata­la­na al régi­men de la Monar­quía, los mis­mos que apo­yan y apli­can las medi­das de gue­rra social con­tra la cla­se tra­ba­ja­do­ra, los mis­mos que están impli­ca­dos has­ta el cue­llo en la corrup­ción, des­ta­pa­da por los casos Millet y Pre­to­ria. No nos extra­ña que hayan encon­tra­do el apo­yo de la Cáma­ra de Comer­cio, las patro­na­les CECOT y PIMEC o el Gre­mio de Cons­truc­to­res. Y tam­po­co nos extra­ña que la buro­cra­cia cata­la­na de CCOO y UGT se haya posi­cio­na­do tam­bién tras Mon­ti­lla y CiU. Noso­tros, Corrien­te Roig, nos nega­mos a hacerlo.

La sen­ten­cia ha deja­do cla­ro que la liber­tad de Cata­lun­ya no cabe en la Cons­ti­tu­ción de la monar­quía espa­ño­la, este régi­men polí­ti­co levan­ta­do sobre la nega­ción del dere­cho de los pue­blos a su auto­de­ter­mi­na­ción y sobre la impu­ni­dad de los crí­me­nes del fran­quis­mo, como ha que­da­do evi­den­cia­do en la sus­pen­sión del juez Gar­zón a manos de un poder judi­cial here­de­ro del franquismo.

La vía del Esta­tu­to de Auto­no­mía es una vía muer­ta. El úni­co camino es la con­quis­ta del dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción, o sea, el dere­cho irres­tric­to a la inde­pen­den­cia, si así lo deci­de el pue­blo cata­lán. Sin el dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción hablar de demo­cra­cia es una bur­la cíni­ca. El res­pe­to del dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción es, ade­más, lo que per­mi­ti­rá alcan­zar la uni­dad entre los tra­ba­ja­do­res de todas las nacio­nes del Esta­do y cons­ti­tu­ye la con­di­ción bási­ca para una unión libre y fra­ter­nal de los pue­blos ibé­ri­cos, que cree­mos indis­pen­sa­ble en la lucha por una Euro­pa socia­lis­ta de los tra­ba­ja­do­res y de los pueblos.

Por todo eso, lla­ma­mos a par­ti­ci­par a la mani­fes­ta­ción del día 10 de julio en el blo­que que, con­fron­ta­do al Tri­par­ti­to y a CiU, defien­de el dere­cho a la Auto­de­ter­mi­na­ción y recha­za la vía estatutaria.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *