Sen­tèn­cia del Cons­ti­tu­cio­nal: La CUP apos­ta per la independència

Des­prés de la sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal espan­yol pels recur­sos con­tra l’Estatut d’Autonomia del Prin­ci­pat, la CUP cer­ti­fi­car, ara ja, la mort de l’autonomisme.


Només des de la inge­nuï­tat o des de la des­ver­gon­ya es podia con­si­de­rar que un pro­nun­cia­ment del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal res­pec­te l’Estatut del Prin­ci­pat en un sen­tit o en un altre can­via­ria subs­tan­cial­ment la situa­ció dels Paï­sos Cata­lans com a sub­jec­te de drets polítics.
 
Els qui creien de bona fe que la Cons­ti­tu­ció espan­yo­la tenia en la seva apa­rent inde­fi­ni­ció la vir­tut de poder con­te­nir dife­rents models, topen avui amb la crua reali­tat de com­pro­var que el seu model terri­to­rial és la indi­so­lu­ble uni­tat d’Espanya i l’exercit com a garant, un estat uni­ta­ri amb des­cen­tra­litza­ció mera­ment administrativa.
 
La CUP creu que les aspi­ra­cions del poble cata­là van més enllà. Més enllà de ser espec­ta­dors dels pro­ce­di­ment de refor­mes estatutàries.
 
La clas­se polí­ti­ca par­la­men­tà­ria res­pon seguint els dic­tats de la lògi­ca de la super­vi­vèn­cia, cap­tius de la neces­si­tat de man­te­nir les quo­tes de poder acu­mu­la­des en el marc de la legis­la­ció espan­yo­la, o de recu­pe­rar-les, uti­litzant les aspi­ra­cions del poble cata­là com a mit­jà per a asso­lir el poder i no uti­litzant les ins­ti­tu­cions com a ins­tru­ments per tal de fer efec­ti­ves aques­tes aspiracions.
 
La CUP, davant d’aquesta situa­ció, es refer­ma en els seus prin­ci­pis, la inde­pen­dèn­cia i el socia­lis­me pels Paï­sos Cata­lans. Aquest poble està fart d’una clas­se polí­ti­ca que cada dia que pas­sa està més allun­ya­da dels seus pro­ble­mes i de les seves aspi­ra­cions, que redueix el con­cep­te de demo­crà­cia a situar una pape­re­ta en una urna cada qua­tre anys, sem­pre que aques­ta urna esti­gui beneï­da per l’ordenament jurí­dic espanyol.
 
La CUP vol esde­ve­nir un ins­tru­ment al ser­vei de les clas­ses popu­lars que són con­si­cents. Tal i com ho van ser cen­te­nars de milers de per­so­nes el pas­sat en les con­sul­tes per la inde­pen­dèn­cia. La demo­crà­cia va més enllà de les lleis i, de fet, la CUP con­si­de­ra que no és pos­si­ble una veri­ta­ble demo­crà­cia en el marc jurí­dic espanyol.
 
No serà la Cons­ti­tu­ció, ni els Esta­tuts d’autonomia, ni les ins­ti­tu­cions que ema­nen dels orde­na­ments jurí­dics espan­yol i fran­cès qui dota­rà de drets polí­tics els nos­tre país. Si una majo­ria vol la inde­pen­dèn­cia, no hi hau­rà qui la pari demo­crà­ti­ca­ment, diguin el que diguin les lleis.
 
La CUP no dei­xa­rà de tre­ba­llar fins a acon­se­guir que exis­tei­xi aques­ta majo­ria als Paï­sos Cata­lans que digui sí a la inde­pen­dèn­cia en el marc d’una socie­tat demo­crà­ti­ca, ple­na en drets socials i igualitària.
Fuen­te: CUP

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *