La CUP serà a la mani­fes­ta­ció per l’autodeterminació del 12 de juny

La CUP ha con­fir­mat la seva assis­tèn­cia a la mani­fes­ta­ció inde­pen­den­tis­ta que trans­co­rre­rà el pro­per 12 de juny pels carrers de Bar­ce­lo­na i que con­vo­ca la Pla­ta­for­ma pel Dret a Deci­dir. En el pas­sat Con­sell Polí­tic l’or­ga­nitza­ció va deci­dir par­ti­ci­par-hi amb un bloc propi.
La CUP diu que «com­par­teix ple­na­ment els eixos sobre els quals bas­cu­la la con­vo­ca­tò­ria: el suport a les con­sul­tes popu­lars sobre la inde­pen­dèn­cia, el rebuig abso­lut a qual­se­vol tri­bu­nal que vul­gui deci­dir el nos­tre futur, la recla­ma­ció del dret a l’autodeterminació del poble cata­là i l’objectiu de pale­sar que la via auto­no­mis­ta i esta­tu­tà­ria està esgo­ta­da». El Secre­ta­riat Nacio­nal de la CUP ha fet una cri­da a la mili­tàn­cia de l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta per­què assis­tei­xi a la marxa.
Image

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *