Èxit de par­ti­ci­pa­ció el 20J: Mata­ró ja cami­na cap a la independència

La CUP feli­ci­ta a tots els volun­ta­ris i a totes les volun­tà­ries que han fet pos­si­ble l’è­xit de la con­vo­ca­tò­ria del 20J. Sen­se la seva impli­ca­ció no hagués estat pos­si­ble. Grà­cies al seu esfo­rç durant aquests darrers mesos el 20J la ciu­ta­da­nia de Mata­ró ha pogut exer­cir el seu dret a deci­dir amb un resul­tat nota­ble. (segueix la jor­na­da a www​.lli​ber​tat​.cat, a l’Accent o al web de la Coor­di­na­do­ra de les consultes)

Quant als resul­tats, cal des­ta­car la impor­tàn­cia dels 23.006 vots (24%), amb 21.114 vots pel SÍ a la inde­pen­dèn­cia (93,92%). El còm­put de vots a favor del SÍ supera amb escreix els resul­tats que el 2007 van obte­nir a les muni­ci­pals els par­tits espan­yo­lis­tes (PSC-PSOE i PP).

Con­si­de­rem molt relle­vant que el 20J Mata­ró s’ha­gi situat en l’ac­tua­li­tat infor­ma­ti­va amb una notí­cia posi­ti­va, que dei­xa enre­re els con­flic­tes interns i que pren com a refe­rents el dret de deci­dir i la demo­crà­cia direc­ta i participativa.

La CUP pen­sa que és l’ho­ra de dir prou a aquells que es creuen amb el dret de deci­dir per sobre de la volun­tat del poble cata­là; ara és l’ho­ra de con­ti­nuar la mobi­litza­ció per tal d’e­xi­gir als nos­tres repre­sen­tants elec­tes que recu­llin aquest clam social i s’im­pli­quin en la crea­ció de la nos­tra prò­pia lega­li­tat a par­tir de l’e­xer­ci­ci del Dret d’Autodeterminació.

Final­ment, la CUP fa una cri­da a la res­ta de for­ces del cata­la­nis­me per fer una uni­tat estra­tè­gi­ca per la independència.

nacio​nal​.cup​.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *