[Fotos] Cru­ci­fi­ca­dos por el paro, la cri­sis y los desahu­cios- Berri-Otxoak

Bil­bao, 27 de mayo de 2010. Más de diez aso­cia­cio­nes, pla­ta­for­mas y sin­di­ca­tos han exi­gi­do esta maña­na “medi­das urgen­tes de excep­ción fren­te a los desahu­cios”, en un acto de pro­tes­ta lle­va­do a cabo fren­te al Museo de Bellas Artes de Bil­bao duran­te la aper­tu­ra de las Jor­na­das de trans­pa­ren­cia en las polí­ti­cas de vivien­da: eva­lua­ción y par­ti­ci­pa­ción ciu­da­da­na orga­ni­za­das por el Obser­va­to­rio vas­co de Vivien­da. Bajo el lema Menos pala­bras y más hechos con­tra los desahu­cios, los colec­ti­vos socia­les han esce­ni­fi­ca­do “el Via Cru­cis que sufren las 3.500 fami­lias que han sido expul­sa­das de sus hoga­res en la CAPV y Nava­rra des­de que esta­lló la cri­sis, en 2008”. En este sen­ti­do, han cri­ti­ca­do al Gobierno Vas­co “por salir al res­ca­te de las cons­truc­to­ras en vez de soco­rrer a las per­so­nas desalojadas”.
Car­ga­dos con cru­ces y láti­gos, las y los mani­fes­tan­tes han repre­sen­ta­do el “cal­va­rio” que sufren miles de per­so­nas “debi­do a las polí­ti­cas de vivien­da de los últi­mos tiem­pos”. Según las y los por­ta­vo­ces, “duran­te años, las admi­nis­tra­cio­nes y gobier­nos (cen­tra­les, auto­nó­mi­cos y loca­les) han dise­ña­do leyes, polí­ti­cas fis­ca­les y pla­nes urba­nís­ti­cos que con­tem­pla­ban la vivien­da como nego­cio y no como derecho”.
“Duran­te todo este tiem­po –seña­lan– las y los jóve­nes no han podi­do eman­ci­par­se con dig­ni­dad y a la edad desea­da; cien­tos de miles de fami­lias han vivi­do asfi­xia­das por obs­ce­nos pagos de hipo­te­cas y alqui­le­res; cien­tos de per­so­nas inmi­gra­das han sufri­do la dis­cri­mi­na­ción inmo­bi­lia­ria; y miles de vivien­das han per­ma­ne­ci­do vacías mien­tras la admi­nis­tra­ción con­ver­tía en sue­lo arti­fi­cial dece­nas hec­tá­reas de tie­rra de gran valor agrí­co­la y medioam­bien­tal”. En este con­tex­to –repa­san – , lle­gó el día en que “la bur­bu­ja explo­tó y dejó en paro a miles de per­so­nas que vivían endeu­da­das o pagan­do alqui­le­res desor­bi­ta­dos, con­de­nan­do a cien­tos de ellas al desahucio”.
Pero la cri­sis no ha afec­ta­do sólo a las per­so­nas hipo­te­ca­das. Tam­bién las y los ciu­da­da­nos que vivían en alqui­ler han sufri­do des­alo­jos. Si bien no exis­ten esta­dís­ti­cas ofi­cia­les, el núme­ro de jui­cios vin­cu­la­dos a lo con­tra­tos de arren­da­mien­to pue­de dar algu­na pis­ta: entre 2007 y 2008, se incre­men­tó en un 20%. “Por si fue­ra poco –lamen­tan- “el Gobierno ha apro­ba­do la ley de desahu­cio exprés, que pone más fácil dejar en las calles a las y los inqui­li­nos y, con la excu­sa de impul­sar los pisos en ren­ta, pro­te­ge a las y los propietarios”.
Con­se­jo de la Juven­tud de Eus­ka­di (EGK), Cári­tas, Elkar­tzen, Kepa­sa­kon­la­ka­sa y los sin­di­ca­tos ESK, Stee-Eilas, ELA y LAB así como EDE Fun­da­zioa, Ezker Gogoa, Gaz­te­le­ku y Berri Otxoak.
OHARRA – Ekin­tza gehia­go maiz­ter-kale­ratzeen aurrean
Utza­raz­pe­nen aurrean “pre­miaz­ko neu­rriak” eska­tu dituz­te hama­bi elkar­te eta sindikatuk.
Hiru mila per­tso­na etxe­tik kale­ra­tuak izan diren bitar­tean Administrazioak
erai­kitzai­leen­tzat erres­ka­te pla­nak egin ditue­la sala­tu dute
Hipo­te­ka edo alo­kai­rua ordain­du ezin dute­nen­tzat luza­men­duak eska­tu dituzte
Bil­bao, 2010ko maiatza­ren 27a. Hama­bi elkar­te, pla­ta­for­ma eta sindikatuk
pro­tes­ta-ekin­tza egin dute gaur goi­zean Bil­bo­ko Arte Ede­rren Museoaren
parean, Etxe­bi­zitza­ko Beha­to­kiak anto­la­tu dituen Gar­den­ta­su­na etxebizitza
poli­ti­ke­tan jar­du­nal­dien hasie­ran. Hitz gutxia­go: maiz­ter-kale­ratzeen aur­ka­ko ekin­tza gehia­go lelo­pean, gizar­te-mugi­men­duek Gurutze-Bidea antzez­tu dute, azken bi urte­tan Eus­kal Auto­no­mia Erki­de­goan (EAE) eta Nafa­rroan etxe­tik kale­ra­tuak izan diren 3.500 fami­liek bizi duten egoe­ra larria iru­di­katze­ko. Zen­tzu hone­tan, Eus­ko Jaur­la­ritza­ri kri­ti­ka egin dio­te, “kale gorrian gera­tu dire­nen­tzat neu­rrik har­tu ez due­la­ko, erai­kitzai­leen­tzat erres­ka­te pla­nak abia­tu dituen bitartean”.
Gurutze eta zar­tai­lue­kin, mani­fes­ta­riek maiz­ter-kale­ratzea jasan dutenen
kal­ba­rioa antzez­tu dute. Azal­du dute­nez, “egoe­ra hori azken urteo­tan martxan jarri diren etxe­bi­zitza poli­ti­ken emaitza da”. Boze­ra­mai­leen hitze­tan, “urte haue­tan zehar, admi­nis­tra­zio eta gober­nuek (esta­tu, erki­de­go eta udal mai­lan) gara­pen eko­no­mi­ko­ko ele­men­tu gisa uler­tu eta era­bi­li izan dute etxe­bi­zitza, esku­bi­de beza­la aitor­tu beha­rrean, eta den-dena nora­bi­de horre­tan disei­na­tu dute: lur­zo­rua­ren legeak, poli­ti­ka fis­kal eta eko­no­mi­koak, etxe­bi­zitza babes­tuen erai­kun­tza eta sal­men­ta poli­ti­ka eta hiri­gin­tza”. “Eta, hori guz­tia –dio­te­sus­tatzai­le
eta erai­kun­tza-enpre­sen onu­ra­ra­ko, bai eta zer­ga bidez diru-kutxa
publi­koak gizen­tze­ko ere”.
Poli­ti­ka horiek “azken urte­tan eman duten frui­tua denok eza­gutzen dugu:
esa­te­ra­ko, hipo­te­ka eta alo­kai­ruen ordain­ke­ta izu­ga­rrie­kin ito­ta­ko milaka
fami­lia, duin­ta­su­nez eta nahi dute­nean eman­tzi­pa­tu ezin diren gazteak,
erai­kun­tza-enpre­sen dis­kri­mi­na­zioa jasa­ten duten etor­ki­nak, gure herri eta
hirie­tan dau­den mila­ka etxe­bi­zitza huts eta arti­fi­zial bila­ka­tu diren ehun­da­ka hek­ta­rea”. Tes­tuin­gu­ru “ilun” horre­tan , “iritsi da egu­na zei­ne­tan bur­bui­lak eztan­da egin duen, eta, orduan, zor­petze ito­ga­rri edo alo­kai­ru izu­ga­rriak zituen jen­deak ezin izan die aurre egin gas­tu horiei eta maiz­ter-kale­ratze­ra kon­de­na­tuak izan dira”.
Bai­na kri­siak ez die baka­rrik zor­pe­tu­ta­ko per­tso­nei kal­te egin. Alo­kai­ruan bizi dire­nek ere utza­raz­pe­nak pai­ra­tu dituz­te. Esta­tis­ti­ka ofi­zia­lik ez dagoen arren, alo­kai­ru-kon­tra­tue­kin lotu­ta dau­den epai­ke­tek pis­ta­ren bat ema­ten dute: 2007 eta 2008a bitar­tean, %20an igo zen epai-kopu­rua, gizar­te-mugi­men­duek eskai­ni dituz­ten datuen ara­be­ra. “Hori gutxi balitz –dio­te– Gober­nuak ‘Desahu­cio exprés’ beza­la eza­gutzen den legea onar­tu du, eta arau horrek erren­ta­riak kalean uztea erraz­ten du: hutsik dau­den pisuak alo­kai­ruan irten dai­te­zen aitza­kia­re­kin, jabeak babes­ten ditu, maiz­te­rrak baino gehigo”.
Eus­ka­di­ko Gaz­te­ria­ren Kon­tsei­lua, Cári­tas, Elkar­tzen, Kepa­sa­kon­la­ka­sa, ESK, Stee-Eilas, ELA, LAB, EDE Fun­da­zioa, Ezker Gogoa, Gaz­te­le­ku eta Berri Otxoak.
www​.nodo50​.org/​b​e​r​r​i​_​o​t​x​oak
Infor­ma­zio bule­goa berrietxea@​nodo50.​org ofi­ci­na de información

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *