Giro­na: La CUP orga­nitza un acte per pro­mo­ure la par­ti­ci­pa­ció el 25A i rei­vin­di­car tota la nació

La Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) de Giro­na ha orga­nitzat un gran acte amb un repre­sen­tant de cada terri­to­ri dels Paï­sos Cata­lans amb l’ob­jec­tiu de demos­trar «que la reali­tat nacio­nal cata­la­na va més enllà de les qua­tre pro­vín­cies del Prin­ci­pat». Hi par­ti­ci­pa­ran: Lluís Llach (Prin­ci­pat), Feliu Ven­tu­ra (País Valen­cià), Rosa Cala­fat (Illes), Ber­ta Ménem (Fran­ja de Ponent), Mar­ta Serra (Cata­lun­ya del Nord). L’ac­te clou­rà amb una actua­ció del can­tau­tor valen­cià Pau Alabajos.

La CUP, que par­ti­ci­pa acti­va­ment en l’or­ga­nitza­ció de la con­sul­ta popu­lar a Giro­na que tin­drà lloc el 25 d’a­bril, ha con­vi­dat un repre­sen­tant dels dife­rents terri­to­ris «per tal de conèi­xer les dife­rents reali­tats i rei­vin­di­car la vigèn­cia del proejc­te».

L’es­de­ve­ni­ment tin­drà lloc el 16 d’a­bril a 24 de 8 del ves­pre a la Casa de Cul­tu­ra de Giro­na i durà per lema «Sí als Paï­sos Cata­lans! Vota Inde­pen­dèn­cia!». Els pro­ta­go­nis­tes de la xerra­da-debat seran:

- Lluís Llach (Prin­ci­pat)
– Feliu Ven­tu­ra (País Valencià)
– Rosa Cala­fat (Illes)
– Ber­ta Ménem (Fran­ja de Ponent)
– Mar­ta Serra (Cata­lun­ya del Nord)

L’ac­te clou­rà amb una actua­ció del can­tau­tor valen­cià Pau Alabajos.

Comu­ni­cat:

Els Paï­sos Cata­lans són una reali­tat lin­güis­ti­ca, his­tò­ri­ca, social i cul­tu­ral que mai han pogut arti­cu­lar-se i deci­dir el seu futur polí­tic. Els actuals límits admi­nis­tra­tius que sepa­ren els dife­rents terri­to­ris dels Paï­sos Cata­lans van ser impo­sats pels sec­tors dre­tans i neo­fei­xis­tes durant la Transició Espan­yo­la. La Cons­ti­tu­ció del ’78 prohi­beix explí­ci­ta­ment, en el seu arti­cle 8è, qual­se­vol pos­si­bi­li­tat d’ar­ti­cu­lar polí­ti­ca­ment els terri­to­ris de la nació.

A la CUP estem con­ve­nçuts de la vigèn­cia i futur dels Paï­sos Cata­lans i creiem fer­ma­ment que la reali­tat nacio­nal cata­la­na va més enllà de les qua­tre pro­vín­cies del Prin­ci­pat. Atès que el pro­per 25 d’a­bril els giro­nins i giro­ni­nes realitza­rem una con­sul­ta popu­lar sobre la inde­pen­dèn­cia, hem cre­gut con­ve­nient orga­nitzar aquest acte i con­vi­dar a repre­sen­tants dels dife­rents terri­to­ris dels Paï­sos Cata­lans per tal de conèi­xer les dife­rents reali­tats de cada terri­to­ri i rei­vin­di­car la vigèn­cia del projecte.

Apro­fi­tem per ani­mar a tothom a par­ti­ci­par en la con­sul­ta del 25 d’a­bril i a difon­dre la neces­si­tat de con­ti­nuar rei­vin­di­cant el país.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *