L’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta rei­vin­di­ca els Paï­sos Cata­lans com el marc de llui­ta nacio­nal i social

250 per­so­nes rei­vin­di­quen a la Uni­ver­si­tat de Valèn­cia els Paï­sos Catalans

Les orga­nitza­cions de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta han advo­cat aquest diven­dres 23 d’a­bril al ves­pre a Valèn­cia per la terri­to­ria­li­tat com­ple­ta de la nació cata­la­na, en un acte polí­tic cele­brat a la Sala San­chis Guar­ner de la Facul­tat de Filo­lo­gia de la Uni­ver­si­tat de Valèn­cia. Dis­cur­sos, peces audio­vi­suals i músi­ca han girat entorn el mateix eix: la uni­tat dels Paï­sos Cata­lans com a marc nacio­nal i social de les llui­tes per la inde­pen­dèn­cia i el socialisme.

Davant d’u­nes dues-cen­tes cin­quan­ta per­so­nes que han omplert aques­ta sala situa­da a l’avinguda de Blas­co Ibá­ñez, i sota el lema “Som Paï­sos Cata­lans”, l’escenari ha esde­vin­gut un apa­ra­dor de pro­cla­mes, llui­tes i emo­cions que han estat for­ta­ment aplau­di­des pel públic assis­tent. La imat­ge ha estat pro­ta­go­nis­ta. Els dife­rents vídeos pro­jec­tats han mos­trat la belle­sa pai­sat­gís­ti­ca dels Paï­sos Cata­lans i han mos­trat la his­tò­ria anti­ga i recent de la cons­truc­ció del poble cata­là. Unes peces que han refer­mat les arrels del nos­tre poble i han home­nat­jat els tre­ba­lla­dors i les tre­ba­lla­do­res de la nos­tra nació.

La músi­ca ha por­tat el nom de Naia, una jove for­ma­ció que abar­ca dife­rents estils, tals com el folk, el pop o la cançó d’autor. Durant l’hora i mit­ja d’acte polí­tic, Naia ha inter­pre­tat algu­nes de les cançons que for­men part del seu pri­mer tre­ball “Joc d’emocions”. Durant el trans­curs de l’acte, tam­bé s’han can­tat alba­des i s’ha inter­pre­tat el mític “Cant dels Ocells” en violoncel.

El moment més emo­cio­nant del ves­pre ha estat el par­la­ment realitzat pels mili­tants inde­pen­den­tis­tes Gonçal Bra­voMaria Josep Mar­tí­nez. En ell, s’ha afir­mat que un país no només el fa una llen­gua, sinó que són les per­so­nes, les rela­cions huma­nes i eco­nò­mi­ques, la comu­ni­ca­ció i la coor­di­na­ció de les llui­tes popu­lars…, les que cons­truei­xen un país. Bra­vo i Mar­tí­nez han denun­ciat la situa­ció de les més d’1.600.000 per­so­nes atu­ra­des als Paï­sos Cata­lans i han assen­ya­lat l’estat espan­yol com a cul­pa­ble de la pre­ca­ritza­ció i el des­man­te­lla­ment la iden­ti­tat del poble català.

Estre­lla Roja de Beni­ma­clet ha clos l’acte amb el toc de la Mui­xe­ran­ga i la Inter­na­cio­nal. Abans, però, s’ha recor­dat que aquest dis­sab­te 24 d’abril, l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta eixi­rà sota el mateix lema a la mani­fes­ta­ció que reco­rre­rà els carrers de Valèn­cia, des de la plaça de Sant Agus­tí, a par­tir de les 18 hores.

www​.enda​vant​.org

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *