20.000 per­so­nes es mani­fes­ten pels Paï­sos Cata­lans a València

La Dia­da nacio­nal del País Valen­cià ha tor­nat a reu­nir milers de per­so­nes a la ciu­tat de Valèn­cia, en el que ha estat una de les mobi­litza­cions més mul­ti­tu­di­nà­ries dels últims anys. L’esquerra inde­pen­den­tis­ta que havia con­vo­cat amb el lema “Som Paï­sos Cata­lans” ha reunit a més de 3000 mani­fes­tants rere la seua pan­car­ta que era ben visi­ble i mar­xa­va lleu­ge­ra­ment sepa­ra­da de la res­ta de blocs. 

Cen­te­nars de sen­ye­res estre­la­des mar­xa­ven darre­re la pan­car­ta inde­pen­den­tis­ta, que esta­va sig­na­da per Enda­vant (OSAN), Mau­lets, CAJEI, COS, SEPC i Aler­ta Soli­dà­ria, en un mani­fes­ta­ció ha trans­co­rre­gut sen­se inci­dents res­sen­ya­bles en un ambient com­ba­tiu entre crits en favor de l’alliberament nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans i con­tra el capitalisme.

Un dels moments més espec­ta­cu­lars ha estat l’acció realitza­da per mili­tants de l’esquerra inde­pen­den­tis­ta a la seu cen­tral del BBVA (ubi­ca­da al carrer de les Bar­ques) on s’ha realitzat un mural d’uns 8 metres de lon­gi­tud en el qual es podia lle­gir “Mort al Capi­tal” i que pre­te­nia denun­ciar la res­pon­sa­bi­li­tat dels bancs en la crei­xent pre­ca­rie­tat que pateix la clas­se tre­ba­lla­do­ra al nos­tre país. 

El mani­fest faci­li­tat per l’esquerra inde­pen­den­tis­ta posa­va l’accent en la uni­tat cul­tu­ral, lin­güís­ti­ca, social, nacio­nal,… dels Paï­sos Cata­lans, en la his­tò­ri­ca capa­ci­tat de super­vi­vèn­cia de la nació a tra­vés de la rebel·lió i la desobe­dièn­cia con­tra l’opressió espan­yo­la i fran­ce­sa. Tam­bé assen­ya­la­va la neces­si­tat d’avançar en la cons­truc­ció nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans a tra­vés de les ini­cia­ti­ves popu­lars i al mar­ge de les ins­ti­tu­cions autonòmiques/​regionals i esta­tals, donat que aques­tes ins­ti­tu­cions han estat crea­des per divi­dir i sot­me­tre el nos­tre poble. Així doncs, els inde­pen­den­tis­tes apos­ten per la Uni­tat Popu­lar, és a dir la sinèr­gia de totes les llui­tes popu­lars i movi­ments socials alter­na­tius d’arreu el terri­to­ri, com a dina­mitza­do­ra d’aquest pro­cés de cons­truc­ció nacio­nal. Una Uni­tat popu­lar que ha de tin­dre com a mínims, segons el mani­fest inde­pen­den­tis­ta, el reco­nei­xe­ment dels Paï­sos Cata­lans com a marc nacio­nal, la rei­vin­di­ca­ció del dret a l’autodeterminació, i la defen­sa dels inter­es­sos de la clas­se treballadora.

L’esquerra inde­pen­den­tis­ta ha decla­rat que se sent “satis­fe­ta per la capa­ci­tat de mobi­litza­ció demos­tra­da per les clas­ses popu­lars a la Dia­da del 25 d’Abril d’enguany”, i ha afe­git que “aques­ta embran­zi­da popu­lar s’ha de tra­duir en un incre­ment de la mili­tàn­cia inde­pen­den­tis­ta” ja que en para­ules d’un dels seus por­tant­veus “tots i totes som neces­sà­ries en el pro­cés de cons­trucc­ció d’un futur lliu­re i socia­lis­ta pels Paï­sos Catalans”. 

www​.enda​vant​.org

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *