La CUP serà a la mani­fes­ta­ció per l’autodeterminació del 12 de juny

La CUP ha con­fir­mat la seva assis­tèn­cia a la mani­fes­ta­ció inde­pen­den­tis­ta que trans­co­rre­rà el pro­per 12 de juny pels carrers de Bar­ce­lo­na i que con­vo­ca la Pla­ta­for­ma pel Dret a Deci­dir. En el pas­sat Con­sell Polí­tic l’or­ga­nitza­ció va deci­dir par­ti­ci­par-hi amb un bloc propi.
La CUP diu que «com­par­teix ple­na­ment els eixos sobre els quals bas­cu­la la con­vo­ca­tò­ria: el suport a les con­sul­tes popu­lars sobre la inde­pen­dèn­cia, el rebuig abso­lut a qual­se­vol tri­bu­nal que vul­gui deci­dir el nos­tre futur, la recla­ma­ció del dret a l’autodeterminació del poble cata­là i l’objectiu de pale­sar que la via auto­no­mis­ta i esta­tu­tà­ria està esgo­ta­da». El Secre­ta­riat Nacio­nal de la CUP ha fet una cri­da a la mili­tàn­cia de l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta per­què assis­tei­xi a la marxa.
Image

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *