El TC pre­pa­ra una sego­na reta­lla­da de l’Estatut

L’es­ta­tut de Cata­lun­ya podria patir una nova reta­lla­da. I és que el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal està estu­diant el recurs d’in­cons­ti­tu­cio­na­li­tat pre­sen­tat pel Defen­sor del Poble. La reta­lla­da de la recent sen­tèn­cia del TC sobre l’Es­ta­tut de Cata­lun­ya que va indig­nar la pobla­ció cata­la­na i que va fer sor­tir un milió i mig de cata­lans al carrer amb crits d” »inde­pen­dèn­cia» i «som una nació» no seria, doncs, l’última.

La llen­gua seria un dels punts que es veu­ria enca­ra més per­ju­di­cat, ja que una de les pro­pos­tes que pre­sen­ta aquest nou recurs és que l’Es­tat tin­gui ple­na com­pe­tèn­cia en matè­ria lin­güís­ti­ca. La ponèn­cia que ha pre­sen­tat el magis­trat del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal Jor­ge Rodrí­guez-Zapa­ta en rela­ció al recurs inter­po­sat pel Defen­sor del Poble en con­tra de l’Es­ta­tut de Cata­lun­ya refo­rça­ria la pre­sèn­cia del cas­te­llà i eli­mi­nar la immer­sió lin­güís­ti­ca. Si el TC es decan­tés per aques­ta opció, el cata­là dei­xa­ria de ser pre­sent, per exem­ple, a les esco­les catalanes.

Va ser l’any 2006 quan el Defen­sor del Poble va inter­po­sar, igual que el Par­tit Popu­lar, un recurs al Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal sobre l’Es­ta­tut de Cata­lun­ya. A hores d’a­ra, però, enca­ra no se sap el moment en què el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal podria eme­tre una sen­tèn­cia al respecte.

Fuen­te: Crònica.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *