Sen­tèn­cia del Cons­ti­tu­cio­nal: La CUP apos­ta per la independència

Des­prés de la sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal espan­yol pels recur­sos con­tra l’Estatut d’Autonomia del Prin­ci­pat, la CUP cer­ti­fi­car, ara ja, la mort de l’autonomisme.


Només des de la inge­nuï­tat o des de la des­ver­gon­ya es podia con­si­de­rar que un pro­nun­cia­ment del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal res­pec­te l’Estatut del Prin­ci­pat en un sen­tit o en un altre can­via­ria subs­tan­cial­ment la situa­ció dels Paï­sos Cata­lans com a sub­jec­te de drets polítics.
 
Els qui creien de bona fe que la Cons­ti­tu­ció espan­yo­la tenia en la seva apa­rent inde­fi­ni­ció la vir­tut de poder con­te­nir dife­rents models, topen avui amb la crua reali­tat de com­pro­var que el seu model terri­to­rial és la indi­so­lu­ble uni­tat d’Espanya i l’exercit com a garant, un estat uni­ta­ri amb des­cen­tra­litza­ció mera­ment administrativa.
 
La CUP creu que les aspi­ra­cions del poble cata­là van més enllà. Més enllà de ser espec­ta­dors dels pro­ce­di­ment de refor­mes estatutàries.
 
La clas­se polí­ti­ca par­la­men­tà­ria res­pon seguint els dic­tats de la lògi­ca de la super­vi­vèn­cia, cap­tius de la neces­si­tat de man­te­nir les quo­tes de poder acu­mu­la­des en el marc de la legis­la­ció espan­yo­la, o de recu­pe­rar-les, uti­litzant les aspi­ra­cions del poble cata­là com a mit­jà per a asso­lir el poder i no uti­litzant les ins­ti­tu­cions com a ins­tru­ments per tal de fer efec­ti­ves aques­tes aspiracions.
 
La CUP, davant d’aquesta situa­ció, es refer­ma en els seus prin­ci­pis, la inde­pen­dèn­cia i el socia­lis­me pels Paï­sos Cata­lans. Aquest poble està fart d’una clas­se polí­ti­ca que cada dia que pas­sa està més allun­ya­da dels seus pro­ble­mes i de les seves aspi­ra­cions, que redueix el con­cep­te de demo­crà­cia a situar una pape­re­ta en una urna cada qua­tre anys, sem­pre que aques­ta urna esti­gui beneï­da per l’ordenament jurí­dic espanyol.
 
La CUP vol esde­ve­nir un ins­tru­ment al ser­vei de les clas­ses popu­lars que són con­si­cents. Tal i com ho van ser cen­te­nars de milers de per­so­nes el pas­sat en les con­sul­tes per la inde­pen­dèn­cia. La demo­crà­cia va més enllà de les lleis i, de fet, la CUP con­si­de­ra que no és pos­si­ble una veri­ta­ble demo­crà­cia en el marc jurí­dic espanyol.
 
No serà la Cons­ti­tu­ció, ni els Esta­tuts d’autonomia, ni les ins­ti­tu­cions que ema­nen dels orde­na­ments jurí­dics espan­yol i fran­cès qui dota­rà de drets polí­tics els nos­tre país. Si una majo­ria vol la inde­pen­dèn­cia, no hi hau­rà qui la pari demo­crà­ti­ca­ment, diguin el que diguin les lleis.
 
La CUP no dei­xa­rà de tre­ba­llar fins a acon­se­guir que exis­tei­xi aques­ta majo­ria als Paï­sos Cata­lans que digui sí a la inde­pen­dèn­cia en el marc d’una socie­tat demo­crà­ti­ca, ple­na en drets socials i igualitària.
Fuen­te: CUP

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *