La CUP des­ta­ca la impor­tàn­cia del 28F i feli­ci­ta al poble cata­là per la jornada

Segons la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP), les con­sul­tes popu­lars cele­bra­des avui a 80 muni­ci­pis del Prin­ci­pat han estat un èxit. Mal­grat el boi­cot medià­tic que ha patit, aquest cop, la con­vo­ca­tò­ria, la par­ti­ci­pa­ció regis­tra­da no ha estat menys­prea­ble i segons l’or­ga­nitza­ció polí­ti­ca «un cop més, el poble cata­là ha estat a l’a­lça­da de les cir­cums­tàn­cies, en un dels exer­ci­cis d’au­to­or­ga­nitza­ció popu­lar mai vis­tos en aquest país». (pots seguir els resul­tats a www​.lli​ber​tat​.cat | a l’Ac­cent | Vila­web)
Per la CUP, el fet que 300.000 per­so­nes hagin tor­nat ser cri­da­des per pro­nun­ciar-se sobre el futur del país, és ja és un èxit en si mateix. A més, des­ta­quen molt espe­cial­ment que el dret a vot s’ha­gi estès a actors polí­tics que fins ara havien vist veta­da la seva par­ti­ci­pa­ció polí­ti­ca; la pobla­ció nou­vin­gu­da i els joves entre 16 i 18 anys. Segons Aina Baraho­na, por­ta­veu del Secre­ta­riat Nacio­nal de la CUP: «Els refe­rèn­dums demos­tren que els i les inde­pen­den­tis­tes d’a­quest país volem un país real­ment lliu­re: on tota la ciu­ta­da­nia tin­gui igual­tat de con­di­cions, jurí­di­ques i socio­eco­nò­mi­ques, per a des­en­vo­lu­par-se amb lli­ber­tat. El pro­jec­te de la inde­pen­dèn­cia, en aquest sen­tit, és espe­cial­ment bene­fi­ciós per a les clas­ses popu­lars, per aque­lles per­so­nes que avui tenen cap o pocs drets». En al·lusió als recents brots xenò­fobs de Salt, Baraho­na ha decla­rat que «Cal tre­ba­llar per una socie­tat inte­gra­do­ra, on nin­gú sigui l’a­se dels cops, per­què tothom es pugui situar en peu d’i­gual­tat».

En aques­ta jor­na­da, la CUP ha estat col·laborant en la cele­bra­ció de con­sul­tes en muni­ci­pis com El Ven­drell, Molins de Rei o Vilas­sar de Mar.

nacio​nal​.cup​.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *