CUP: «El dia 10 viu­rem una mani­fes­ta­ció cla­ra­ment independentista»

La CUP i l’EI pre­sen­ten a Bar­ce­lo­na, amb Julià de Jòdar, el lema de la mani­fes­ta­ció: «Tirem pel dret: inde­pen­dèn­cia!». Bar­ce­lo­na, 8 de juliol de 2010.- L’escriptor Julià de Jòdar, la por­ta­veu nacio­nal de la Can­di­da­tu­ra d’Unitat Popu­lar, Aina Baraho­na i un por­ta­veu de les orga­nitza­cions de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta del Bar­ce­lo­nès, Joan Sebas­tià Colo­mer han estat els pro­ta­go­nis­tes de la roda de prem­sa d’aquest dijous al Cen­tre Inter­na­cio­nal de Prem­sa de Bar­ce­lo­na (Col·legi de Perio­dis­tes de Catalunya).

La tro­ba­da amb els mit­jans ha ser­vit per donar a conèi­xer el lema darre­re el qual cami­na­ran a la mani­fes­ta­ció d’aquest dis­sab­te: “Tirem pel dret: inde­pen­dèn­cia”. En aquest sen­tit, la por­ta­veu de la CUP, Aina Baraho­na ha asse­gu­rat que “el dia 10 viu­rem una mani­fes­ta­ció cla­ra­ment inde­pen­den­tis­ta, his­tò­ri­ca, que posa­rà fi a una eta­pa que va come­nçar a Arenys de Munt i que con­ti­nua­rà impa­ra­ble amb la revol­ta muni­ci­pa­lis­ta que vol dei­xar de ser lleial a la coro­na i a la cons­ti­tu­ció espan­yo­les”. És per això que la Can­di­da­tu­ra d’Unitat Popu­lar ani­ma el con­junt de la ciu­ta­da­nia a par­ti­ci­par en aques­ta cri­da uni­tà­ria.

D’altra ban­da, Joan Sebas­tià Colo­mer ha mati­sat que l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta con­si­de­ra que la “idea d’unitat no és altra cosa que la rebai­xa del veri­ta­ble motiu d’aquesta mobi­litza­ció”. Colo­mer ha posat com a exem­ple d’aquesta fal­sa uni­tat “el ridí­cul pel tema de la sen­ye­ra o la pan­car­ta”. Final­ment ha fet una cri­da a que la mani­fes­ta­ció ser­vei­xi “per tren­car amb l’au­to­no­mis­me i ava­nçar cap a l’a­lli­be­ra­ment dels Paï­sos Catalans.
 
L’es­crip­tor Julià de Jòdar ha posat sobre la tau­la que la mani­fes­ta­ció de dis­sab­te “serà l’ex­pres­sió al carrer del futur polí­tic d’a­quest país, el movi­ment cap a la inde­pen­dèn­cia” tot i que, ha afe­git “hi hau­rà gent al davant que hau­rien de ser al darre­re”. Jòdar con­si­de­ra que “no hi hagut un pro­ble­ma cons­ti­tu­cio­nal sinó que s’ha vol­gut ocul­tar el movi­ment emer­gent que és l’in­de­pen­den­tis­me”. En aquest sen­tit, ha remar­cat que “la CUP amb el con­junt de l’EI i els movi­ments popu­lars ha de ser el tor­ce­braç de l’im­puls de l’in­de­pen­den­tis­me al carrer”.

El bloc for­mat per la CUP i l’EI s’ubicarà a l’alçada del Palau Robert de Bar­ce­lo­na en la mani­fes­ta­ció del 10 de juliol.

Fuen­te: CUP

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *